logo logo


Просторова задача дослідження енергії формозміни в плиті, яка деформується штампом

НазваПросторова задача дослідження енергії формозміни в плиті, яка деформується штампом
Назва англійськоюSpace research problem in power forming for plate which deforms stamp
Автори498.499
Бібліографічний описШтефан Т. Просторова задача дослідження енергії формозміни в плиті, яка деформується штампом / Т. Штефан, О. Величко // Вісник ТНТУ — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 73. — № 1. — С 38-44. — (механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description:Shtefan T. Space research problem in power forming for plate which deforms stamp / T. Shtefan, Н. Velichko // Bulletin of TNTU — Ternopil : TNTU, 2014. — Volume 73. — No 1. — P 38-44. — (mechanics and materials science).
УДК

539.3

Ключові слова

плита
штамп
просторова деформація
четверта гіпотеза міцності
енергія
зона пластичності
plate
stamp
spatial deformation
fourth hypothesis strength
energy
zone of plasticity

Розглянуто пружну деформацію плити у вигляді паралелепіпеда під дією гладкого штампа, який контактує з плитою по всій поверхні верхньої основи плити. Нижня основа вільна від навантажень, а вертикальні переміщення точок бокової грані дорівнюють нулю. Під час дослідження використовується напівобернений метод Сен-Венана. Межові умови, яких не вистачає при постановці задачі, беремо із припущення, що нормальні переміщення можуть бути представлені у вигляді подвійних рядів Фур’є за синусами. Обчислені коефіцієнти подвійних тригонометричних рядів для напружень та переміщень визначають точний розв’язок сформульованої задачі для довільної форми штампа. Поставлено і розв’язано задачу про розподіл енергій формозміни по об’єму плити у випадку, коли штамп має подвійну синусоїдальну форму. Вказана форма штампа дозволяє залишити в рядах тільки по одному доданку та отримати замкнений вираз для енергії формозміни, яка застосовується в четвертій (енергетичній) гіпотезі міцності. На основі чисельного аналізу зроблено прогноз про найнебезпечніші, в сенсі міцності конструкції, ділянки плити з горизонтальним перерізом у вигляді квадрата. Методом спряжених градієнтів встановлено місцезнаходження глобального максимуму функції енергії формозміни за заданими граничними умовами та деякими значеннями коефіцієнта Пуассона й геометричними параметрами плити.
An elastic deformation of the parallelepiped shaped plate by the smooth stamp which makes the contact with the plate on its entire upper foundation has been considered. The lower base is free of load. The vertical displacements of the points of the lateral face are equal to zero. Saint-Venant semi-inverse method has been used. The missing boundary conditions have been obtained considering that the normal displacements can be represented in the form of the double sine Fourier series. The obtained coefficients of the double trigonometric series for the stresses and displacements determine the exact solution of the problem for arbitrarily form of the stamp. The problem connected with the distortion energy distribution over volume in the case of the double sinusoidal shaped stamp has been posed and solved. When the stamp has such form one can leave only one term in each series and obtain the expression of the closed form for the distortion energy which is used in the fourth (energy) failure hypothesis. The prognosis about the safest, in the sense of the stability, districts of the plate with the square horizontal section has been made with the help of the numerical analysis. The location of the global maximum of the distortion energy function under given boundary conditions, some values of the Poisson coefficient and the geometric parameters of the plate has been determined with the help of the conjugate gradient method. Numerical research of a parallelepiped that takes area (x, y, z ) ∈ [0, π ] × [0, π ] × [0,1] was done. The stamp surface is described by the equation f ( x, y ) = α sin x sin y. The plots, given in the article, illustrate the behavior of the potential-energy function in the different sections of the body in question. The examples, which illustrate the fact that, the maximum point of the potential energy can be situated whether in the center of the lower foundation of the plate, or in the center of the plate on the vertical line of symmetry are presented. These examples show that, under the other equal conditions, the numerical value of the maximum grows when the thickness of the plate becomes bigger.

ISSN:1727-7108
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.