logo logo


Обгрунтування параметрів взаємодії еластичного гвинтового робочого органу із зерновим матеріалом

НазваОбгрунтування параметрів взаємодії еластичного гвинтового робочого органу із зерновим матеріалом
Назва англійськоюParameter justification for interworking relationship of elastic screw operating element with grain material
Автори20.21.22.23
ПринадлежністьТернопільський національний економічний університет, Тернопіль, Україна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine Ternopil Ivan Pulyuy National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний описParameter justification for interworking relationship of elastic screw operating element with grain material / Roman Bohdanovych Hevko, Yuriy Volodymyrovych Dzyadykevych, Ihor Gryhorovych Tkachenko, Serhii Zinoviiovych Zalutskyi // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 81. — № 1. — С. 77-87. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description:Hevko R. B., Dzyadykevych Y. V., Tkachenko I. G., Zalutskyi S. Z. (2016) Parameter justification for interworking relationship of elastic screw operating element with grain material. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 81, no 1, pp. 77-87 [in English].
Дата публікації: 22-Мар-2016
УДК 631.358.42
Ключові слова шнек
еластична гвинтова поверхня
секція еластичної пластини
деформація
ширина пластини
величина консольного виступу
auger conveyor
elastic screw blade
elastic blade section
deformation
blade width
overhang size
Здійснено аналіз відомих конструкцій робочих органів шнеків з еластичними поверхнями та процесів роботи гвинтових конвеєрів. Запропоновано нову конструкцію шнека з еластичною гвинтовою поверхнею та спосіб його виготовлення. Проведено теоретичне обґрунтування щодо визначення впливу конструктивних і технологічних параметрів еластичної поверхні гвинтового робочого органу на величину зусиль, що діють на защемлену зернину. Наведено результати експериментальних досліджень щодо визначення впливу конструктивних параметрів секції еластичної пластини на величину її деформації. Famous constructions of auger operating elements with elastic surfaces and screw operating conveyors have been analyzed. New construction of auger conveyor with elastic screw surface was developed and designed. The influence of constructive and technological parameters of elastic screw operating element upon force value acting on stuck grain was theoretically grounded. Experimental research findings concerning evaluation of impact of elastic blade section constructive parameters on its deformation value were provided.
ISSN:1727-7108
Перелік літератури 1. Геррман, Х. Шнековые машины в технологи [Текст] / Х. Геррман; перевод с нем. Л. Веденяпиной; под общ. ред. М.Л. Фридмана. – Л.: Химия, 1975. – 232 с.
2. Гевко, Р.Б. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів [Текст]: монографія / Р.Б. Гевко, А.О. Вітровий, А.І. Пік. – Тернопіль: Астон, 2012. – 204 с.
3. Гевко, Р. Обґрунтування параметрів захисних механізмів шнекових транспортерів [Текст] / Р. Гевко, О. Клендій // Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Науковий журнал. – 2013. – № 2 (70). – C. 103 – 113.
4. Зенков, Р.Л. Машины непрерывного транспорта [Текст] / Р.Л. Зенков, Н.И. Иванов, Л.И. Колобов. – М.: Машиностроение, 1987. – 320 с.
5. Гевко, Р.Б. Динамічний розрахунок запобіжного пристрою шнекового транспортера [Текст] / Р.Б. Гевко, Ю.Б. Гладьо, М.І. Шинкарик, О.М. Клендій // Вісник інженерної академії України. – 2014. – № 2. – C. 163 – 168.
6. Hevko, R.B. The investigation of the process of a screw conveyer safety device actuation [Текст] / R.B. Hevko, O.M. Klendiy // INMATEH: Agricultural engineering. – Bucharest: 2014. Vol. 42, No 1. – P. 55 – 60.
7. Hevko, R.B. Mathematical model of the pneumatic-screw conveyor screw mechanism operation [Текст] / R.B. Hevko, V.O. Dzyura, R.M. Romanovsky // INMATEH: Agricultural engineering. – Bucharest: 2014. Vol. 44, № 3, – P. 103 – 110.
8. Hevko, R.B. Development and investigation of reciprocating screw with flexible helical surface [Текст] / R.B. Hevko, S.Z. Zalutskyi, I.G. Tkachenko, O.M. Klendiy // INMATEH: Agricultural engineering. – Bucharest: 2015. Vol. 46, № 2. – P. 133 – 138.
9. Гевко, Р.Б. Розробка конструкції шнека з еластичною гвинтовою поверхнею та результати її експериментальних досліджень [Текст] / Р.Б. Гевко, С.З. Залуцький // Вісник Інженерної академії України. – 2015. – № 1. – С. 242 – 247.
10. Патент України на корисну модель 101095 Україна, МПК B65G 33/26. Шнек з еластичною гвинтовою поверхнею [Текст] / Крисоватий А.І., Гевко Р.Б., Залуцький С.З., Ткаченко І.Г., Градова М.В. – № u201502180; заявл. 12.03.15 опубл. 25.08.15, Бюл. № 16.
11. Шваб’юк, В.І. Опір матеріалів [Текст]: навчальний посібник / В.І. Шваб’юк. – К.: Знання, 2009. – 380 с.
12. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів: навч. посібник [Текст] / О.М. Царенко, Д.Г. Войтюк, В.М. Швайко та ін. – К.: Мета, 2003. – 448 с.
References:1. Herrmann H. Shnekovye mashiny v texnologi. perevod s nem. L. Vedenyapinoj; [pod obshh. red. M.L. Fridmana], Leningrad, Ximiya, 1975. 232 p. [In Russian]
2. Hevko R.B., Vitrovyi A.O., Pik A.I. Pidvyshchennia tekhnichnoho rivnia hnuchkykh hvyntovykh konveieriv. monohrafiia, Ternopil, Aston, 2012. 204 p. [In Ukrainian]
3. Hevko R., Klendiy O. Obgruntuvannia parametriv zakhysnykh mekhanizmiv shnekovykh transporteriv. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu imeni Ivana Puliuia, Naukovyi zhurnal, Ternopil, Vydavnytstvo TNTU, 2013, no. 2 (70), p.p. 103 – 13. [In Ukrainian]
4. Zenkov R.L., Ivanov N.I., Kolobov L.I. Mashiny nepreryvnogo transporta. Moscow, Mashinostroenie, 1987. 320 p. [In Russian]
5. Hevko R.B. Hlado Y.B., Shynkaryk M.I., Klendiy O.M. Dynamichnyi rozrakhunok zapobizhnoho prystroiu shnekovoho transportera. Visnyk inzhenernoi akademii Ukrainy, Kyiv, 2014, no 2, p.p. 163 – 168. [In Ukrainian]
6. Hevko R.B., Klendiy O.M. The investigation of the process of a screw conveyer safety device actuation. INMATEH: Agricultural engineering, Bucharest, 2014, vol. 42, no 1, p.p. 55 – 60.
7. Hevko R.B., Dzyura V.O., Romanovsky R.M. Mathematical model of the pneumatic-screw conveyor screw mechanism operation. INMATEH: Agricultural engineering, Bucharest, 2014, vol. 44, no 3, p.p. 103 – 110.
8. Hevko R.B., Zalutskyi S.Z., Tkachenko I.G., Klendiy O.M. Development and investigation of reciprocating screw with flexible helical surface. INMATEH: Agricultural engineering, Bucharest, 2015, vol. 46, no 2, p.p. 133 – 138.
9. Hevko R.B., Zalutskyi S.Z. Rozrobka konstruktsii shneka z elastychnoiu hvyntovoiu poverkhneiu ta rezultaty yii eksperymentalnykh doslidzhen. Visnyk Inzhenernoi akademii Ukrainy, Kyiv, 2015, no. 1 p.p. 242 – 247. [In Ukrainian]
10. Patent Ukrainy na korysnu model 101095 Ukraine, MPK B65G 33/26. Shnek z elastychnoiu hvyntovoiu poverkhneiu. Krysovatyi A.I., Hevko R.B., Zalutskyi S.Z., Tkachenko I.G., Hradova M.V. u201502180, zaiavl. 12.03.15 opubl. 25.08.15, Biul. no. 16. [In Ukrainian]
11. Shvabiuk V.I. Opir materialiv: navchalnyi posibnyk. Kyiv, Znannia, 2009. 380 p. [In Ukrainian]
12. Mekhaniko-tekhnolohichni vlastyvosti silskohospodarskykh materialiv: navch. posibnyk. / Tsarenko O.M., Voitiuk D.H., Shvaiko V.M. Kyiv, Meta, 2003. 448 p. [In Ukrainian]
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.