logo
 

logo
logo


Дослідження енергетичного потенціалу сонячного випромінювання в тернополі

НазваДослідження енергетичного потенціалу сонячного випромінювання в тернополі
Назва англійськоюResearch of energy potential of solar radiation in Ternopil
ПринадлежністьТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна, Тернопіль Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний описАндрійчук В. А. Дослідження енергетичного потенціалу сонячного випромінювання в тернополі / Андрійчук Володимир Андрійович, Філюк Ярослав Олександрович // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 85. — № 1. — С. 95–100. — (Приладобудування та інформаційно-вимірювальні системи).
Bibliographic description:Andriychuk V., Filyuk Y. (2017) Doslidzhennia enerhetychnoho potentsialu soniachnoho vyprominiuvannia v ternopoli [Research of energy potential of solar radiation in Ternopil]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 85, no 1, pp. 95-100 [in Ukrainian].
УДК: 621.31
Ключові слова сонячна батарея
сонячна енергія
мікроконтролер
піранометр
solar battery
solar energy
microcontroller
pyranometer
Запропоновано методику та змонтовано експериментальну установку для вимірювання та записування густини потоку сонячного випромінювання. Проведено аналіз часового розподілу густини потоку та розраховано поверхневу густину енергії сонячного випромінювання для Тернополя. Визначено вплив кліматичних умов на величину енергії сонячного випромінювання. Показано, що найпродуктивнішим для фотогенерації електричної енергії на території Тернополя є період від травня до вересня Experimental installation for measuring and recording of solar radiation flux density was mounted according to suggested procedures. Analysis for density flux time distribution was performed and surface energy density of solar radiation for the city of Ternopil was calculated. It was proved that the most productive period for electricity photo generation within Ternopil city area is May through September
ISSN:1727-7108
Перелік літератури 1. Маляренко, В.А. Возобновляемая энегретика Украины: состояние, проблемы развития [Текст] / В.А. Маляренко, С.П. Тимченко, А.И. Яковлев // Світлотехніка та електроенергетика. – 2011. – № 3. – С. 63 – 66.
2. Возняк, О.Т. Енергетичний потенціал сонячної енергетики та перспективи його використання в Україні [Текст] / О.Т. Возняк, М.Є. Янів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Теорія і практика будівництва: збірник наукових праць. – 2010. – № 664. – С. 7 – 10.
3. Голик, О.П. Аналіз даних метеорологічних спостережень за інтенсивністю сонячної радіації в Кіровоградському регіоні з метою створення системи автоматичного керування автономним енергопостачанням на основі сонячно-вітрових установок [Текст] / О.П. Голик, Р.В. Жесан // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – 2009. – Вип. 22. – С. 164 – 172.
4. Кравченко, В.П. Інструментальне визначення інсоляції в районі м. Одеси [Текст] / В.П. Кравченко, Є.В. Кравченко, І.В. Боднар // Енергетика: економіка, технології, екологія.  2016.  №1.  С. 20 – 27.
5. Козирський, В.В. Інтенсивність сонячного випромінювання, спрямованого на похилу поверхню [Текст] / В.В. Козирський, Л.В. Мартинюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – 2012. – Вип. 174(1). – С. 112 – 119.
6. Филенко, В.В. До питання визначення дійсних геліоенергетичних ресурсів [Текст] / В.В. Филенко // Проблемы машиностроения. – 2015. – Т. 18. – № 1. – С. 67 – 72.
7. Желих, В.М. Енергетичний потенціал сонячної радіації на території України [Текст] / В.М. Желих, О.В. Омельчук, С.П. Шаповал, І.І. Венгрин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Теорія і практика будівництва: збірник наукових праць. – 2015. – № 823. – С. 117 – 121.
8. Коваль, В.П. Енергетична ефективність систем позиціонування плоских сонячних панелей [Текст] / В.П. Коваль, Р.Р. Івасечко, К.М. Козак // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2015. – № 3. – С. 2 – 10.
References:1. Malyarenko V.A., Timchenko S.P., Yakovlev A.I. Vozobnovlyaemaya e'negretika ukrainy: sostoyanie, problemy razvit. Svitlotekhnika ta elektroenerhetyka, no. 3, 2011, pp. 63 – 66. [In Russian].
2. Vozniak O.T., Yaniv M.Ye. Enerhetychnyi potentsial soniachnoi enerhetyky ta perspektyvy yoho vykorystannia v ukraini. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Seriia: Teoriia i praktyka budivnytstva: zbirnyk naukovykh prats, no. 664, 2010, pp. 7 – 10. [In Ukrainian].
3. Holyk O.P., Zhesan R.V. Analiz danykh meteorolohichnykh sposterezhen za intensyvnistiu soniachnoi radiatsii v Kirovohradskomu rehioni z metoiu stvorennia systemy avtomatychnoho keruvannia avtonomnym enerhopostachanniam na osnovi soniachno-vitrovykh ustanovok. Zbirnyk naukovykh prats Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Tekhnika v silskohospodarskomu vyrobnytstvi, haluzeve mashynobuduvannia, avtomatyzatsiia, no. 22, 2009, pp. 164 – 172. [In Ukrainian]
4. Kravchenko V.P., Kravchenko Ye.V., Bodnar I.V. Instrumentalne vyznachennia insoliatsii v raioni m. Odesy. Enerhetyka: ekonomika, tekhnolohii, ekolohiia, no. 1, 2016, pp. 20 – 27. [In Ukrainian].
5. Kozyrskyi V.V., Martyniuk L.V. Intensyvnist soniachnoho vyprominiuvannia, spriamovanoho na pokhylu poverkhniu. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Tekhnika ta enerhetyka APK. Vol. 174, no. 1, 2012, pp. 112 – 119. [In Ukrainian].
6. Fylenko V.V. Do pytannia vyznachennia diisnykh helioenerhetychnykh resursiv. Problemy mashinostroeniya. Vol. 18, no. 1, 2015, pp. 67 – 72. [In Ukrainian].
7. Zhelykh V.M., Omelchuk O.V., Shapoval S.P., Venhryn I.I. Enerhetychnyi potentsial soniachnoi radiatsii na terytorii Ukrainy. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Seriia: Teoriia i praktyka budivnytstva: zbirnyk naukovykh prats, no. 823, 2015, pp. 117 – 121. [In Ukrainian].
8. Koval V.P., Ivasechko R.R., Kozak K.M. Enerhetychna efektyvnist system pozytsionuvannia ploskykh soniachnykh panelei. E'nergosberezhenie. E'nergetika. E'nergoaudit, no. 3, 2015, pp. 2 – 10. [In Ukrainian].
Завантажити

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.