logo logo

 1. Зміст
 2. Вплив водню на ріст повзучо-втомних тріщин у тонкостінних елементах конструкцій
 3. Розрахунки динамічних коефіцієнтів інтенсивності напружень у пружних двовимірних тілах з криволінійними тріщинами
 4. Вплив частоти та асиметрії циклу навантаження на швидкість поширення корозійно-втомних тріщин
 5. Корозійна деградація сталей сітчастих гіперболоїдних конструкцій
 6. Система крайових паралельних тріщин у зоні контакту тіл кочення
 7. Одновісний розтяг пружно-пластичних пластин з квадратним отвором різної орієнтації
 8. Напружено-деформований стан ортотропної пружно-пластичної замкненої циліндричної оболонки з внутрішньою поздовжньою тріщиною довільної конфігурації
 9. Про контактну задачу для циліндричного штампа і шару з початковими (залишковими) напруженнями
 10. Структурно-функціональний синтез систем діагностики конструкцій в експлуатації
 11. Использование деформационного критерия трещиностойкости для оценивания остаточного ресурса труб линейной части нефтепровода
 12. Визначення кінетики втомного пошкодження й довговічності сталей в умовах неоднорідного напружено-деформованого стану
 13. Моделювання континуального руйнування просторових тіл в умовах тривалого статичного і циклічного навантаження
 14. Оценка достоверности контроля трещин в авиационных конструкциях
 15. Закономірності зміни несучої здатності матеріалу нафтогазопроводів на пізній стадії експлуатації
 16. Оцінювання граничного стану моделі колектора пароперегрівника теплової електростанції за підходом R6
 17. Конструкційна міцність скла та вплив масштабного фактора
 18. Теория реконструкции температурного поля на основе ультразвукового зондирования двухслойных стенок реакторов
 19. Оценка локальной прочности и повреждаемости хрупких материалов по параметрам статистического распределения экспериментальных данных
 20. Особенности динамических процессов в прокатных станах и их диагностические свойства
 21. Закономірності зміни механічних характеристик сталі 12Х1МФ з різних зон гину парогону ТЕС
 22. Індуктивні сенсори для вихрострумової дефектоскопії високої роздільної здатності
 23. Дослідження властивостей епоксикомпозитів, наповнених нанодисперсним алмазом, методом ІЧ-спектрального аналізу та оптичної мікроскопії
 24. Вплив теплозмін під час експлуатації парогонів тес на статичну тріщиностійкість сталі 15Х1М1Ф
 25. Дослідження коливань у механізмах з асинхронним приводом
 26. Техніко-економічне обґрунтування технологічного процесу сівби зернових культур
 27. Параметри привода багатошпиндельного гайкокрута
 28. Особливості електричних, світлотехнічних та експлуатаційних характеристик напівпровідникових джерел світла
 29. Підвищення ефективності функціонування автоматизованих інформаційних систем на основі планування процедур їх удосконалення
 30. Проектування термоелектричних генераторних модулів з матеріалів на основі MgSi/MnSi
 31. Температурне поле скінченого термочутливого циліндра за конвективного теплообміну з середовищами змінних температур
 32. Неполіноміальні моделі квантової теорії поля в евклідовому підході
 33. Стаціонарне температурне поле в оболонках з одностороннім багатошаровим покриттям
 34. Пам’яті професора М.П. Ленюка

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.