logo logo


Вплив мікроорганізмів на корозію підземних металоконструкцій

НазваВплив мікроорганізмів на корозію підземних металоконструкцій
Назва англійськоюInfluence of microorganisms on the underground metal constructions corrosion
Автори447.448.449.450.451.452
Бібліографічний описВплив мікроорганізмів на корозію підземних металоконструкцій / М. Полутренко, Є. Крижанівський, Л. Побережний, П. Марущак, Б. Бусько, І. Данилюк // Вісник ТНТУ — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 74. — № 2. — С. 48-54. — (механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description:Influence of microorganisms on the underground metal constructions corrosion / M. Polutrenko, E. Kryzhanivsky, L. Poberezhnyy, P. Maruschak, B. Busko, I. Danyliuk // Bulletin of TNTU — Ternopil : TNTU, 2014. — Volume 74. — No 2. — P. 48-54. — (mechanics and materials science).
УДК

622.4.076
620.197.6

Ключові слова

мікроорганізми
корозія
підземні металоконструкції
ізоляційні покриття
bacteria
corrosion
underground metal
insulating coating

Проаналізовано основні аспекти впливу ґрунтових мікроорганізмів на корозію підземних металоконструкцій (трубопроводи, нафтове обладнання). Вснановлено, що крім корозійно-механічної природи пошкодження труб підземних трубопроводів мають і біологічну складову. Вона спричиняє деструкцію захисного ізоляційного покриття під дією асоціатів ґрунтових мікроорганізмів. Доведено, що, корозійний процес нафтогазового обладнання слід розглядати не як лише фізико-хімічне явище процес, а обов’язково враховувати вплив біологічної деградації. Вплив біологічних міркоорганізмів зумовлює окрихчення сталей із подальшим утворенням пітингів та тріщиноподібних дефектів, які можуть спричинити катастрофічне руйнування трубопроводу. Модифікацією бітумно-полімерної мастики МБПІД-1 інгібіторами корозії з класу амінів (А) та четвертинних амонійних солей (ЧАС) отримано біостійкі інноваційні протикорозійні покриття та вивчено їх характеристики. Досліджено бактерицидну активність запропонованих інгібіторів. Адгезія стрічки до мастики не залежить від рецептури композицій ізоляційного покриття. Встановлено, що адгезія мастики до заґрунтованого металу була вищою порівняно з базовою композицією для рецептур з інгібітором (А) та інгібітором (ЧАС) на 36,0 та 24,0% відповідно. Проведено дослідно-промислові випробування розроблених біостійких покриттів у трасових умовах на магістральних газопроводах Західного та Південного регіонів. Результати випробувань підтвердили їх високу ефективність у забезпеченні протикорозійного та мікробіологічного захисту підземних металоконструкцій.
Technical problem of the analysis of failure and evaluation of degradation of the structural materials mechanical properties after their operational degradation is of importance for all critical structures, for main oil pipelines in particular. Analysis of the condition of operated pipelines is focused on the condition of the outer surface of the pipe, including the protective properties of coatings and possible damage from the outer surface. However, the pipelines which have been used for a long time are often characterized by multiple corrosion damages of the internal surfaces of pipes, which should also be considered. Corrosion damage to the pipe steel is not a separate problem, but a complex degradation factor, as it causes material embrittlement and hydrogenation. The basic aspects of the soil microorganisms impact on corrosion of underground metal structures (pipelines, oil equipment) have been analysed. It was determined that beside corrosion-mechanic damages the underground pipelines are subject to biological degradation, which causes the failure of the protective insulating coating under associates of soil microorganisms. It was proved, that the corrosion process of gas equipment should be considered not only as a physical-chemical phenomenon process, but the biological degradation impact must be taken into account. The impact of biological microorganisms caused the embrittlement of steels with further pittings and crack- like defects, which can results in the failure of the pipeline. Modification of bitumen-polymer mastic MBPID -1 by corrosion inhibitor class of amines (A) and quaternary ammonium salts (QAS) has resulted in obtaining biostable innovative anticorrosive coating and studying of their characteristics. Bactericidal activity of the proposed inhibitors has been investigated. Adhesion to mastic tape does not depend on the formulation of compositions coating. It was established that adhesion of mastic to primed metal was higher than that compared with the base composition for recipes inhibitor (A) and inhibitor (QAS) by 36.0 and 24.0 %, respectively. A pilot- scale tests of the designed biostable coating in highway conditions of gas pipelines in Western and Southern regions have been carried out. The test results aproved their high efficiency in providing corrosion and microbiological protection of underground metal constructions.

ISSN:1727-7108
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.