logo
 

logo
logo


Закономірності зміни несучої здатності матеріалу нафтогазопроводів на пізній стадії експлуатації

НазваЗакономірності зміни несучої здатності матеріалу нафтогазопроводів на пізній стадії експлуатації
Назва англійськоюRegularities of oil and gas pipeline material bearing capacity change of the late service stage
АвториПобережний Л. Я.Станецький А. І. Мартинюк Р.Полутренко М. С.Присліпська Г. М.
Бібліографічний описЗакономірності зміни несучої здатності матеріалу нафтогазопроводів на пізній стадії експлуатації / Л. Побережний, А. Станецький, Р. Мартинюк, М. Полутренко, Г. Присліпська // Вісник ТНТУ — Тернопіль : ТНТУ, 2013. — Том 72. — № 4. — С 125-131. — (механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description:Regularities of oil and gas pipeline material bearing capacity change of the late service stage / L. Poberezhny, G. Pryslipska, A. Stanecky, R. Martynuk, M. Polutrenko // Bulletin of TNTU — Ternopil : TNTU, 2013. — Volume 72. — No 4. — P 125-131. — (mechanics and materials science).
УДК:

621.643

Ключові слова

нафтогазопроводи
пізня стадія експлуатації
несуча здатність
експлуатаційна деградація
main pipelines
late stage of exploitation
bearing capacity
exploitation degradation

Процеси постачання природного газу супроводжуються значними його втратами (у 2001 р. – 1,93 млрд. м3). У зв’язку з цим комплексна проблема мінімізації втрат і підвищення ефективності використання енергоносіїв є вельми актуальною і її розв’язання дасть змогу зекономити значні кошти, які можна буде спрямувати на забезпечення безперебійності й надійності постачання газу споживачу, підтримку належного функціонування газотранспортної системи в цілому. Особливо важливого значення набувають експериментальні роботи в цьому напрямку, виконані за новими ефективними методиками, а саме, комплексні дослідження деформівної системи «труба – ґрунтовий масив» та вивчення кінетики протікання корозійних процесів. З цією метою проведено дослідження синергічної дії корозійного і механічного чинників на зразках-моделях, вирізаних зі стінки труби. Об’єктом досліджень вибрано трубопровідну сталь 17Г1СУ, яка є на даний час однією з найпоширеніших у нафтогазовому комплексі. Для дослідження впливу експлуатаційної деградації було виготовлено партію зразків з матеріалу труби, яка пробула в експлуатації 41 рік. Встановлено закономірності зміни несучої здатності матеріалу нафтогазопроводів на пізній стадії експлуатації у підкислених хлоридних модельних середовищах. Показано, що в кислих грунтових електролітах деградована трубопровідна сталь має схильність до раптових деформаційних скачків, які можуть спричинити спонтанну розгерметизацію трубопроводу. Зафіксована деформаційна поведінка сталі трубопроводу потребує подальшого системного вивчення з метою підвищення рівня безпеки та забезпечення надійної експлуатації наявних нафто- та газопровідних мереж. У подальшому необхідно вивчити вплив терміну експлуатації на електрохімічні показники сталей нафтогазового сортаменту з метою оптимізації параметрів активного та пасивного протикорозійного захисту.
The process of natural gas supply is evidently accompanied with its losses. For instance, there were lost around 1.93 billion m3 in the year of 2001. Due to this fact, the complex problem of minimizing losses and improving energy efficiency is urgent and its solution will help to save a lot of money that could be spent on ensuring continuity and reliability of supply to consumers, as well as to support the proper operation of the gas transportation system. Relevant experimental works are of great importance, especially those, performed while employing new effective methods, the comprehensive studies of «pipe – soil array» deformable system and corrosion processes kinetics in particular. To do this, the corrosion and mechanical synergistic factors action has been studied on the specimens, cut from the pipe wall. The study of steel deformation behavior under loading and in the conditions, that are similar to operational, makes possible to estimate the pipeline lifetime, to predict correctly the operational risks and to estimate the level of potential environmental threats, caused by technical objects operation. It is important to study the deformation kinetics in corrosive environments, because the damage level is a result of mechanical and corrosive factors synergistic action, that increases nonlinearly and is connected with the associated operational risks. The object of study is 17G1S pipeline steel, that is currently one of the most commonly used in oil and gas industry. To study the impact of operational degradation a set of samples was machined from the pipeline, that was 41 years under operation. The laws of oil and gas bearing capacity material changes at the late stage of exploitation in acidified chloride modeling environments were obtained. It was shown that in acid electrolytes soil the degraded pipe steel has a tendency to sudden deformation jumps, that can cause spontaneous depressurization of the pipeline. The observed steel pipeline system deformation behavior needs further study to ensure existing oil and gas pipeline networks safety and reliable operation. Further, it is necessary to study the effect of lifetime on the steel oil and gas electrochemical properties in order to optimize the parameters of active and passive corrosion protection.

ISSN:1727-7108
Завантажити

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.