logo logo


Якість поверхонь зносостійких композитних деталей тертя поліграфічних машин при прецизійній доводці

НазваЯкість поверхонь зносостійких композитних деталей тертя поліграфічних машин при прецизійній доводці
Назва англійськоюSurfaces quality of wear resistance composite friction parts of the printing machines at precision machining
Автори325.326.327.328.329
Бібліографічний описЯкість поверхонь зносостійких композитних деталей тертя поліграфічних машин при прецизійній доводці / А. Гавриш, Т. Роїк, П. Киричок, С. Зигуля, В. Олійник // Вісник ТНТУ — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 76. — № 4. — С. 126-134. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description:Surfaces quality of wear resistance composite friction parts of the printing machines at precision machining / A. Gavrish, T. Roik, P. Kyrychok, S. Zygulya, V. Olyinik // Bulletin of TNTU — Ternopil : TNTU, 2014. — Volume 76. — No 4. — P. 126-134. — (Manufacturing engineering and automated processes).
УДК

621.822.1
621.002.3

Ключові слова

композити
машинна доводка
абразивні мікропорошки
доводочні диски
режими різання
якість поверхні
composites
machining
micro granulated abrasive
machining disks
cutting parameters
quality of the surface

Виконано комплексне дослідження технологічних процесів надтонкої прецизійної доводки високозносостійких та високолегованих антифрикційних композитних сплавів у широкому експериментальному спектрі – від процесів ручної доводки з використанням найновітніших абразивних брусків природних родовищ до прецизійної машинної доводки з забезпеченням високих вимог до якості поверхонь оброблення. Показано, що на параметри якості поверхонь суттєво впливають матеріал та зернистість абразивних мікропорошків для доводки, а також матеріал доводочного диска та метод машинної доводки. Встановлено, що найкращі показники по якості поверхонь оброблення при ручній доводці забезпечують природні абразивні бруски з мікрокварцитів родовищ «Індій» (США), «Едіган» (Росія) та «Атасу» (Україна).
For the first time the technological process of the superfine precision machining high-alloyed and high- wear-resistant new antifriction composite alloys in the wide experimental spectrum – from process of the hand machining with using the new abrasive hones of the natural resources to the precise machining with the ensuring high standards to the quality surfaces details – were researched. It was shown the parameters of the surfaces quality (the roughness, cold working, cold working degree) are sufficiently influenced by the material and granularity of the abrasive grain for the machining, material of the machining disk and method of the machining (the regularity of the using different materials for the machining disks with the union of the rational using micro granularity abrasives and submicron pastes). The main regularities of surface roughness formation parameters depending on graininess, material of abrasive grain, abrasive disc’s vehicle properties and cutting parameters at precision finish machining operations have been determined. It was proved; natural abrasive hones using the micro quartzite from the resources of «Indij» (USA), «Edigan» (Russia) and «Atasa» (Ukraine) provide high quality surfaces at the hand machining. Recommendation for industry on the machining of parts from new composite materials (material of abrasive, granularity) and cutting parameters that provide the high quality surfaces have been formulated. Following recommendation of precision machining for parameters of the surfaces quality for the parts of the printing machines from new antifriction composites have been developed: material for machining disk – globul cast iron; micro powders from chromealundum (CrO at 1,5–2%, abrasive grit 3 mm (33AM3); the cool – oil liquid (kerosene ~65%); oleic acid (~35%); the cutting rapid Vp=5–7 m/min.; the specific pressure q=0,05–0,07 MPa.

ISSN:1727-7108
Перелік літератури

1. Композиційний підшипниковий матеріал: пат. 60521 Україна: МПК С22С 33/02(2006.01) [Текст] / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, П.О. Киричок, О.А. Гавриш, Ю.Ю. Віцюк; заявник і патентовласник Нац. техн. ун-т України «Київський політехн. ін-т». – No 201013400; заявл. 10.11.2010 ; опублік. 25.06.2011, Бюл. No12. – С.3.
2. Підшипниковий композиційний матеріал на основі інструментальної сталі: пат. 60522 Україна: МПК С22С 33/02(2006.01) [Текст] / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, П.О. Киричок, О.А. Гавриш, Ю.Ю. Віцюк, О.О. Мельник; заявник і патентовласник Нац. техн. ун-т України «Київський політехн. ін-т». – No201013401; заявл. 10.11.2010; опублік. 25.06.2011, Бюл. No12. – С.3.
3. Антифрикційний композиційний матеріал на основі інструментальної сталі пат. 102299 Україна: МПК С22С 33/02(2006.01) [Текст] / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, О.А. Гавриш, П.О. Киричок, Ю.Ю. Віцюк, О.О. Мельник; заявник і патентовласник Нац. техн. ун-т України «Київський політехн. ін-т». – Noа201113514; заявл. 16.11.2011; опублік. 25.06.2013, Бюл. No12. – С.3.
4. Порошковий антифрикційний матеріал на основі алюмінію: пат. 60174А Україна: МПК С22С21/02(2006.01) [Текст] / О.Л. Комнацький, Т.А. Роїк; заявник і патентовласник Державне підприємство «Науково-технічний центр артилерійсько-стрілецького озброєння. – No2003021517; заявл. 20.02.2003; опублік. 15.09.2003, Бюл. No9. – С.2.
5. Композиційний підшипниковий матеріал на основі алюмінію: пат. 34407 Україна: МПК С22С21/02 [Текст] / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, В.В. Холявко, О.М. Прохоренко; заявник і патентовласник Нац. техн. ун-т України «Київський політехн. ін-т». – NoU200803173; заявл. 12.03.2008; опублік. 11.08.2008, Бюл. No15. – С.3.
6. Антифрикційний матеріал на основі алюмінію: пат. 26862 Україна : МПК С22С21/02(2006.01) [Текст] / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, П.О. Киричок, О.А. Гавриш; заявник і патентовласник Нац. техн. ун-т України «Київський політехн. ін-т». – NoU200705653; заявл. 22.05.2007; опублік. 10.10.2007, Бюл. No16. – С.2.
7. Роїк, Т.А. Композиційні підшипникові матеріали для підвищених умов експлуатації: монографія [Текст] / Т.А. Роїк, П.О. Киричок, А.П. Гавриш. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 404 с.
8. Киричок, П.О. Технологія поліграфічного машинобудування: навч. посіб. [Текст] / П.О. Киричок, Т.А. Роїк, А.В. Шевчук, та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 504 с.
9. Роїк, Т.А Новітні композиційні матеріали деталей тертя поліграфічних машин: монографія [Текст] / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, П.О. Киричок та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 507 с.
10. Прецизійна машинна доводка плоских поверхонь деталей тертя з композитів на основі алюмінію для технологічних процесів [Текст] / А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, І.Є. Дорфман, Ю.Ю. Віцюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – К. – 2014. – No4. – С.81–91.
11. Залишкові напруження при прецизійній машинній доводці поверхневих шарів деталей зі зносостійких алюмінієвих композитів для поліграфічної техніки [Текст] / А.П. Гавриш, П.О. Киричок. Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк // Прогрессивные технологии и системы машиностроения (Международный сборник научных трудов). – 2014. – No2(48). – С.87–92.
12. Гавриш, А.П. Вплив технологічних факторів оброблення на продуктивність прецизійної машинної доводки поверхонь тертя деталей зі зносостійких композитів для поліграфічних машин [Текст] / А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, П.О. Киричок, Ю.Ю. Віцюк // Технологія і техніка друкарства. – 2014. – No3. – С.47–57.
13. Фінішне оброблення зносостійких деталей друкарських машин: монографія [Текст] / П.О. Киричок, Т.А. Роїк, А.П. Гавриш та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 480 с.
14. Гавриш, А.П. Доводка магнитных головок абразивными брусками отечественных месторождений [Текст] / А.П. Гавриш, Б.Г. Ковенский. – Информационно-справочный листок, No021165, изд. Мин-ва радиопром. СССР. – 1970. – 21 с.
15. Гавриш, А.П. Фінішна алмазно-абразивна обробка магнітних матеріалів: монографія / А.П. Гавриш, П.П. Мельничук. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 552 с.
16. Обеспечение качества поверхностей деталей из магнитомягких сплавов прецизионной доводкой: монография [Текст] / Т.А. Роик, П.А. Киричок, А.П. Гавриш и др. – К.: НТУУ «КПИ», 2013. – 232 с.
17. Маслов, Е.Н. Теория шлифования материалов [Текст] / Е.Н. Маслов. – М.: Машиностроение, 1974. – 320 с.
18. Ящерицын, П.И. Прогрессивная технология финишной обработки деталей [Текст] / П.И. Ящерицын. – Минск: Беларусь, 1989. – 312 с.
19. Лавриненко, В.І. Надтверді абразивні матеріали в механообробці: Енциклопедичний довідник [Текст] / В.І. Лавриненко, М.В. Новіков. – К.: Вид. ІНМ НАН України, 2013. – 456 с.

References:

1. Kompozytsiinyi pidshypnykovyi material: pat. 60521 Ukraine: MPK S22S 33/02(2006.01) [Text] / T.A. Roik, A.P. Havrysh, P.O. Kyrychok, O.A. Havrysh, Yu.Yu. Vitsiuk; zaiavnyk i patentovlasnyk Nats. tekhn. un-t Ukrainy "Kyivskyi politekhn. in-t". – No 201013400; Decl. 10.11.2010 ; Publ. 25.06.2011, Bull. No12. – P.3.
2. Pidshypnykovyi kompozytsiinyi material na osnovi instrumentalnoi stali: pat. 60522 Ukraine: MPK S22S 33/02(2006.01) [Text] / T.A. Roik, A.P. Havrysh, P.O. Kyrychok, O.A. Havrysh, Yu.Yu. Vitsiuk, O.O. Melnyk; zaiavnyk i patentovlasnyk Nats. tekhn. un-t Ukrainy "Kyivskyi politekhn. in-t". – No201013401; Decl. 10.11.2010; Publ. 25.06.2011, Bull. No12. – P.3.
3. Antyfryktsiinyi kompozytsiinyi material na osnovi instrumentalnoi stali pat. 102299 Ukraine: MPK S22S 33/02(2006.01) [Text] / T.A. Roik, A.P. Havrysh, O.A. Havrysh, P.O. Kyrychok, Yu.Yu. Vitsiuk, O.O. Melnyk; zaiavnyk i patentovlasnyk Nats. tekhn. un-t Ukrainy "Kyivskyi politekhn. in-t". – Noa201113514; Decl. 16.11.2011; Publ. 25.06.2013, Bull. No12. – P.3.
4. Poroshkovyi antyfryktsiinyi material na osnovi aliuminiiu: pat. 60174A Ukraine: MPK S22S21/02(2006.01) [Text] / O.L. Komnatskyi, T.A. Roik; zaiavnyk i patentovlasnyk Derzhavne pidpryiemstvo "Naukovo-tekhnichnyi tsentr artyleriisko-striletskoho ozbroiennia. – No2003021517; Decl. 20.02.2003; Publ. 15.09.2003, Bull. No9. – P.2.
5. Kompozytsiinyi pidshypnykovyi material na osnovi aliuminiiu: pat. 34407 Ukraine: MPK S22S21/02 [Text] / T.A. Roik, A.P. Havrysh, V.V. Kholiavko, O.M. Prokhorenko; zaiavnyk i patentovlasnyk Nats. tekhn. un-t Ukrainy "Kyivskyi politekhn. in-t". – NoU200803173; Decl. 12.03.2008; Publ. 11.08.2008, Bull. No15. – P.3.
6. Antyfryktsiinyi material na osnovi aliuminiiu: pat. 26862 Ukraine : MPK S22S21/02(2006.01) [Text] / T.A. Roik, A.P. Havrysh, P.O. Kyrychok, O.A. Havrysh; zaiavnyk i patentovlasnyk Nats. tekhn. un-t Ukrainy "Kyivskyi politekhn. in-t". – NoU200705653; Decl. 22.05.2007; Publ. 10.10.2007, Bull. No16. – P.2.
7. Roik, T.A. Kompozytsiini pidshypnykovi materialy dlia pidvyshchenykh umov ekspluatatsii: monograph [Text] / T.A. Roik, P.O. Kyrychok, A.P. Havrysh. – K.: NTUU "KPI", 2007. – 404 p.
8. Kyrychok, P.O. Tekhnolohiia polihrafichnoho mashynobuduvannia: tutorial [Text] / P.O. Kyrychok, T.A. Roik, A.V. Shevchuk, and other – K.: NTUU "KPI", 2014. – 504 p.
9. Roik, T.A Novitni kompozytsiini materialy detalei tertia polihrafichnykh mashyn: monograph [Text] / T.A. Roik, A.P. Havrysh, P.O. Kyrychok and other – K.: NTUU "KPI", 2014. – 507 p.
10. Pretsyziina mashynna dovodka ploskykh poverkhon detalei tertia z kompozytiv na osnovi aliuminiiu dlia tekhnolohichnykh protsesiv [Text] / A.P. Havrysh, T.A. Roik, I.Ye. Dorfman, Yu.Yu. Vitsiuk // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. – K. – 2014. – No4. – P.81–91.
11. Zalyshkovi napruzhennia pry pretsyziinii mashynnii dovodtsi poverkhnevykh shariv detalei zi znosostiikykh aliuminiievykh kompozytiv dlia polihrafichnoi tekhniky [Text] / A.P. Havrysh, P.O. Kyrychok. T.A. Roik, Yu.Yu. Vitsiuk // Prohressyvnye tekhnolohyy y systemy mashynostroenyia (Mezhdunarodnyi sbornyk nauchnykh trudov). – 2014. – No2(48). – P.87–92.
12. Havrysh, A.P. Vplyv tekhnolohichnykh faktoriv obroblennia na produktyvnist pretsyziinoi mashynnoi dovodky poverkhon tertia detalei zi znosostiikykh kompozytiv dlia polihrafichnykh mashyn [Text] / A.P. Havrysh, T.A. Roik, P.O. Kyrychok, Yu.Yu. Vitsiuk // Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva. – 2014. – No3. – P.47–57.
13. Finishne obroblennia znosostiikykh detalei drukarskykh mashyn: monograph [Text] / P.O. Kyrychok, T.A. Roik, A.P. Havrysh and other – K.: NTUU "KPI", 2014. – 480 p.
14. Havrish, A.P. Dovodka mahnitnykh holovok abrazivnymi bruskami otechestvennykh mestorozhdenii [Text] / A.P. Havrish, B.H. Kovenskii. – Informatsionno-spravochnyi listok, No021165, izd. Min-va radioprom. SSSR. – 1970. – 21 p.
15. Havrysh, A.P. Finishna almazno-abrazyvna obrobka mahnitnykh materialiv: monograph / A.P. Havrysh, P.P. Melnychuk. – Zhytomyr: ZhDTU, 2004. – 552 p.
16. Obespechenie kachestva poverkhnostei detalei iz mahnitomiahkikh splavov pretsizionnoi dovodkoi: monohrafiia [Text] / T.A. Roik, P.A. Kirichok, A.P. Havrish and other – K.: NTUU "KPI", 2013. – 232 p.
17. Maslov, E.N. Teoriia shlifovaniia materialov [Text] / E.N. Maslov. – M.: Mashinostroenie, 1974. – 320 p.
18. Iashcheritsyn, P.I. Prohressivnaia tekhnolohiia finishnoi obrabotki detalei [Text] / P.I. Iashcheritsyn. – Minsk: Belarus, 1989. – 312 p.
19. Lavrynenko, V.I. Nadtverdi abrazyvni materialy v mekhanoobrobtsi: Entsyklopedychnyi dovidnyk [Text] / V.I. Lavrynenko, M.V. Novikov. – K.: Vyd. INM NAN Ukrainy, 2013. – 456 p.

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.