logo logo


Математична модель розвитку крайової тріщини при згині симетричних тонкостінних профілів

НазваМатематична модель розвитку крайової тріщини при згині симетричних тонкостінних профілів
Назва англійськоюMathematical model of boundary crack propagation at bending of symmetric thin-walled flanks
ПринадлежністьТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний описMathematical model of boundary crack propagation at bending of symmetric thin-walled flanks / Taras Dovbush, Nadiy Khomuk, Anatoliy Dovbush, Natalia Rubinets // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 86. — № 2. — С. 67–75. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description:Dovbush T., Khomuk N., Dovbush A., Rubinets N. (2017) Mathematical model of boundary crack propagation at bending of symmetric thin-walled flanks. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 86, no 2, pp. 67-75 [in English].
УДК

621.791.052

Ключові слова

коефіцієнт інтенсивності напружень
поправочна функція
довжина тріщини
stress intensity factor
correction function
the length of the crack

Розглянуто інженерні методи визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень для складних симетричних поперечних перетинів відкритого профілю при розвитку крайової тріщини за дії зусиль розтягу та згину. Проведено аналіз характерних етапів розповсюдження крайової тріщини спарених Z-подібних профілів. Побудовано математичні моделі та отримано залежності зміни осьового моменту інерції поперечного перетину спареного Z-подібного профілю, виведено коефіцієнти інтенсивності напружень за двома методами – через номінальні напруження в нетто-перетині та в процесі розвитку крайової тріщини. Аналітично виведен: коефіцієнти інтенсивності напружень для елементів тонкостінного спареного Z-подібного профілю, які сприймають деформації розтягу і чистого згину; поправочні функції, які враховують зміну геометрії поперечного перетину в процесі розвитку тріщини. Отримано узагальнюючу поправочну функцію спарених симетричних Z-подібних профілів розмірами 200х87х6 mm, яка спрощує розрахунок залишкового ресурсу роботи елементів конструктивної системи.
There was studied engineering methods for determining stress intensity factors for complex symmetrical cross-sectional flank open at the edge of the crack by the action of stretching and bending effort. Analysis of specific stages crack propagation edge coupled Z-shaped flanks was carried out. Mathematical models and change depending obtained axial cross-sectional moment of inertia dual Z-like flank and intensity ratios derived by two methods – through nominal tension in the net – the intersection and in the development of boundary cracks were built. Analytical analysis proved the stress intensity factor for thin-walled coaxial elements Z-shaped flank, which perceive tensile strain and pure bending; correction functions which account for changing the geometry of the cross section in the development of cracks. A generalized correction function coupled, symmetric Z-flanks similar size 200x87x6 mm, which simplifies the calculation of residual life of structural elements of the system was obtained.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури

1. Рибак, Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин [Текст] / Рибак Т.І. – ВАТ ТВПК “Збруч”. – 2003. – 332 с.
2. Андрейкив, А.Е. Усталостное разрушение и долговечность конструкций [Текст] / А.Е. Андрейкив, А.И. Дарчук. – К.: Наук. думка. – 1992. – 120 с.
3. Підгурський, М.І. Методи визначення КІН для дефектних елементів відкритого профілю [Текст] / М.І. Підгурський, М Я. Сташків // Вісник ТДТУ. – 2006. – Т. 11, № 3. – С. 92 – 108.
4. Рибак, Т.І. Удосконалення методики оцінювання ресурсу роботи несучих систем сільськогосподарських машин [Текст] / Т.І. Рибак, Є.Й. Ріпецький, Т.А. Довбуш // Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки. Вісник ТНТУ. – Тернопіль: ТНТУ. – 2012. – №4(68). – С. 107 – 113.
5. Енергетичний спосіб розкриття статичної невизначеності несучих рамних стержневих систем мобільних сільськогосподарських машин. “Інноваційні напрямки розвитку технічного сервісу машин” [Текст] / П. Попович, М. Сташків, Т. Довбуш, Г. Дудка // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Харків: ХНТУСГ. – 2012. – Вип. 120. – С. 198 – 203.
6. Сташків, М. Визначення КІН для кутової наскрізної тріщини у тонкостінному стержні прямокутного профілю при дії згинального моменту [Текст] / М. Сташків // Вісник ТДТУ. – 2003. – Т. 8, № 3. – С. 32 – 38.

References:

1. Rybak T.I. Poshukove konstruiuvannia na bazi optymizatsii resursu mobilnykh silskohospodarskykh mashyn. Ternopil, VAT. TVPK “ZBRUCh” Publ., 2003. 332 p. [In Ukrainian].
2. Andreikiv A.E. Ustalostnoe razrushenye y dolhovechnost' konstruktsyy. “Scientific thought” Publ., 1992. 120 p. [In Ukrainian].
3. Pidhurskyy M.I. Metody vyznachennya KIN dlya defektnykh elementiv vidkrytoho profilyu. Visnyk TDTU, 2006, vol. 11, no. 3, pp. 92 – 108. [In Ukrainian].
4. Rybak T.I. Udoskonalennya metodyky otsinyuvannya resursu roboty nesuchykh system sil's'kohospodars'kykh mashyn. Mashynobuduvannya, avtomatyzatsiya vyrobnytstva ta protsesy mekhanichnoyi obrobky. Visnyk TNTU, 2012, no. 4(68), pp. 107 – 113. [In Ukrainian].
5. Popovich P.V. Enerhetychnyy sposib rozkryttya statychnoyi nevyznachenosti nesuchykh ramnykh sterzhnevykh system mobil'nykh sil's'kohospodars'kykh mashyn. “Innovatsiyni napryamky rozvytku tekhnichnoho servisu mashyn”. Visnyk KhNTUSH im. P. Vasylenka, 2012, no. 120, pp. 198 – 203. [In Ukrainian].
6. Stashkiv M. Vyznachennya KIN dlya kutovoyi naskriznoyi trishchyny u tonkostinnomu sterzhni pryamokutnoho profilyu pry diyi z·hynal'noho momentu. Visnyk TDTU, 2003, vol. 8, no. 3, pp. 32 – 38. [In Ukrainian].

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.