logo logo


Поздовжньо-кутові коливання колісних транспортних засобів із нелінійною силовою характеристикою системи підресорювання

НазваПоздовжньо-кутові коливання колісних транспортних засобів із нелінійною силовою характеристикою системи підресорювання
Назва англійськоюLongitudinal - angular oscillation of wheeled vehicles with non-linear power characteristics of absorber system
Автори95.96.97.98.99
ПринадлежністьТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна; Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна; Національний університет водного господарства та природокористування,Рівне, Україна Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University, Ternopil, Ukraine; Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine; National University of Water and Environmetal Engineering
Бібліографічний описLongitudinal - angular oscillation of wheeled vehicles with non-linear power characteristics of absorber system / Oleg Lyashuk, Volodymyr Klendiy, Tetyana Pyndus, Mariya Sokil, Olexandr Marunych // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 82. — № 2. — С. 82-89. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description:Lyashuk O., Klendiy V., Pyndus T., Sokil M., Marunych O. (2016) Longitudinal - angular oscillation of wheeled vehicles with non-linear power characteristics of absorber system. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 82, no 2, pp. 82-89 [in English].
Дата публікації: 29-Июн-2016
УДК 629.113
Ключові слова система підресорювання
поздовжньо–кутові коливання
амплітуда
частота
system pidresoryuvannya
longitudinally-angular oscillation
amplitude
frequency
Отримано у параметризованій формі аналітичні залежності, які описують визначальні параметри поздовжньо-кутових коливань підресореної частини колісних транспортних засобів. Показано, що для колісних транспортних засобів спеціального призначення, за базу яких вибрано шасі серійних автомобілів, більшою мірою ергономічним умовам задовольняє система підвіски з прогресивним законом зміни пружних амортизаторів. An in parameterized form of analytical dependences that describe the parameters defining a longitudinally - angular oscillation of the sprung wheeled vehicles. It is shown that for wheeled vehicles for special purposes for which the base is selected chassis production car, more ergonomically satisfying the conditions of suspension system with progressive law change resilient shock absorbers.
ISSN:1727-7108
Перелік літератури 1. Ротенберг, Р.В. Подвеска автомобиля [Текст] / Р.В. Ротенберг. – М. : Машиностроение. 1972. – 392 с.
2. Кузьо, І.В. Вплив параметрів підвіски на нелінійні коливання транспортних засобів [Текст] / І.В. Кузьо, Б.І. Сокіл, В.М. Палюх // Вісник НУ “ЛП” “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”. – 2007.– № 588 – С. 49 – 52.
3. Грубель, М.Г. Вплив відновлювальної сили пружної підвіски на коливання та стійкість руху колісних транспортних засобів [Текст] / М.Г. Грубель, Р.А. Нанівський, М.Б. Сокіл // Перспективи розвитку озброєння і військової техніки СВ: тези доповідей Міжнародної НТК. – Львів: АСВ, 2014. – С. 35.
4. Вертикальні коливання підресореної частини колісних транспортних засобів під дією випадкових збурень [Текст] / М.Г. Грубель, О.П. Красюк, Р.А. Нанівський, М.Б. Сокіл // Наукові нотатки. – Луцьк, 2014. – Вип. 46. – С. 112 – 116.
5. Дущенко, В.В. Математическое моделирование колебаний подресореного корпуса многоопорной колесной машины [Текст] / В.В. Дущенко, И.И. Якименко // Механіка та машинобудування. – 2004. – № 2. – С. 139 – 147.
6. Айзерман, М.А. Классическая механика [Текст] / М.А. Айзерман. – М.: Наука,1980 с.
7. Коул, Дж. Методы возмущений в прикладной математике [Текст] / Джулиан Коул; пер. с англ.А.И. Державиной и В.Н. Диесперова; под ред. О.С. Рыжова. – М. : Мир, 1972. – 276 с.
8. Боголюбов, Н.Н. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний [Текст] / Н.Н. Боголюбов, Ю.А. Митропольський. – М.: Наука, 1974. – 504 с.
9. Сеник, П.М. Обернення неповної Вeta-функцiї [Текст] / П.М. Сеник // Укр. мат. журн. – К., 1969. – 21, № 3. – С. 325 – 333.
10. Сеник, П.М. Про застосування u-методики для одного класу коливних систем [Текст] / П.М. Сеник, Б.І. Сокiл. // Доп. АН УРСР. – 1977. – № 1. – С. 12 – 16.
11. Сеник, П.М. Об определении параметров нелинейной колебательной системы по амплитудно-частотной характеристике [Текст] / П.М. Сеник , Б.И. Сокил // Мат. методы и физ.-мех. поля. – 1977. – № 7. – С. 94 – 99.
References:1. Rotenberh R.V. Podveska avtomobylya. M.: Mashynostroenye. 1972 392 p. [In Russian].
2. Kuz'o I.V. Vplyv parametriv pidvisky na neliniyni kolyvannya transportnykh zasobiv I.V. Kuz'o, B.I. Sokil, V.M. Palyukh Visnyk NU "LP" "Dynamika, mitsnist 'ta proektuvannya mashyn i pryladiv". 2007. №588 P. 49-52. [In Ukrainian].
3. Hrubel 'M.H. Vplyv vidnovlyuval'noyi syly pruzhnoyi pidvisky na kolyvannya, ta stiykist 'rukhu kolisnykh transportnykh zasobiv M.H. Hrubel', R.A. Nanivs'kyy, M.B. Sokil Perspektyvy rozvytku ozbroyennya i viys'kovoyi tekhniky: tezy dopovidey Mizhnarodnoyi NTK. L'viv: ASV, 2014. P. 35. [In Ukrainian].
4. Hrubel 'M.H. Vertykal'ni kolyvannya pidresorenoyi chastyny kolisnykh transportnykh zasobiv pid diyeyu vypadkovykh zburen ', M.H. Hrubel ', O.P. Krasyuk, R.A. Nanivs'kyy, M.B. Sokil, Naukovi notatky. – Luts'k, 2014. – №. 46. – P. 112 – 116. [In Ukrainian].
5. Dushchenko V.V. Matematycheskoe modelyrovanye kolebanyy podresorenoho korpusa mnohoopornoy kolesnoy mashyny, V.V. Dushchenko, Y.Y. Yakymenko, Mekhanika ta mashynobuduvannya. 2004. № 2. P. 139-147. [In Russian].
6. Ayzerman M.A. Klassycheskaya mekhanyka, M.A. Ayzerman. M .: Nauka, 1980 p. [In Russian].
7. Koul Dzh. Metody vozmushchenyy v prykladnoy matematyke, Dzhulyan Koul [per. s anhl. A.Y. Derzhavynoy y V.N. Dyesperova, pod red. O.S. Ryzhova], M.: Myr, 1972. 276 p. [In Russian].
8. Boholyubov N.N. Asymptotycheskye metody v teoryy nelyneynykh kolebanyy, N.N. Boholyubov, Yu.A. Mytropol's'kyy. M. : Nauka, 1974 504 p. [In Russian].
9. Senyk P. M. Obernennya nepovnoyi Beta-funktsiyi, P.M. Senyk, Ukr. mat. zhurn. K., 1969. 21, no 3. P.325 – 333. [In Ukrainian].
10. Senyk P.M. Pro zastosuvannya u-metodyky dlya odnoho klasu kolyvnykh system / Senyk P. M., Sokil B.I., Dop. AN URSR. – 1977, no 1. P. 12 – 16. [In Ukrainian].
11. Senyk P.M. Ob opredelenyy parametrov nelyneynoy kolebatel'noy systemy po amplytudno-chastotnoy kharakterystyke, Senyk P. M., Sokyl B. Y., Mat. metody y fyz.-mekh. polya. 1977.no7. – P. 94 – 99. [In Russian].
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.