logo logo


Контактна взаємодія параболічного штампа із попередньо напруженою плитою, закріпленою на жорсткій основі

НазваКонтактна взаємодія параболічного штампа із попередньо напруженою плитою, закріпленою на жорсткій основі
Назва англійськоюContact interaction of the parabolic punch with preliminary stressed plate fixed on the rigid basis
Автори79.80.81
ПринадлежністьТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна Ivan Puliuy Ternopil National Technical University, Ukraine
Бібліографічний описHabrusieva I. Contact interaction of the parabolic punch with preliminary stressed plate fixed on the rigid basis / Iryna Habrusieva, Oleh Panchuk, Borys Shelestovskyi // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 82. — № 2. — С. 31-37. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description:Habrusieva I., Panchuk O., Shelestovskyi B. (2016) Contact interaction of the parabolic punch with preliminary stressed plate fixed on the rigid basis. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 82, no 2, pp. 31-37 [in English].
Дата публікації: 29-Июн-2016
УДК 539.3
Ключові слова лінеаризована теорія пружності
контактна взаємодія
контактні напруження
параболічний штамп
плита
шар
початкові деформації
попередні напруження
linear theory of elasticity
contact interaction
contact stresses
parabolic punch
plate
layer
initial deformation
preliminary stresse
Наведено розв’язок контактної задачі про взаємодію параболічного штампа із попередньо напруженою товстою плитою. Побудова аналітичних розв’язків для плити проводиться шляхом її моделювання попередньо напруженим шаром скінченної товщини. Системи парних та потрійних інтегральних рівнянь, що при цьому отримуються, розв’язуються за допомогою подання шуканих функцій у вигляді скінченних сум ряду за функціями Бесселя з невідомими коефіцієнтами та подальшим отриманням скінчених систем лінійних алгебраїчних рівнянь для їх знаходження. На основі отриманого напружено-деформівного стану проаналізовано вплив форми штампа на напружений стан товстої плити. Solution of the contact problem on the interaction of the punch with preliminary stressed thick plate is presented in the article. Analytical solutions for the plate were found while it’s modeling by the preliminary stressed layer of the finale thickness. System of double and triple integral equations obtained here and solved while presenting the necessary functions as the finale set sums according to the Bessel functions with the unknown coefficients and further obtaining of the finale systems of linear algebraic equations for their finding. Basing on the obtained stress-strain state the effect of the punch configuration on the stressed state of the thick plate has been analyzed.
ISSN:1727-7108
Перелік літератури 1. Гузь, О.М. Контактна взаємодія пружних тіл з початковими напруженнями: навч. посібник [Текст] / О.М. Гузь, С.Ю. Бабич, В.Б. Рудницький – К: Вища школа, 1995. – 304 с.
2. Gabrusseva, I.Yu. Contact interaction of a circular punch with a preliminarily stressed isotropic layer [Text] / B.G. Shelestovs`kyi, I.Yu. Gabrusseva // Journal of mathematical sciences. – 2012. – Vol. 186, no. 1. – P. 48 – 60.
3. Габрусєва, І.Ю. Контактна задача для параболічного штампа та попередньо напруженого півпростору [Текст] / І.Ю. Габрусєва // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – 2015. – Вип. 51. – С. 231 – 236.
4. Шелестовський, Б.Г. Взаємодія кільцевого штампа із попередньо напруженим шаром у випадку потенціалу Бартенєва-Хазановича [Текст] / Б.Г. Шелестовський, І.Ю. Габрусєва // Вісник ТНТУ. – 2010. – Т. 15, № 3. – С. 14 – 22.
References:1. Huz O.M. Kontaktna vzaiemodiia pruzhnykh til z pochatkovymy napruzhenniamy: Navch. posibnyk, Huz O.M., Babych S.Yu., Rudnytskyi V.B. K: Vyshcha shkola, 1995. Р. 304.
2. Habrusieva I.Yu. Contact interaction of a circular punch with a preliminarily stressed isotropic layer, B.G. Shelestovs`kyi, I.Yu. Habrusieva, Journal of mathematical sciences. 2012. Vol. 186, no. 1. Pp. 48-60.
3. Habrusieva I.Yu. Kontaktna zadacha dlia parabolichnoho shtampa ta poperedno napruzhenoho pivprostoru, I.Yu. Habrusieva, Mizhvuzivskyi zbirnyk “Naukovi notatky”. 2015. Vol. 51. Рp. 231-236.
4. Shelestovskyi B.H. Vzaiemodiia kiltsevoho shtampa iz poperedno napruzhenym sharom u vypadku potentsialu Bartenieva-Khazanovycha, B.H. Shelestovskyi, I.Yu. Habrusieva, Visnyk TNTU. 2010. Vol. 15, no. 3. Рp. 14-22.
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.