logo
 

logo
logo


Напружений стан пластин із склопластику з отвором та тріщиною при імпульсному навантаженні

НазваНапружений стан пластин із склопластику з отвором та тріщиною при імпульсному навантаженні
Назва англійськоюStrain plate state of reinforced fiberglass with aperture and fissure under pulse load
АвториПідгурський М.Рудяк Ю.Войтович Л.Кущак О.
ПринадлежністьТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна; Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна; Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна; Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна Ternopil Ivan Pului National Technical University; Ternopil State Medical University; National University of Water and Environmental Engineering; Technical College of Ternopil Ivan Pului National Technical University
Бібліографічний описStrain plate state of reinforced fiberglass with aperture and fissure under pulse load / Mykola Pidgursky, Yuri Rudyak, Leonid Voitovich, Oksana Kushchak // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 4 (84). — С. 40–46. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description:Pidgursky M., Rudyak Y., Voitovich L., Kushchak O. (2016) Strain plate state of reinforced fiberglass with aperture and fissure under pulse load. Scientific Journal of TNTU (Tern.), no 4 (84), pp. 40-46 [in English].
УДК:

539.375

Ключові слова

тріщина
отвір
динамічний коефіцієнт інтенсивності напружень
динамічна фотопружність
композит
склопластик
crack
hole
dynamic stress intensity factor
dynamic photoelasticity
composite
fiberglass

Розглянуто процес динамічного руйнування конструктивних елементів у вигляді пластин із прозорих композитів, що послаблені центральним отвором та ізольованою тріщиною методом динамічної фотопружності при імпульсному навантаженні. Вивчено зміни в часі коефіцієнтів інтенсивності напружень та швидкості руху вершини тріщини.
The process of dynamic fracture of structural elements in the form of plates of transparent composites weakened central hole and isolated by dynamic photoelasticity crack under pulsed load. The changes in the time of stress intensity factors and the speed of the crack tip

ISSN:1727-7108
Перелік літератури

1. Зирка, А.И. О концентрации напряжений в ортотропной пластине с круговым отверстием при динамическом нагружении [Текст] / А.И. Зирка, М.П. Малежик, И.С. Чернышенко // Прикл. механика. – 2004. – 40, № 2. – С. 128 – 133.
2. Зирка, А.И. О распределении напряжений в ортотропной пластине с круговыми отверстиями при импульсном нагружении [Текст] / А.И. Зирка, М.П. Малежик, И.С. Чернышенко // Прикл. механика. – 2004. – 40, № 4. – С.102 – 106.
3. О волновом поле напряжений возле границы с разрезом в анизотропных пластинах при импульсном нагружении [Текст] / А.И. Зирка, М.П. Малежик, И.С. Чернышенко, Г.П. Шеремет // Прикл. механика. – 2004. – 40, № 8. – С. 131 – 137.
4. Каминский, А.А. Длительное разрушение полимерных и композитных материалов с трещинами [Текст] / А.А. Каминский, Д.А. Гаврилов. – К.: Наук. Думка, 1992. – 240 с.
5. Рудяк, Ю. Оптические методы механики твердого тела [Текст] / Ю. Рудяк, Н. Пидгурский. – Saarbrucken, Deutchland: LAP LАMBERT Academic Publishing, 2015. – 128 p.
6. Voitovich, L.V. Photoelastic modeling of the fracture of viscoelastic orthotropic plates with a crack [Text] / L.V. Voitovich, M.P. Malezhik, I.S. Chernyshenko // International Applied Mechanics. 2010, vol. 46 issue 6 November, pp. 677 – 682.
7. Voitovich, L.V. Stress state around cracks on the boundary of a hole in a photoelastic orthotropic plate under creep [Text] / L.V. Voitovich, M.P. Malezhik, I.S. Chernyshenko // International Applied Mechanics. 2011, vol. 46 issue 11 April, pp. 1268 – 1274.
8. Malezhik M.P. Photoelastic Modeling of Problems in the Mechanics of Orthotropic Bodies, International Applied Mechanics. 2014, vol. 50, Issue 6, pp. 699 – 705.
9. Малежик, М.П. Динамічна фотопружність анізотропних тіл [Текст] / М.П. Малежик. – К.: ІГФ НАН України ім. Субботіна, 2001. – 200 с.
10. Малежик, М.П. Оптично-чутливі матеріали для моделювання хвильових полів напружень в анізотропних тілах [Текст] / М.П. Малежик // Фіз. хім. механіка матеріалів. – 2004. – №1. – С. 99 – 103.
11. Констандов, Ю.А. Разрушение твердых полимеров при импульсном растяжении [Текст] / Ю.А. Констандов, С.И. Федоркин, А.Н. Рыжаков // Проблемы прочности. – 1992. – №7. – С. 14 – 17.
12. Малежик, М.П. Определение динамических напряжений возле вершины трещины в анизотропной пластине методом фотоупругости [Текст] / М.П. Малежик, О.П. Малежик, И.С. Чернышенко // Прикл. механика. – 2006. – 42, №5. – С. 95 – 103.
13. Зазимко, Н.М. Дослідження формування напружено-деформованого стану поблизу вершини тріщини в полімерній пластині при імпульсному навантаженні [Текст] / Н.М. Зазимко, М.П. Малежик, М.І. Шут // Наукові вісті НТУ „КПІ”. – 2005. – №2. – С. 52 – 55.

References:

1. Zirka A.I., Malezhik M.P., Chernyshenko I.S. O koncentracii napryazhenij v ortotropnoj plastine s krugovym otverstiem pri dinamicheskom nagruzhenii, Prikl. Mexanika, vol. 40, no. 2, 2004, pp. 128 – 133. [in Russian].
2. Zirka A.I., Malezhik M.P., Chernyshenko I.S. O raspredelenii napryazhenij v ortotropnoj plastine s krugovymi otverstiyami pri impul'snom nagruzhenii, Prikl. mexanika, vol. 40, no. 4, 2004, pp. 102 – 106. [in Russian].
3. Zirka A.I., Malezhik M.P., Chernyshenko I.S., Sheremet G.P. O volnovom pole napryazhenij vozle granicy s razrezom v anizotropnyx plastinax pri impul'snom nagruzhenii, Prikl. mexanika, vol. 40, no. 8, 2004, pp. 131 – 137. [in Russian].
4. Kaminskij A.A., Gavrilov D.A. Dlitel'noe razrushenie polimernyx i kompozitnyx materialov s treshhinami, K., Nauk. Dumka, 1992, 240 p. [in Russian].
5. Rudyak Yu. Opticheskie metody mexaniki tverdogo tela, Yu. Rudyak, N. Pidgurskij. Saarbrucken, Deutchland: LAP LАMBERT Academic Publishing, 2015, 128 p. [in Russian].
6. Voitovich L.V., Malezhik M.P., Chernyshenko I.S. Photoelastic modeling of the fracture of viscoelastic orthotropic plates with a crack. International Applied Mechanics, vol. 46 issue 6, November, 2010, pp. 677 – 682.
7. Voitovich L.V., Malezhik M.P., Chernyshenko I.S. Stress state around cracks on the boundary of a hole in a photoelastic orthotropic plate under creep. International Applied Mechanics, vol. 46 issue 11, April, 2011, pp. 1268 – 1274.
8. Malezhik M.P., Voitovich L.V. Photoelastic Modeling of Problems in the Mechanics of Orthotropic Bodies, International Applied Mechanics: Volume 50, Issue 6 (2014), pp. 699 – 705.
9. Malezhik M.P. Dinamіchna fotopruzhnіst' anіzotropnix tіl., K.: ІGF NAN Ukraїni іm. Subbotіna, 2001, 200 p. [in Russian].
10. Malezhyk M.P. Optychno-chutlyvi materialy dlia modeliuvannia khvylovykh poliv napruzhen v anizotropnykh tilakh, Fiz. khim. mekhanika materialiv, no. 1, 2004, pp. 99 – 103. [in Ukrainian].
11. Konstandov Yu.A., Fedorkin S.I., Ryzhakov A.N. Razrushenie tverdyx polimerov pri impul'snom rastyazhenii., Problemy prochnosti. 1992, no. 7, pp. 14 – 17. [in Russian].
12. Malezhik M.P., Malezhik O.P., Chernyshenko I.S. Opredelenie dinamicheskix napryazhenij vozle vershiny treshhiny v anizotropnoj plastine metodom fotouprugosti, Prikladnaya mexanika. Vol. 42, no. 5, 2006, p. 95 – 103. [in Russian].
13. Zazymko N.M, Malezhyk M.P., Shut M.I. Doslidzhennia formuvannia napruzheno-deformovanoho stanu poblyzu vershyny trishchyny v polimernii plastyni pry impulsnomu navantazhenni, Naukovi visti NTU “KPI”. No. 2, 2005, pp. 52 – 55. [in Ukrainian].

Завантажити

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.