logo logo


Деградація металу труб під час тривалого транспортування аміаку

НазваДеградація металу труб під час тривалого транспортування аміаку
Назва англійськоюMetal pipe degradation during a long period ammonia transportation
Автори462
Бібліографічний описАрхипов О. Деградація металу труб під час тривалого транспортування аміаку / О. Архипов // Вісник ТНТУ — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 74. — № 2. — С. 100-105. — (механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description:Arkhypov O. Metal pipe degradation during a long period ammonia transportation / O. Arkhypov // Bulletin of TNTU — Ternopil : TNTU, 2014. — Volume 74. — No 2. — P. 100-105. — (mechanics and materials science).
УДК

517.958.536.72

Ключові слова

аміакопровід
ударна в’язкість
утяжка
наводнювання
структура металу
корозія
ammonia pipeline
great viscosity
tightening of metal
hydrogen saturation
metal structure
corrosion

Територією України проходить магістральний аміакопровід Тольятті–Одеса, від якого живиться вся хімічна промисловість держави. Аміак є визначальною складовою при виробництві мінеральних добрив. Термін експлуатації аміакопроводу складає понад 30 років. Важливість цього унікального об’єкта, екологічні наслідки в разі витікання аміаку в навколишнє середовище і періодичні аварії, що траплялися на різних його ділянках зумовили необхідність ретельного аналізу стану металу труб, що були виготовлені з ощаднолегованої сталі А333 Gr6. За час тривалої експлуатації можна очікувати значних змін механічних характеристик, наводнювання внаслідок взаємодії з аміаком і відповідних структурних перетворень металу труб. Встановлено, що за час експлуатації відбулася значна деградація механічних характеристик металу. Ударна в’язкість є однією з регламентованих механічних характеристик для трубних сталей, що й зумовило її вибір для аналізу. Досліджено ударну в’язкість 5 труб за нормальної й низької температури. Визначено також утяжку металу на зразках, що піддавались удару. Крім основного металу, досліджувалась зона термічного впливу. Доведено, що утяжка, як і ударна в’язкість, залишається величиною, чутливою до деградації металу протягом тривалої експлуатації. Розглянуто структурні зміни металу труб аміакопроводу. Мікроструктура сталі труб ферито-перлітна з характерною строкатістю, бал зерна № 6…8. Кількість перлітної складової у структурі сталі складала 27–34% і мала ознаки розкладу перліту на складові. Внутрішня і зовнішня поверхні труб підлягали незначній виразковій корозії. Відзначено тріщини корозійного розтріскування, які зародилися в підповерхневих шарах та руйнування в об’ємі стінки труби вздовж сульфідних включень у напрямку прокату, що є ознакою прояву водневого чинника. Подальші дослідження це підтвердили. Для всіх труб відмічається високий вміст водню (перевершує норму в 2–30 разів), чіткого розподілу водню за товщиною труби не спостерігається. В практичному плані проведена робота дозволила зробити висновок щодо необхідності відбракування деяких досліджених труб і можливого терміну подальшої експлуатації інших.
Chemical industry is fed by ammonia pipeline Tolyatti-Odessa. It is situated on the territory of Ukraine. The ammonia is a determined part of the mineral fertilizer production. The term of operation the ammonia pipeline is then 30 years. The importance of this exceptional, installation, ecological consequence in case of running out the ammonia in the environment and periodic breakdowns that were in the different part, all this causes the necessity of thorough analysis of metallic pipes. They were produced from low-grade steel A333 Gr6. The time of the long operation on can expect important changes of mechanical characteristics, saturation of hydrogen due to the interaction the ammonia and corresponding structure changes of metallic pipes. It was stated during the time operation the degradation of mechanic characteristics of metal for pipe-steel took place. Great viscosity is one of the metallic characteristics for the pipe-steels. This caused a choice of viscosity for analysis. It was investigated thet the great viscosity of 5 pipes at normal and low temperature. Tightening of metal was determined at the samples which were good to shock. Besides essential a zone of thermal influence was investigated. It was established that tightening as a great viscosity remain a sensitive quantity to degradation of metal by long operation. Structural metal changes of ammonia-pipelines were considered. A microstructure of steel ferrite-pearled pipes with distinctive stitching, a mark of grains № 6…8. The quantity of pearlite composition in steel structure consist of 27-34% and has properties of pearlite decomposition at the components. External and internal pipes surfaces are subjected to small pest corrosion. It is noted the crack of corrosion cracking that was born in undersurface balls and destruction in the volume of the wall pipe along sulfuric putting at the direction of rolling. This is a fithing of hydrogen factor manifestation. Further investigations confirm this fact. It is noted high contents of hydrogen for all pipes (over normal in 20-30 times), crisp distribution of hydrogen by thickness of pipe is not observerd. In practical plan this wok permitted to do conclusion that it is necessary to reject of some investigated pipes and possible term of further operation others.

ISSN:1727-7108
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.