logo logo


Удосконалення процесу оцінювання стресу за допомогою когнітивних функцій

НазваУдосконалення процесу оцінювання стресу за допомогою когнітивних функцій
Назва англійськоюImprovement of the stress evaluation using conditive functions
Автори279.280.281
Бібліографічний описНавроцька К. С. Удосконалення процесу оцінювання стресу за допомогою когнітивних функцій / К. С. Навроцька, С. М. Злепко, С. В. Тимчик // Вісник ТНТУ — Тернопіль : ТНТУ, 2015. — Том 77. — № 1. — С. 219-228. — (Приладобудування та інформаційно-вимірювальні технології).
Bibliographic description:Navrotska K. Improvement of the stress evaluation using conditive functions / K. Navrotska, S. Zlepko, S. Tymchyk // Bulletin of TNTU — Ternopil : TNTU, 2015. — Volume 77. — No 1. — P. 219-228. — (Instrument-making and information-measuring systems).
УДК

616-009.8

Ключові слова

стрес
когнітивні функції
показник рівня когнітивних порушень
моделі поведінки
фактори особистості
stress
cognitive function
indicator of cognitive impairment
model of behavior
factor of personality

Наведено результат дослідження технічного аспекту проблеми оцінювання когнітивної функції людини-оператора (здатності особи розуміти, пізнавати, усвідомлювати, сприймати й переробляти зовнішню інформацію) з метою побудови формалізованого методу та засобів оцінювання стану стресу (перевищення ресурсних можливостей когнітивної сфери особи). Встановлено, що наукова й практична доцільність вивчення можливостей когнітивних функцій насамперед визначається збільшенням можливостей для психологічної підготовки людини-оператора, розширення меж його психологічної сфери аж до резервних та встановлення чинників функцій провідних регуляторів стану. Обґрунтовано достатність використання фізіологічної та інтелектуальної складових когнітивних функцій для оцінювання стану людини-оператора та наведено алгоритм розрахунку показника рівня когнітивних порушень, удосконалено існуючу класифікацію видів емоційного стресу.
The results of the study of the technical aspects of the problem of human cognitive function-evaluation operator (the human capacity to understand, to learn, understand, perceive and process external information) for the purpose of building a formalized method of and means for assessing the State of stress (excess of cognitive human resource capabilities). Found that the scientific and practical feasibility study the cognitive functions primarily by increasing opportunities for psychological preparation of the human operator, expanding the boundaries of his psychological sphere before backup and installation factors of leading state regulators. Reasonably sufficient use of physiological and intellectual components of cognitive functions to assess the State of the human operator and the algorithm of calculating the level of cognitive impairment, improved the existing classification of emotional stress.

ISSN:1727-7108
Перелік літератури

1. Адаптаційний потенціал системи кровообігу студентів [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiyniy-potentsial-sistemi-krovoobigu-studentiv
2. Баевский, Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии [Текст] / Р.М. Баевский. – М.: Медицина, 1979. – 298 с.
3. Березин, Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека [Текст] / Ф.Б. Березин. – Л.: Наука, 1988. – 270 с.
4. Буров, Є. Архітектура опрацювання знань у когнітивній інформаційній системі [Текст] / Є. Буров. – М.: Львівська політехніка. – 2009. – No650 – С.28–37 с.
5. Гаркави, Л.Х. Адаптационные реакции и резистентность организма [Текст] / Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакина, М.А. Уколова. – Ростов н/Д, 1979. – 125 с.
6. Психологические теории и концепции личности: краткий справочник [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.psylib.ukrweb.net/books/psiteol/index.htm
7. Сучасні методи і засоби для визначення і діагностування емоційного стресу: монографія [Текст] / С.М. Злепко, О.П. Мінцер, В.В. Сергєєва, О.Ю. Азархов, С.В. Костішин. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 228 с.
8. Кармадонова, Т.М. Когнітивні чинники подолання невизначеності поведінки людини [Текст] / Т.М. Кармадонова // Вісник НТУУ «КПІ». – 2010. – No1. – С.27–32.
9. Савчук, О.В. Когнітивний підхід до моделювання і управління слабоструктурованими організаційно-технологічними системами (ситуаціями) [Текст] / О.В. Савчук, А.П. Ладанюк, Н.Г. Гриценко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2009. – No2/3 (38). – С.14–18.
10. Когнитивные технологии для поддержки принятия управленческих решений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/092aa276c601a997c32568c0003ab839
11. Козляковський, П.А. Загальна психологія: навч. посібник [Текст] / П.А. Козляковський. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2004. – 240 с.
12. Компьютерные системы моделирования когнитивных карт: подходы и методы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternye-sistemy-modelirovaniya-kognitivnyh- kart-podhody-i-metody
13. Копинг-тест Лазаруса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psylist.net/praktikum/00298.htm
14. Кудрявцева, Н.С. Методологія когнітивних досліджень: перспективи емпіричного підходу [Текст] / Н.М. Кудрявцева // Мовознавство. – 2013. – No1. – С.66–67.
15. Максимов, В.И. Когнитивные технологии для поддержки принятия управленческих решений [Текст] / В.И. Максимов, Е.К. Корноушенко, С.В. Качаев // Распределенная конференция «Технологии информационного общества 98 – Россия», 30 ноября – 2 декабря 1998 г., Москва – Санкт-Петербург – Новгород – Ярославль.
16. Методы оценки физического и функционального состояния студентов специального учебного отделения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.volgmed.ru/uploads/files/2012-11/14732
17. Нарушение когнитивных функций во врачебной практике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://medi.ru/doc/g241818.htm
18. Прокопенко, О.В. Поведінка споживачів: навч. посібн. [Текст] / О.В. Прокопенко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 176 с.
19. Путято, М.М. Разработка методов и алгоритмов интеллектуальной поддержки принятия решений на основе нечётких когнитивных карт: автореф. дис. ... канд. тех. наук: спец. 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации (информационные и технические системы)» [Текст] / М.М. Путято. – Кубанский государственный технологический университет. – К., 2011. – 25 с.
20. Селье, Г. Стресс без дистресса [Текст] / Г. Селье. – М.: Прогресс, 1982. – 52 с.
21. Столяров, А.М. Моделювання аспектів поведінки людини із застосуванням когнітивних соціальних агентів [Текст] / А.М. Столяров. – М.: КНТУ, 2010. – 125 с.
22. Стюарт, Рассел. Искуственный интеллект: современный подход [Текст] / Рассел Стюарт. – М.: Вильямс, 2007. – 1424 с.
23. Шаров, С.А. О математических моделях когнитивных механизмов [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http//fccl.ksu.ru/issue001/autumn.98/sharoff.pdf
24. Andrew, Ortony. The Cognitive Structure of Emotions [Text] / Ortony Andrew, Gerald L. Clore, Collins Allan. – Cambridge University Press, 1990. – 207 p.
25. Axelrod, R. The Structure of Decision: Cognitive Maps of Political Elites [Text] / R. Axelrod. – Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1976. – 404 p.
26. David Joseph Chaplin, Abdennour Rhalibi IPD for emotional NPC Societies in Games [Text] // Proceedings of the 2004 ACM SIGCHI International Conference on Advaances in computer entertainment technology, Singapore, 2004. – Рр.51–60.
27. The Affective Reasoner: A Process Model of Emotions in a Multi-Agent System [Электронный источник]. – Режим доступа к странице : http://condor.depaul.edu/elliott/ar/papers/dis/elliott-phd.html
28. Integrating the OCC Model of Emotions in Embodied Characters: Applications, Methods and Reseach Challenges [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bartneck.de/work/bartneck_hf2002.pdf.
29. Working Memory and Cognitive Control in the Prefrontal Cortex and Basal Ganglia [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://psych.colorado.edu/~oreilly/pubs-online.html

References:

1. Adaptatsiinyi potentsial systemy krovoobihu studentiv [Elektronnyi resurs]. – Access mode: http://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsiyniy-potentsial-sistemi-krovoobigu-studentiv
2. Baevskii, R.M. Prohnozirovanie sostoianii na hrani normy i patolohii [Text] / R.M. Baevskii. – M.: Meditsina, 1979. – 298 p.
3. Berezin, F.B. Psikhicheskaia i psikhofiziolohicheskaia adaptatsiia cheloveka [Text] / F.B. Berezin. – L.: Nauka, 1988. – 270 p.
4. Burov, Ye. Arkhitektura opratsiuvannia znan u kohnityvnii informatsiinii systemi [Text] / Ye. Burov. – M.: Lvivska politekhnika. – 2009. – No650 – P.28–37 p.
5. Harkavi, L.Kh. Adaptatsionnye reaktsii i rezistentnost orhanizma [Text] / L.Kh. Harkavi, E.B. Kvakina, M.A. Ukolova. – Rostov n/D, 1979. – 125 p.
6. Psikholohicheskie teorii i kontseptsii lichnosti: kratkii spravochnik [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.psylib.ukrweb.net/books/psiteol/index.htm
7. Suchasni metody i zasoby dlia vyznachennia i diahnostuvannia emotsiinoho stresu: monograph [Text] / S.M. Zlepko, O.P. Mintser, V.V. Serhieieva, O.Yu. Azarkhov, S.V. Kostishyn. – Vinnytsia: VNTU, 2011. – 228 p.
8. Karmadonova, T.M. Kohnityvni chynnyky podolannia nevyznachenosti povedinky liudyny [Text] / T.M. Karmadonova // Visnyk NTUU "KPI". – 2010. – No1. – P.27–32.
9. Savchuk, O.V. Kohnityvnyi pidkhid do modeliuvannia i upravlinnia slabostrukturovanymy orhanizatsiino-tekhnolohichnymy systemamy (sytuatsiiamy) [Text] / O.V. Savchuk, A.P. Ladaniuk, N.H. Hrytsenko // Vostochno-Evropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohyi. – 2009. – No2/3 (38). – P.14–18.
10. Kohnitivnye tekhnolohii dlia podderzhki priniatiia upravlencheskikh reshenii [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa: http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/092aa276c601a997c32568c0003ab839
11. Kozliakovskyi, P.A. Zahalna psykholohiia: navch. posibnyk [Text] / P.A. Kozliakovskyi. – Mykolaiv: vyd-vo MDHU im. P. Mohyly, 2004. – 240 p.
12. Kompiuternye sistemy modelirovaniia kohnitivnykh kart: podkhody i metody [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa: http://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternye-sistemy-modelirovaniya-kognitivnyh- kart-podhody-i-metody
13. Kopinh-test Lazarusa [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa: http://psylist.net/praktikum/00298.htm
14. Kudriavtseva, N.S. Metodolohiia kohnityvnykh doslidzhen: perspektyvy empirychnoho pidkhodu [Text] / N.M. Kudriavtseva // Movoznavstvo. – 2013. – No1. – P.66–67.
15. Maksimov, V.I. Kohnitivnye tekhnolohii dlia podderzhki priniatiia upravlencheskikh reshenii [Text] / V.I. Maksimov, E.K. Kornoushenko, S.V. Kachaev // Raspredelennaia konferentsiia "Tekhnolohii informatsionnoho obshchestva 98 – Rossiia", 30 noiabria – 2 dekabria 1998 h., Moskva – Sankt-Peterburh – Novhorod – Iaroslavl.
16. Metody otsenki fizicheskoho i funktsionalnoho sostoianiia studentov spetsialnoho uchebnoho otdeleniia [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.volgmed.ru/uploads/files/2012-11/14732
17. Narushenie kohnitivnykh funktsii vo vrachebnoi praktike [Elektronnyi resurs]. – Rezhim dostupa: http://medi.ru/doc/g241818.htm
18. Prokopenko, O.V. Povedinka spozhyvachiv: navch. posibn. [Text] / O.V. Prokopenko. – K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2008. – 176 p.
19. Putiato, M.M. Razrabotka metodov i alhoritmov intellektualnoi podderzhki priniatiia reshenii na osnove nechetkikh kohnitivnykh kart: avtoref. dis. ... kand. tekh. nauk: spets. 05.13.01 "Sistemnyi analiz, upravlenie i obrabotka informatsii (informatsionnye i tekhnicheskie sistemy)" [Text] / M.M. Putiato. – Kubanskii hosudarstvennyi tekhnolohicheskii universitet. – K., 2011. – 25 p.
20. Sele, H. Stress bez distressa [Text] / H. Sele. – M.: Prohress, 1982. – 52 p.
21. Stoliarov, A.M. Modeliuvannia aspektiv povedinky liudyny iz zastosuvanniam kohnityvnykh sotsialnykh ahentiv [Text] / A.M. Stoliarov. – M.: KNTU, 2010. – 125 p.
22. Stiuart, Rassel. Iskustvennyi intellekt: sovremennyi podkhod [Text] / Rassel Stiuart. – M.: Viliams, 2007. – 1424 p.
23. Sharov, S.A. O matematicheskikh modeliakh kohnitivnykh mekhanizmov [Electronic resource]. – Rezhim dostupa: http//fccl.ksu.ru/issue001/autumn.98/sharoff.pdf
24. Andrew, Ortony. The Cognitive Structure of Emotions [Text] / Ortony Andrew, Gerald L. Clore, Collins Allan. – Cambridge University Press, 1990. – 207 p.
25. Axelrod, R. The Structure of Decision: Cognitive Maps of Political Elites [Text] / R. Axelrod. – Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1976. – 404 p.
26. David Joseph Chaplin, Abdennour Rhalibi IPD for emotional NPC Societies in Games [Text] // Proceedings of the 2004 ACM SIGCHI International Conference on Advaances in computer entertainment technology, Singapore, 2004. – Rr.51–60.
27. The Affective Reasoner: A Process Model of Emotions in a Multi-Agent System [Elektronnyi istochnik]. – Rezhim dostupa k stranitse : http://condor.depaul.edu/elliott/ar/papers/dis/elliott-phd.html
28. Integrating the OCC Model of Emotions in Embodied Characters: Applications, Methods and Reseach Challenges [Electronic resource]. – Access mode: http://www.bartneck.de/work/bartneck_hf2002.pdf.
29. Working Memory and Cognitive Control in the Prefrontal Cortex and Basal Ganglia [Elektronnyi resurs]. – Access mode: http://psych.colorado.edu/~oreilly/pubs-online.html

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.