logo logo


Дослідження технологічного процесу виготовлення і калібрування гвинтових робочих органів

НазваДослідження технологічного процесу виготовлення і калібрування гвинтових робочих органів
Назва англійськоюResearch of technological process of screw tools manufacturing and calibrating
Автори95.100.97
ПринадлежністьТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна Ivan Puliuy Ternopil National Technical University, Ukraine
Бібліографічний описLyashuk O. Research of technological process of screw tools manufacturing and calibrating / Oleg Lyashuk, Tetyana Navrotska, Tetyana Pyndus // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 82. — № 2. — С. 90-97. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description:Lyashuk O., Navrotska T., Pyndus T. (2016) Research of technological process of screw tools manufacturing and calibrating. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 82, no 2, pp. 90-97 [in English].
Дата публікації: 29-Июн-2016
УДК 621.86
Ключові слова технологія виготовлення
навивання
калібрування
гвинтові заготовки
production process
coiling
calibration
screw blanks
Технічні засоби неперервного транспортування сипких і зернистих матеріалів є основою комплексної механізації завантажувально-розвантажувальних робіт, які підвищують продуктивність праці та ефективність виробництва. Розроблено конструкцію пристрою для виготовлення і калібрування гвинтових робочих органів зі змінним кроком. Отримано аналітичні залежності для визначення зусилля розгинання витків зі зміцненням, а також необхідний крутний момент на приводі для здійснення калібрування гвинтових заготовок. Представлено графічні залежності зміни величини крутного моменту на приводі від ширини і товщини витка та його нахилу для сталі 08кп. Equipment for continuous transportation of bulk and granular materials is the basis for complex mechanization of loading-unloading operations, which increase work output and production efficiency. The engineering design for screw tools with variable step manufacturing and calibration has been developed. Both analytical dependencies for determination of strengthened turns unbending efforts and necessary drive torque for screw blanks calibration have been obtained. Graphic dependencies of drive torque changes on turn width and thickness and its angle for 08kp steel have been given.
ISSN:1727-7108
Перелік літератури 1. Зубцов, М.Е. Листовая штамповка [Текст] / М.Е Зубцов. – Л.: Машиностроение, 1980. – 432 с.
2. Попов, Е.А. Основы теории листовой штамповки [Текст] / Е.А. Попов – М.: Машиностроение, 1980. – 348 с.
3. Лысов, М.И. Теория и расчет процессов изготовления деталей методами гибки [Текст] / М.И. Лысов – М.: Машиностроение, 1966. – 236 с.
4. Шевченко, К.Н. Основы математических методов в теории обработки металлов давлением [Текст] / К.Н. Шевченко. – М.: Высшая школа, 1970. – 352 с.
5. Гевко, Б.М. Технология изготовления спиралей шнеков [Текст] / Б.М. Гевко. – Львов: Высшая школа, 1986. – 128 с.
6. Технологічні основи формотворення різнопрофільних гвинтових заготовок деталей машин: монографія [Текст] / Б.М. Гевко, М.І. Пилипець, В.В. Васильків, Д.Л. Радик. – Тернопіль: ТДТУ, 2009. – 457 с.
7. Гевко, Б.М. Механізми з гвинтовими пристроями [Текст] / Б.М. Гевко, Р.М. Рогатинський та інші. – Львів: вид. «Світ», 1993. – 205 с.
8. Пилипець, М.І. Дослідження процесу навивання ребристих профілів [Текст] / М.І. Пилипець Машинознавство, 1998. – № 9 – 10, с. 36 – 38.
9. Васильків, В.В. Розвиток науково-прикладних основ розроблення технологій виробництва гвинтових і шнекових заготовок з використанням уніфікації [Текст] / В.В. Васильків – Львів, 2015. – 44 с.
References:1. Zubcov M.E. Listovaja shtampovka, L. Mashinostroenie, 1980. 432 p. [In Russian].
2. Popov E.A. Osnovy teorii listovoj shtampovki, M.: Mashinostroenie, 1980. 348 p. [In Russian].
3. Lysov M.I. Teorija i raschet processov izgotovlenija detalej metodami gibki, M.: Mashinostroenie, 1966. 236 p. [In Russian].
4. Shevchenko K.N. Osnovy matematicheskih metodov v teorii obrabotki metallov davleniem, M.: Vysshaja shkola, 1970. 352 p. [In Russian].
5 Gevko B.M. Tehnologija izgotovlenija spiralej shnekov, L'vov, Vishha shkola, 1986. 128 p. [In Russian].
6. Gevko B.M., Pilipec' M.I., Vasil'kiv V.V., Radik D.L. Tehnologichni osnovi formotvorennja riznoprofil'nih gvintovih zagotovok detalej mashin: Monografіja, Ternopіl', TDTU, 2009. 457 p. [In Ukrainian].
7. Gevko B.M. Mehanizmi z gvintovimi pristrojami, L'vіv. Vid. “Svіt”, 1993. 205 p. [In Ukrainian].
8. Pilipec' M.I. Doslidzhennja procesu navivannja rebristih profiliv. “Mashinoznavstvo”, 1998. No. 9-10, 36-38 p. [Іn Ukrainian].
9. Vasil'kiv V.V. Rozvitok naukovo-prikladnih osnov rozroblennja tehnologij virobnictva gvintovih i shnekovih zagotovok z vikoristannjam unifikacii, L'vіv, 2015. 44 p. [Іn Ukrainian].
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.