logo
 

logo
logo


Редакційна колегія

Склад редакційної колегії наукового журналу Вісник
Тернопільського національного технічного університету  

Головний редактор журналу – Ясній Петро Володимирович, член-кор. НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, докт. техн. наук, професор, ректор Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, професор кафедри будівельної механіки.

Заступник головного редактора – Рогатинський Роман Михайлович, заслужений діяч науки і техніки України, докт. техн. наук, професор, проректор з наукової роботи Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, професор кафедри економічної кібернетики.

Відповідальний секретар – Шелестовський Борис Григорович, канд. фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри вищої математики Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя.

Члени редколегії

1. Андрейків Олександр Євгенович – член-кор. НАН України, докт. техн. наук, професор, професор кафедри механіки Львівського національного університету     ім. Івана Франка.
2. Андрійчук Володимир Андрійович – докт. техн. наук, професор, професор кафедри світлотехніки та електротехніки Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя.
3. Бліхарський Зіновій Ярославович – докт. техн. наук, професор, директор інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету "Львівська політехніка".
4. Бобир Микола Іванович – заслужений діяч науки і техніки України, член-кор. НАН України, докт. техн. наук, професор, директор механіко-машинобудівного інституту НТУ "Київський політехнічний інститут".
5. Гевко Богдан Матвійович  – докт. техн. наук, професор, професор кафедри автомобілів Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя.
6. Дідух Леонід Дмитрович – докт. фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя.
7. Драган Ярослав Петрович – докт. фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Національного університету "Львівська політехніка".
8. Карпінський Микола Петрович – докт. техн. наук, професор, професор кафедри комп'ютерних наук Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.
9.Кривень Василь Андрійович – докт. фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри математичних методів в інженерії Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя.
10. Кушнір Роман Михайлович – член-кор. НАН України, академік НАН України, докт. фіз.-мат. наук, професор, директор ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України.
11. Ловейкін В'ячеслав Сергійович – докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри конструювання машин Національного університету біотехнологій та природокористування України.
12. Лупенко Сергій Анатолійович – докт. техн. наук, професор, професор кафедри комп'ютерних систем і мереж Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя.
13. Луців Ігор Володимирович – заслужений діяч науки і техніки, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри конструювання верстатів, інструментів і машин Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя.
14. Лучко Йосип Йосипович – докт. техн. наук, професор, професор кафедри рухомого складу та колії, Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна.
15. Марущак Павло Орестович – докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя.
16. Михайлишин Михайло Стахович – канд. фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри інформатики і математичного моделювання Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.
17. Назарчук Зіновій Теодорович – заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України, докт. фіз.-мат. наук, професор, голова Західного наукового Центру НАН України та МОН України, директор ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України.
18. Никифорчин Григорій Миколайович – докт. техн. наук, професор, завідувач відділом корозійно-водневої деградації та захисту матеріалів, ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України.
19. Петрик Михайло Романович – докт. фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.
20. Підгурський Микола Іванович – докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри технології та обладнання зварювального виробництва Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.
21. Пулька Чеслав Вікторович – докт. техн. наук, професор, професор кафедри технології та обладнання зварювального виробництва Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.
22. Стухляк Петро Данилович – докт. техн. наук, професор, професор кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.
23. Сулим Георгій Теодорович – докт. фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри механіки Львівського національного університету ім. Івана Франка.
24. Трощенко Валерій Трофимовтч – академік НАН України, докт. техн. наук, професор, почесний директор Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України.

 

 

Міжнародна редакційна колегія

 • Ґай Плювінаж - Національна школа інженерів у місті Меца (Франція) - Лабораторія механічної надійності.
 • Ласло Тот -  Фонд прикладних дослідженьБея Золтана , Інститут логістики і технології виробництва (Угорщина).
 • Єжи Калета - Вроцлавський технологічний університет (Польща) - кафедра механіки, матеріалознавства та інженерії.
 • Тону Лехтла - Талліннський технічний університет (Естонія) - кафедра електричних приводів і силової електроніки.
 • Жак ФресадУніверситет Пєра і Марі Кюрі(Франція) - Школа промислової фізики і хімії.
 • Kейо Ма Смедлі - Каліфорнійський університет - кафедра електричної інженерії та компютерних наук
 • Юрій Лапуста - Французький інститут сучасної механіки (Франція).
 • Антоній Свік - Люблінський технічний університет - Інститут технологічних інформаційних систем.
 • Тадеуш Лаґода - Опольський політехнічний університет (Польща).

Рецензенту:
План написання рецензії на статтю для публікації в журналі ВІСНИК ТНТУ.
При написанні рецензії рекомендується:

 1. Проаналізувати актуальність теми:
  • з позиції розвитку теоретичних уявлень;
  • з позиції практичного застосування.
 2. Зазначити відповідність назви роботи її змісту (можна запропонувати свою назву статті).
 3. Встановити наявність постановки проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями.
 4. Оцінити аналіз останніх досліджень і публікацій з відповідної проблеми, виділити невирішені частини загальної проблеми, котрим присвячується стаття.
 5. Вказати рівень формулювання мети роботи та постановки завдання.
 6. Зробити висновок про аналіз новизни поданих матеріалів.
 7. Проаналізувати обґрунтування висновків і перспективи подальших досліджень у певному напрямку.
 8. Дати оцінку достатності інформації про методи і дані для застосування іншими дослідниками.
 9. Зробити висновок про інформативність анотації статті.
 10. Зробити висновок про рівень викладу статті.
 11. Зазначити, чи можна скоротити обсяг статті без шкоди для її змісту.
 12. Зазначити, чи всі наведені в тексті рисунки необхідні.
 13. Вказати, чи достатні посилання на літературні першоджерела.
 14. Вказати, чи відповідає порядок цитування списку літератури.
 15. Зробити висновок про можливість публікації статті:
  • у поданому вигляді;
  • після врахування зауважень рецензентів;
  • не може бути опублікована.

Завантажити у форматі doc. 
Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.