logo
 

logo
logo

 1. Зміст
 2. Вплив водню на ріст повзучо-втомних тріщин у тонкостінних елементах конструкцій - Андрейків О. Добровольська Л. Долінська І. Яворська Н.
 3. Розрахунки динамічних коефіцієнтів інтенсивності напружень у пружних двовимірних тілах з криволінійними тріщинами - Саврук М. Кравець В.
 4. Вплив частоти та асиметрії циклу навантаження на швидкість поширення корозійно-втомних тріщин - Сиротюк А. Дмитрах І.
 5. Корозійна деградація сталей сітчастих гіперболоїдних конструкцій - Звірко О. Кутний А. Никифорчин Г.
 6. Система крайових паралельних тріщин у зоні контакту тіл кочення - Левус А. Дацишин О.
 7. Одновісний розтяг пружно-пластичних пластин з квадратним отвором різної орієнтації - Кузь І. С. Куз О.
 8. Напружено-деформований стан ортотропної пружно-пластичної замкненої циліндричної оболонки з внутрішньою поздовжньою тріщиною довільної конфігурації - Николишин Т. Пороховський Ю.
 9. Про контактну задачу для циліндричного штампа і шару з початковими (залишковими) напруженнями - Ярецька Н.
 10. Структурно-функціональний синтез систем діагностики конструкцій в експлуатації - Бурау Н. Павловський О. Шевчук Д.
 11. Использование деформационного критерия трещиностойкости для оценивания остаточного ресурса труб линейной части нефтепровода - Сосновский Л. Богданович А. Веселуха В. Воробьёв В. Козик А.
 12. Визначення кінетики втомного пошкодження й довговічності сталей в умовах неоднорідного напружено-деформованого стану - Цибаньов Г. Новіков А.
 13. Моделювання континуального руйнування просторових тіл в умовах тривалого статичного і циклічного навантаження - Баженов В. Гуляр О. Пискунов С.
 14. Оценка достоверности контроля трещин в авиационных конструкциях - Игнатович С. Бурау Н. Хумарян Л.
 15. Закономірності зміни несучої здатності матеріалу нафтогазопроводів на пізній стадії експлуатації - Побережний Л. Я. Станецький А. І. Мартинюк Р. Полутренко М. С. Присліпська Г. М.
 16. Оцінювання граничного стану моделі колектора пароперегрівника теплової електростанції за підходом R6 - Ясній О. Бревус В. Ясній В. Лапуста Ю.
 17. Конструкційна міцність скла та вплив масштабного фактора - Родічев Ю.
 18. Теория реконструкции температурного поля на основе ультразвукового зондирования двухслойных стенок реакторов - Дордиенко Н. Запорожец О. Михайловский В. Носарь А.
 19. Оценка локальной прочности и повреждаемости хрупких материалов по параметрам статистического распределения экспериментальных данных - Родичев Ю. Сорока Е. Хворостяный В. Шабетя А. Трегубов Н.
 20. Особенности динамических процессов в прокатных станах и их диагностические свойства - Большаков В. Веренев В.
 21. Закономірності зміни механічних характеристик сталі 12Х1МФ з різних зон гину парогону ТЕС - Свірська Л. Студент О. Никифорчин Ю.
 22. Індуктивні сенсори для вихрострумової дефектоскопії високої роздільної здатності - Черепов С. Лепеха В.
 23. Дослідження властивостей епоксикомпозитів, наповнених нанодисперсним алмазом, методом ІЧ-спектрального аналізу та оптичної мікроскопії - Букетов А. Сапронов О.
 24. Вплив теплозмін під час експлуатації парогонів тес на статичну тріщиностійкість сталі 15Х1М1Ф - Студент О. Кречковська Г. Бабій Л.
 25. Дослідження коливань у механізмах з асинхронним приводом - Ловейкін В. С. Ромасевич Ю.
 26. Техніко-економічне обґрунтування технологічного процесу сівби зернових культур - Павельчук Ю. Навроцька Т. Лотоцький Р. Фльонц О.
 27. Параметри привода багатошпиндельного гайкокрута - Кулинич А. Ніщенко І. Кулинич І.
 28. Особливості електричних, світлотехнічних та експлуатаційних характеристик напівпровідникових джерел світла - Тарасенко М. Козак К.
 29. Підвищення ефективності функціонування автоматизованих інформаційних систем на основі планування процедур їх удосконалення - Дороніна Ю. Копп В.
 30. Проектування термоелектричних генераторних модулів з матеріалів на основі MgSi/MnSi - Михайловський В. Білинський-Слотило В. Мочернюк Р. Скутельник Д.
 31. Температурне поле скінченого термочутливого циліндра за конвективного теплообміну з середовищами змінних температур - Попович В. Заводовська Н.
 32. Неполіноміальні моделі квантової теорії поля в евклідовому підході - Мацьків Р.
 33. Стаціонарне температурне поле в оболонках з одностороннім багатошаровим покриттям - Лучко Й. Гембара Н.
 34. Пам’яті професора М.П. Ленюка

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.