logo logo


Мікрохвильова радіометрія в медико-біологічних застосуваннях

НазваМікрохвильова радіометрія в медико-біологічних застосуваннях
Назва англійськоюMicrowave radiometry in medico-biological applications
Автори336
Бібліографічний описЯненко О. Мікрохвильова радіометрія в медико-біологічних застосуваннях / О. Яненко // Вісник ТНТУ — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 76. — № 4. — С. 155-163. — (Приладобудування та інформаційно-вимірювальні технології).
Bibliographic description:Yanenko A. Microwave radiometry in medico-biological applications / A. Yanenko // Bulletin of TNTU — Ternopil : TNTU, 2014. — Volume 76. — No 4. — P. 155-163. — (Instrument-making and information-measuring systems).
УДК

621.317.07.089

Ключові слова

радіометрія
інтегральна потужність
електромагнітне випромінювання
біологічний об’єкт
radiometry
integral power
electromagnetic radiation
biologic object

Pадіометрія в медико-біологічних проблемах пов’язана з необхідністю вимірювання слабких сигналів та використанням апаратури з флуктуаційною чутливістю (10-15–10-17) Вт, що є складною технічною задачею, особливо в діапазоні (37–78) ГГц (міліметрових хвиль), вирішення якої можливе на базі нових варіантів високочутливої радіометричної апаратури. Наведено результати дослідження та реалізації схем модуляційного радіометра з використанням структурно-алгоритмічного методу, в якому досягається протифазне придушення рівня власних шумів та підвищення на порядок чутливості у порівнянні з відомою схемою, а також метод поглиблення модуляції сигналу за рахунок введення позитивного зворотного зв’язку, який забезпечує підвищення чутливості у понад 10 разів. Отримано нові можливості для дослідження електромагнітних полів і випромінювань (ЕМВ) біологічних об’єктів та об’єктивізації можливого інформаційного електромагнітного обміну на різних частотах як у тілі людини, так і тіла з навколишнім середовищем. Вирішено також проблеми метрологічної підтримки лікувальної апаратури низькоінтенсивних сигналів для технологій квантової медицини – мікрохвильової резонансної терапії, міліметрової й інформаційно-хвильової терапії, що використовують монохроматичні та шумові сигнали, інтегральна потужність яких може перебувати в межах (10-6–10-12) Вт. Запропоновані технічні рішення поряд із забезпеченням необхідної чутливості розширюють функціональні можливості радіометричної апаратури стосовно дослідження об’єктів живої природи та організму людини.
Using of radiometry in medical and biological problems is associated with the need to measure weak signals and apply equipment of fluctuating sensitivity (10-15–10-17) W. This is very complex engineering task, especially in the range of (37–78) GHz (mm- waves), and its solution must be based on new variants of highly sensitive radiometric equipment. In the paper structural variant of modulation schemes radiometer has been presented using structural and algorithmic method, in which antiphase suppress of the intrinsic noise level is achieves and increase of the sensitivity, compared with the known pattern, as well as the method of deepening modulation by introducing positive Feedback communication, which enhances the sensitivity more than 10 times. As a result, a number of new possibilities for the study of electromagnetic fields and radiation (EMR) and the objectification of possible biological objects electromagnetic information exchange at different frequencies, both in the human body and with the environment, were obtained. Problems of metrology control of low intensive signals of medical equipment for Technologies of Quantum medicine – microwave resonance therapy, millimeter and informational wave therapy that use monochromic and noise signals the integral power of which is within (10-6–10-12) W. Engineering solutions along with providing of the necessary sensitivity extend the functionality of radiometric equipment dealing with the study of objects of nature and the human body.

ISSN:1727-7108
Перелік літератури

1. Есепкина, Н.А. Радиотелескопы и радиометры [Текст] / Н.А. Есепкина, Д.В. Корольков, Ю.В. Парийский. – М.: Наука, 1972. – 416 с.
2. Николаев, А.Г. Радиотеплокация [Текст] / А.Г. Николаев, Б.М. Перцов. – М.: Сов. радио, 1964. – 335 с.
3. Измерение радиотепловых и плазменных излучений [Текст] / Н.И. Ананов, А.Е. Башаринов, В.М. Поляков, Л.Г. Тучков. – М.: Сов.радио, 1968. – 390 с.
4. Микроволновая радиометрия физических и биологических объектов [Текст] / В.Ф. Манойлов, Ю.А. Скрипник, А.Ф. Яненко и др. – Житомир.: Волынь, 2003. – 406 с.
5. Мкртчян, Л.Н. Введение в квантовую медицину [Текст] / Л.Н. Мкртчян, С.П. Ситько. – К.: Паттерн, 1994. – 146 с.
6. Манойлов, В.Ф. Модуляційні радіометричні пристрої та системи НВЧ діапазону: навчальний посібник [Текст] / В.Ф. Манойлов, Ю.А. Скрипник, О.П. Яненко. – Житомир.: ЖІТІ, 2001. – 373 с.
7. Новицкий, П.В. Основы информационной теории измерительных устройств [Текст] / П.В. Новицкий. – Л-д. : Энергия, 1968. – 248 с.
8. Колисниченко, М.В. Особенности выделения частоты коммутации в измерительном канале модуляционного радиометра [Текст] / М.В. Колисниченко, А.Д. Красюк, А.Ф. Яненко и др. // Материалы 19-ой Междун. научно-технической конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». – Т.2. –Севастополь.: Вебер, 2009. – С.773–774.
9. Патент на винахід No 57820. Україна, МПК G01R 29/26. Модуляційний радіометр [Текст] / М.В. Колисниченко, Ю.О. Скрипник, О.П. Яненко. – Опубл. 15.07.2003 р., Бюл. No7.
10. Патент на винахід No 27625. Україна, МПК G01R 29/06, G01R 29/00. Модуляційний радіометр [Текст] / С.М. Перегудов, Ю.О. Скрипник, О.П. Яненко. – Опубл. 15.09.2000 р., Бюл. No4.
11. Патент на винахід No 56208. Україна, МПК (2006) G01R 29/08 (2006.01), G01N 22/00. Спосіб вимірювання біоінформаціойної складової ЕМВ та пристрій для його знаходження [Текст] / С.П. Сітько, Ю.О. Скрипник, О.П. Яненко. – Опубл. 15.05.2003 р., Бюл.No5.
12. Патент на винахід No 73326. Україна, МПК A61B 5/05, G01N 33/483. Пристрій для вимірювання нерівноважної складової електромагнітного випромінювання живих організмів [Текст] / А.П. Мацібура, Ю.О. Скрипник, С.П. Сітько, О.П. Яненко. – Опубл. 15.07.2005 р., Бюл.No7.
13. Патент на винахід No 27641. Україна, МПК G01R 29/08. Одноканальний радіометр [Текст] / Ю.О. Скрипник, О.П. Яненко – Опубл. 15.09.2000 р., Бюл. No4.
14. Патент на винахід No 51722. Україна, МПК A61B 5/04, A61B 5/05 Спосіб визначення енергетичних меридіанів в біологічних об’єктах [Текст] / Ю.О. Скрипник, О.П.Яненко. – Опубл. 16.12.2002 р., Бюл.No 12.
15. Патент на винахід No 47460. Україна, МПК G01R 29/08. Пристрій для реєстрації спектра електромагнітного випромінювання біологічних об’єктів [Текст] / Д.Б. Головко, В.Ю. Маковська, Ю.О. Скрипник, О.П. Яненко – Опубл. 15.07.2002 р., Бюл.No 7.

References:

1. Esepkina, N.A. Radioteleskopy i radiometry [Text] / N.A. Esepkina, D.V. Korolkov, Iu.V. Pariiskii. – M.: Nauka, 1972. – 416 p.
2. Nikolaev, A.H. Radioteplokatsiia [Text] / A.H. Nikolaev, B.M. Pertsov. – M.: Sov. radio, 1964. – 335 p.
3. Izmerenie radioteplovykh i plazmennykh izluchenii [Text] / N.I. Ananov, A.E. Basharinov, V.M. Poliakov, L.H. Tuchkov. – M.: Sov.radio, 1968. – 390 p.
4. Mikrovolnovaia radiometriia fizicheskikh i biolohicheskikh obieektov [Text] / V.F. Manoilov, Iu.A. Skripnik, A.F. Ianenko and other – Zhitomir.: Volyn, 2003. – 406 p.
5. Mkrtchian, L.N. Vvedenie v kvantovuiu meditsinu [Text] / L.N. Mkrtchian, S.P. Sitko. – K.: Pattern, 1994. – 146 p.
6. Manoilov, V.F. Moduliatsiini radiometrychni prystroi ta systemy NVCh diapazonu: navchalnyi posibnyk [Text] / V.F. Manoilov, Yu.A. Skrypnyk, O.P. Yanenko. – Zhytomyr.: ZhITI, 2001. – 373 p.
7. Novitskii, P.V. Osnovy informatsionnoi teorii izmeritelnykh ustroistv [Text] / P.V. Novitskii. – L-d. : Enerhiia, 1968. – 248 p.
8. Kolisnichenko, M.V. Osobennosti vydeleniia chastoty kommutatsii v izmeritelnom kanale moduliatsionnoho radiometra [Text] / M.V. Kolisnichenko, A.D. Krasiuk, A.F. Ianenko and other // Materialy 19-oi Mezhdun. nauchno-tekhnicheskoi konferentsii "SVCh-tekhnika i telekommunikatsionnye tekhnolohii". – V.2. –Sevastopol.: Veber, 2009. – P.773–774.
9. Patent na vynakhid No 57820. Ukraine, MPK G01R 29/26. Moduliatsiinyi radiometr [Text] / M.V. Kolysnychenko, Yu.O. Skrypnyk, O.P. Yanenko. – Publ. 15.07.2003 r., Bull. No7.
10. Patent na vynakhid No 27625. Ukraine, MPK G01R 29/06, G01R 29/00. Moduliatsiinyi radiometr [Text] / S.M. Perehudov, Yu.O. Skrypnyk, O.P. Yanenko. – Publ. 15.09.2000 r., Bull. No4.
11. Patent na vynakhid No 56208. Ukraine, MPK (2006) G01R 29/08 (2006.01), G01N 22/00. Sposib vymiriuvannia bioinformatsioinoi skladovoi EMV ta prystrii dlia yoho znakhodzhennia [Text] / S.P. Sitko, Yu.O. Skrypnyk, O.P. Yanenko. – Publ. 15.05.2003 r., Bull.No5.
12. Patent na vynakhid No 73326. Ukraine, MPK A61B 5/05, G01N 33/483. Prystrii dlia vymiriuvannia nerivnovazhnoi skladovoi elektromahnitnoho vyprominiuvannia zhyvykh orhanizmiv [Text] / A.P. Matsibura, Yu.O. Skrypnyk, S.P. Sitko, O.P. Yanenko. – Publ. 15.07.2005 r., Bull.No7.
13. Patent na vynakhid No 27641. Ukraine, MPK G01R 29/08. Odnokanalnyi radiometr [Text] / Yu.O. Skrypnyk, O.P. Yanenko – Publ. 15.09.2000 r., Bull. No4.
14. Patent na vynakhid No 51722. Ukraine, MPK A61B 5/04, A61B 5/05 Sposib vyznachennia enerhetychnykh merydianiv v biolohichnykh obiektakh [Text] / Yu.O. Skrypnyk, O.P.Yanenko. – Publ. 16.12.2002 r., Bull.No 12.
15. Patent na vynakhid No 47460. Ukraine, MPK G01R 29/08. Prystrii dlia reiestratsii spektra elektromahnitnoho vyprominiuvannia biolohichnykh obiektiv [Text] / D.B. Holovko, V.Yu. Makovska, Yu.O. Skrypnyk, O.P. Yanenko – Publ. 15.07.2002 r., Bull.No 7.

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.