logo logo


Розподіл напружень у нескінченній ортотропній пластинці з частково підсиленим еліптичним контуром

НазваРозподіл напружень у нескінченній ортотропній пластинці з частково підсиленим еліптичним контуром
Назва англійськоюStress distribution in an infinite orthotropic plate with partly reinforced elliptical contour
Автори2.3
ПринадлежністьРівненський державний гуманітарний університет, Рівне, Україна Rivne State University of Humanities, Rivne, Ukraine
Бібліографічний описShevtsova N. V. Stress distribution in an infinite orthotropic plate with partly reinforced elliptical contour / Natalia Viktorivna Shevtsova, Andrii Oleksiyovych Syaskyi // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 81. — № 1. — С. 15-20. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description:Shevtsova N. V., Syaskyi A. O. (2016) Stress distribution in an infinite orthotropic plate with partly reinforced elliptical contour. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 81, no 1, pp. 15-20 [in English].
Дата публікації: 22.04.2016
УДК 539.3
Ключові слова ортотропна пластинка підсилювальне ребро контактні зусилля сингулярні інтегральні рівняння orthotropic plate reinforcing edge contact efforts singular integral equations
Побудовано наближений розв’язок задачі про часткове підсилення контуру еліптичного отвору в нескінченній ортотропній пластинці пружним ребром, поверхня сполучення якого з пластинкою не співпадає з його осьовою поверхнею. Моделюючи підсилювальне ребро криволінійним стрижнем сталого прямокутного поперечного перерізу, побудовано систему інтегральних рівнянь для визначення контактних зусиль між пластинкою та підсиленням і функцій для визначення внутрішніх сил у підсиленні. Числову реалізацію задачі здійснено методом механічних квадратур і колокації. The work presents approximate solution of the problem of partial reinforcement of elliptical aperture contour in an infinite orthotropic plate with elastic edge whose bonding surface with the plate does not coincide with its axial surface. Simulating reinforcing beam with a curved rod having constant rectangular cross-section, we built a system of integral equations to determine the contact forces between the plate and the reinforcement, and functions to determine internal forces in the reinforcement. Numerical implementation of the task has been carried out by mechanical quadrature and collocation.
ISSN:1727-7108
Перелік літератури 1. Сяський, А.А. Упругое равновесие пластинки с частично подкрепленным криволинейным отверстием [Текст] / А.А. Сяський // Прикл. математика и механика. – 1986. – Т. 50, № 2. – С. 247 – 254.
2. Сяський, А. Контактна взаємодія розімкнених стрижнів змінної жорсткості з еліптичним отвором нескінченної ортотропної пластинки [Текст] / А. Сяський, Ю. Батишкіна // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2004. – Т. 9, № 3. – С. 17 – 24.
3. Сяський, А. Контактна взаємодія пластин з криволінійними отворами і розімкнених несиметричних ребер змінної жорсткості [Текст] / А. Сяський, Н. Шевцова // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2006. – Т. 11, № 3. – C. 20 – 26.
4. Сяський, А. Теоретичні основи уточненого розрахунку шліцьових з’єднань [Текст] / А. Сяський, С. Комбель // Машинознавство. – 2003. – № 4 (70). – С. 27 – 33.
5. Лехницкий, С.Г. Анизотропные пластинки [Текст] / С.Г. Лехницкий. – М.: Гостехиздат, 1957. – 464 с.
6. Писаренко, Г.С. Опір матеріалів [Текст] / Г.С. Писаренко, О.Л. Квітка, Е.С. Уманський. – К.: Вища школа, 2004. – 655 с.
7. Сяський, А. Застосування методу сил для статичного розрахунку замкнених криволінійних стрижнів жорсткості [Текст] / А. Сяський, Н. Шевцова // Вісник ТНТУ. – 2015. – Т. 79, № 3. – C. 24 – 30.
References:1. Syaskij A.A. Uprugoe ravnovesie plastinki s chastichno podkreplennym krivolinejnym otverstiem, Prikladnaya matematika i mexanika, Vol. 50, No 2, 1986, P. 247 – 254. [In Russian].
2. Siaskyi A., Batyshkina Yu. Kontaktna vzaiemodiia rozimknenykh stryzhniv zminnoi zhorstkosti z eliptychnym otvorom neskinchennoi ortotropnoi plastynky, Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, Vol. 9, No 3, 2004, P. 17 – 4. [In Ukrainian].
3. Siaskyi A., Shevtsova N. Kontaktna vzaiemodiia plastyn z kryvoliniinymy otvoramy i rozimknenykh nesymetrychnykh reber zminnoi zhorstkosti ,Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, Vol. 11, No 3, 2006, P. 20 – 26. [In Ukrainian]
4. Siaskyi A., Kombel S. Teoretychni osnovy utochnenoho rozrakhunku shlitsovykh ziednan, Mashynoznavstvo, No 4 (70), 2003, P. 27 – 33. [In Ukrainian].
5. Lexnickij S.G. Anizotropnye plastinki, Moscow, Gostexizdat, 1957. 464 p. [In Russian].
6. Pysarenko H.S., Kvitka O.L., Umanskyi E.S. Opir materialiv, Kyiv, Vyshcha shkola, 2004, 655 p. [In Ukrainian].
7. Siaskyi A., Shevtsova N. Zastosuvannia metodu syl dlia statychnoho rozrakhunku zamknenykh kryvoliniinykh stryzhniv zhorstkosti, Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, Vol. 79, No 3, 2015, P. 24 – 30. [In Ukrainian].
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.