logo logo

 1. Зміст
 2. Моделювання НДС колектора пароперегрівача котла ТП-100 за комплексного термомеханічного навантаження методом скінченних елементів
 3. Дослідження КІН двох взаємодіючих поверхневих півеліптичних тріщин методом скінченних елементів
 4. Визначення тривимірного напруженого стану багатошарового циліндра
 5. Дослідження термопружного стану контактуючих термочутливих півпросторів з тепловиділеннями на межі дотику
 6. Вплив мікроорганізмів на корозію підземних металоконструкцій
 7. Моделювання росту втомної тріщини в сплаві д16т методом скінченних елементів
 8. Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск пружного циліндра на пружний півпростір з урахуванням неідеального теплового контакту
 9. Деформування зварної будівельної ферми при статичних навантаженнях
 10. Врахування малоциклових навантажень при розрахунку підсилених згинальних залізобетонних елементів
 11. Оптимізація вмісту і природи інґредієнтів епоксидної матриці за її властивостями
 12. Деградація металу труб під час тривалого транспортування аміаку
 13. Методологічні та конструктивно-технологічні аспекти розроблення адаптованих коренезбиральних машин
 14. Характеристики подач і зусиль при тонкому точінні багаторізцевими головками
 15. Вплив динамічного процесу на напружений стан шнека
 16. Дослідження ступеня пластичного деформування присаджувального матеріалу при електроконтактному наплавленні порошковим дротом
 17. Обґрунтування економічної ефективності використання конвеєрів при транспортуванні насіннєвого матеріалу по криволінійних траєкторіях
 18. Аналіз геометричної моделі процесу фрезерування внутрішніх замкових різей
 19. Застосування методу парціальних прискорень для оцінювання керованості автомобілів
 20. Навколокатодні процеси в люмінесцентних лампах
 21. Порівняльне оцінювання розроблених інформаційних технологій для сучасних систем комп’ютерного зору
 22. Мікроконтролерна система діагностики для оцінювання двигуна Стірлінга
 23. Засади стратегічної безпеки системи “об’єкт – інформаційна технологія”
 24. Моделювання процесів дифузійного перенесення хрому в багатокомпозитиних оксидних наноплівках
 25. Математичне моделювання процесу солепереносу при фільтрації та вологопереносі в насичено-ненасиченому ґрунтовому масиві за наявності рухомої вільної поверхні
 26. Модельні сингулярно збурені задачі процесів відбору ґрунтового тепла
 27. Задачі ідентифікації характеристик середовища і параметрів квазіідеального процесу за умов їх взаємовпливу
 28. Метод умовних найменших квадратів дослідження поліноміальних регресійних моделей без вільного члена
 29. Застосування теорем існування для моделювання періодичних розв’язків загальних крайових періодичних задач для лінійного неоднорідного гіперболічного рівняння другого порядку

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.