logo logo


Методика оцінювання напружено-деформованого стану в ЗТВ аустенітних сплавів із використанням методу сіток

НазваМетодика оцінювання напружено-деформованого стану в ЗТВ аустенітних сплавів із використанням методу сіток
Назва англійськоюAssessment methodology of the stress-strain state in the heat-affected zone of austenitic alloys using a grid method
Автори412.441.243
ПринадлежністьІнститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна E.O. Paton Electric Welding Institute, Kyiv, Ukraine; Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний описЧерв’яков М. О. Методика оцінювання напружено-деформованого стану в ЗТВ аустенітних сплавів із використанням методу сіток / Микола Олегович Черв’яков, Юрій Іванович Пиндус, Василь Богданович Фостик // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 83. — № 3. — С. 38-42. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description:Chervyakov M., Pyndus Y., Fostyk V. (2016) Metodyka otsiniuvannia napruzheno-deformovanoho stanu v ZTV austenitnykh splaviv iz vykorystanniam metodu sitok [Assessment methodology of the stress-strain state in the heat-affected zone of austenitic alloys using a grid method]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 83, no 3, pp. 38-42 [in Ukrainian].
УДК

621.791.75

Ключові слова

нікелеві сплави
напруження
деформації
метод сіток
Ni-based alloys
stresses
strains
grid method

Аустенітні сталі та нікелеві сплави мають значну чутливість до утворення гарячих тріщин при зварюванні плавленням. Аналіз термонапруженого стану в районі зварювальної ванни, в тому числі з використанням комп’ютерних моделей, дає змогу визначити основні закономірності утворення тріщин та відпрацювати шляхи їх попередження. Розроблено методику нанесення термостійкої координатної сітки на поверхню пластин з нікелевого сплаву та досліджено розподіл деформацій локальних поверхневих шарів металу у пришовній зоні. Показано наявність значних деформацій розтягу в поздовжньому напрямку, що може сприяти утворенню поперечних тріщин при зварюванні.
Austenitic steels and nickel-based alloys have sufficient sensitivity to hot cracking during fusion welding. Analysis of thermal stress state in the vicinity of the weld pool, including with the use of computer models to determine the basic laws of the formation of cracks and to work out ways of their prevention. The technique of applying the heat-resistant grid on the surface of nickel-based alloy plates and the distribution of local deformation of the surface layers of metal in the close-to-welding zone was developed. The presence of significant tensile strains in the longitudinal direction, which can promote the formation of transverse cracks during welding, was shown.

ISSN:1727-7108
Перелік літератури

1. Boellinghaus, T. Cracking phenomena in welds IV [Text] / T. Boellinghaus, J. lippold, C. Cross – Editors. – 2016. – Springer. – 512 p.
2. Пат. 33067 України. МПК G 01 N 1/00. Спосіб розмічування поверхонь металевих плоских зразків [Текст] / П.В. Ясній, Ю.І. Пиндус, П.О. Марущак, В.Б. Фостик. Заявник та патентокористувач – Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. – № 200801367; заяв. 04.02.2008; опубл. 10.06.08, Бюл. № 11.

References:

1. Boellinghaus T., lippold J., Cross C. Cracking phenomena in welds IV. Springer, 2016, 512 p.
2. Yasnii P.V., Pyndus Yu.I., Marushchak P.O., Fostyk V.B. Pat. 33067 Ukrainy. MPK G 01 N 1/00. Sposib rozmichuvannia poverkhon metalevykh ploskykh zrazkiv, Ternopilskyi derzhavnyi tekhnichnyi universytet imeni Ivana Puliuia, No 200801367; zaiav. 04.02.2008; Publ. 10.06.08, Bull. No 11. [in Ukrainian].

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.