logo logo


Методика визначення міцності залізобетонних балкових конструкцій, відновлених ін’єкційними матеріалами

НазваМетодика визначення міцності залізобетонних балкових конструкцій, відновлених ін’єкційними матеріалами
Назва англійськоюMethod of strength determining for reinforsed concrete beam structures restored by injection materials
Автори620.415.416
ПринадлежністьЛьвівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; Львів, Україна; Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна Dnipropetrovsk National University of Railway Transport Named After Academician V. Lazaryan Lviv branch, Lviv, Ukraine; Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
Бібліографічний описЛучко Й. Й. Методика визначення міцності залізобетонних балкових конструкцій, відновлених ін’єкційними матеріалами / Йосип Йосипович Лучко, Олексій Миколайович Гайда, Андрій Ярославович Пенцак // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 83. — № 3. — С. 61-72. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description:Luchko J., Gayda O., Pentsak A. (2016) Metodyka vyznachennia mitsnosti zalizobetonnykh balkovykh konstruktsii, vidnovlenykh iniektsiinymy materialamy [Method of strength determining for reinforsed concrete beam structures restored by injection materials]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 83, no 3, pp. 61-72 [in Ukrainian].
УДК

691.32.539.217.2
661.2

Ключові слова

несуча здатність
залізобетонні балки
ін’єкційний матеріал
ін’єктор
обтискна втулка
тріщини
роботоздатність
bearing capacity
injectable material
injector crimp sleeve
cracks
workability

Запропоновано методику відновлення роботоздатності залізобетонних конструкцій ін’єкційними матеріалами, в яких арматура з’єднана обтискними втулками. Встановлено вплив концентрації напружень втулкового з’єднання арматури на характеристики несучої здатності, деформативності та тріщиностійкості залізобетонних балок при малоциклових навантаженнях. На основі теоретичних досліджень встановлено оптимальні вимоги до ін’єкційного матеріалу та запропоновано ін’єктор для просочення конструкційних матеріалів. Проведено порівняльний аналіз міцності нових та відновлених ін’єкційним методом зруйнованих залізобетонних балок.
In the work the method of bearing ability restoring by means of injectable materials for concrete structures with reinforcement which is connected by fittings crimp sleeve is proposed. The influence of stress concentration on core connection fittings characteristics load capacity, deformation and fracture of reinforced concrete beams under cycle loading are determined. Based on theoretical studies optimal requirements for injection material are found and treatment of structural materials is proposed. An experimental comparative analysis of the strength of new and restored structures by injection beams is fulfilled.

ISSN:1727-7108
Перелік літератури

1. Лучко, Й.Й. Методика та програма експериментальних досліджень залізобетонних балок, армованих з’єднаною арматурою на малоциклову втому [Текст] / Й.Й. Лучко, А.Я. Пенцак, О.М. Гайда // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: Зовнішрекламсервіс, 2010. – Вип. 38. – С. 414 – 425.
2. Лучко, Й.Й. Міцність залізобетонних балок, що армовані з’єднаною арматурою [Текст] / Й.Й. Лучко, А.Я. Пенцак, Б.З. Парнета // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. пр. – Рівне, 2012. – Вип. 23 – С. 299 – 304.
3. Гайда, О.М. Теоретичні та експериментальні дослідження просочення бетонних і залізобетонних конструкцій (огляд) [Текст] / О.М. Гайда, А.Я. Пенцак // Діагностика: зб. наук. пр. – Львів: Каменяр, 2008 – Вип. 10. – С. 7 – 12.
4. Лучко, Й.Й. Закриття тріщин в залізобетонних конструкціях ін’єкційними методами [Текст] / Й.Й. Лучко, Б.Л. Назаревич, О.М. Гайда // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. Дніпропетровськ: ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 2013. – Вып.4. – С. 19 – 23.
5. Маруха, В.І. Механіка руйнування та міцність матеріалів: довідниковий посібник [Текст] / В.І. Маруха, В.В. Панасюк, В.П. Силованюк; під ред. В.В. Панасюка. Том 12: Ін’єкційні технології відновлення роботоздатності пошкоджених споруд тривалої експлуатації. – Львів: «Сполом», 2009. – 261 с.
6. Czarnecki, L., Naprava i ochrona konstrucji betonowych [Text] / L.Czamecki. – Polski Cement. – Krakow, 2002. – 434 s.
7. Розробка ін’єкційних технологій та створення комплексу пересувного устаткування для діагностики та відновлення працездатності бетонних і залізобетонних конструкцій і споруд, що експлуатуються в умовах корозійно-механічного руйнування [Текст] / В.І. Маруха, Я.А. Середницький, І.П. Гнип, В.П. Силованюк // Наука та інновації, 2007. – № 5. – С. 55 – 62.
8. Бліхарський, З.Я. Міцність бетонних елементів під дією агресивного середовища [Текст] / З.Я. Бліхарський, І.І. Глагола, Р.Є. Хміль // Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій. – Львів: Каменяр, 2002. – Вип. 4. – С. 30 – 37.
9. Лучко, Й.Й. Методи захисту від корозії залізобетонних конструкцій і споруд [Текст] / Й.Й. Лучко, Б.З. Парнета, Б.Л. Назаревич; за ред. д.т.н., проф. Й.Й. Лучка // М-во освіти і науки України; Дніпропетров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Львів: Каменяр, 2016. – 415 с.
10. Лучко, Й.Й. Застосування теорії крихкого руйнування для розрахунку зростання міцності бетону просоченого полімерами при стиску і розтягу [Текст] / Й.Й. Лучко, А.Я. Пенцак, О.М. Гайда // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. научн. трудов.: – Дн-вск, ПГАСА, 2006. – Вып. 37. – С. 260 – 271.
11. Маруха, В.І. Ефективність застосування поліуретанових ін’єкційних матеріалів у відновленні працездатності бетонних і залізобетонних конструкцій і споруд з корозійно-механічними тріщинами [Текст] / В.І. Маруха, Б.Я. Генега, Я.А. Середницький // Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій. – Львів: Каменяр, 2006. – Вип.8. – С. 84 – 90.
12. Лучко, Й.Й. Дослідження конструкцій басейну готелю «Прикарпаття» та пропозиції відновлення експлуатаційних характеристик споруди [Текст] / Й.Й. Лучко, Б.З. Парнета // Зб. наук. пр.: діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій. – Львів: Каменяр. – 2006. – № 8. – С. 59 – 78.
13. Панасюк, В.В. Міцність пошкоджених тріщинами елементів конструкцій, залікованих ін’єкційними технологіями [Текст] / В.В. Панасюк, В.П. Силованюк, В.І. Маруха // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2005. – № 6. – С. 60 – 64.
14. Розробка ін’єкційних технологій та створення комплексу пересувного устаткування для діагностики та відновлення працездатності бетонних і залізобетонних конструкцій і споруд, що експлуатуються в умовах корозійно-механічного руйнування [Текст] / В.І. Маруха, Я.А. Середницький, І.П. Гнип, В.П. Силованюк // Наука та інновації. – 2007. – Т. 3. – № 5. – С. 55 – 62.
15. Лучко, Й.Й. Міцність, тріщиностійкість і довговічність бетонних та залізобетонних конструкцій на засадах механіки руйнування [Текст] / Й.Й. Лучко, В.М. Чубріков, В.Ф. Лазар. – Львів: Каменяр, 1999. – 348 с.
16. Механіка руйнування, як наукова основа технології ущільнювальних ін’єкцій під час реконструкції об’єктів тривалої експлуатації [Текст] / В.П. Силованюк, В.І. Маруха, Б.Я. Генега, Н.А. Іванишин // Зб. наукових праць «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій». – Львів: Каменяр, 2002. – вип. 5. – С. 373 – 382.
17. Маруха, В.І. Вплив складу і характеристик поліепоксидних і полі- епоксидно-уретанових ін’єкційних композицій і затужавілих матеріалів на міцність бетонних зразків із концентраторами напружень [Текст] / В.І. Маруха // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій. – Вип. 8. – Львів: Каменяр, 2009. – С. 225 – 234.
18. Маруха, В.І. Особливості ін’єкційного зміцнення поліуретанами бетонних конструкцій і споруд з тріщнами [Текст] / В.І. Маруха, Я.А. Середницький // Фіз.-хім. Механіка матеріалів. – 2009. – Т. 45, № 5. – С. 77 – 80.
19. Силованюк, В.П. Зміцнення бетону в результаті заповнення пор та порожнин [Текст] / В.П. Силованюк, В.І. Маруха, Р.Я. Юхим, Н.В. Онищак // Фіз.-хім. Механіка матеріалів. – 2010. – Т. 46, № 1. – С. 62 – 66.
20. Маруха, В.І. Підвищення роботоздатності пошкоджених бетонних і залізобетонних конструкцій ущільнювально-зміцнюальними ін’єкціями [Текст] / В.І.Маруха // Фіз.-хім. Механіка матеріалів. – 2013. – Т. 49, № 1. – С. 7 – 17.
21. Маруха, В.І. Ефективність застосування поліуретанових ін’єкційних матеріалів у відновленні працездатності бетонних і залізобетонних конструкцій і споруд [Текст] / В.І. Маруха, Б.Я. Генега, Я.А. Середницький // Діагностика, довговічність і реконструкція мостів і будівельних конструкцій: зб. наук. праць. – Л.: Каменяр, 2006. – Вип. 8. – С. 84 – 90.

References:

1. Luchko Y.Y., Pentsak A.Ya., Haida O.M. Metodyka ta prohrama eksperymentalnykh doslidzhen zalizobetonnykh balok, armovanykh ziednanoiu armaturoiu na malotsyklovu vtomu, Visnyk Odeskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury. Odesa: Zovnishreklamservis, 2010. Vyp. 38. P. 414 – 425. [in Ukrainian].
2. Luchko Y.Y., Pentsak A.Ya., Parneta B.Z. Mitsnist zalizobetonnykh balok, shcho armovani ziednanoiu armaturoiu, Resursoekonomni materialy, konstruktsii, budivli ta sporudy: Zb. nauk. pr. Rivne, 2012. Vyp. 23. P. 299 – 304. [in Ukrainian].
3. Haida O.M., Pentsak A.Ya. Teoretychni ta eksperymentalni doslidzhennia prosochennia betonnykh i zalizobetonnykh konstruktsii (ohliad). Diahnostyka: zb. nauk. pr. Lviv: Kameniar, 2008 Vyp. 10. P. 7 – 12. [in Ukrainian].
4. Luchko Y.Y., Nazarevych B.L., Haida O.M. Zakryttia trishchyn v zalizobetonnykh konstruktsiiakh iniektsiinymy metodamy. Mosty ta tuneli: teoriia, doslidzhennia, praktyka. Dnipropetrovsk: DNUZT im. V.Lazariana, 2013. Vyp. 4. P. 19 – 23. [in Ukrainian].
5. Marukha V.I., Panasiuk V.V., Sylovaniuk V.P. Mekhanika ruinuvannia ta mitsnist materialiv. [Dovidnykovyi posibnyk] pid red. V.V. Panasiuka. Tom 12: Iniektsiini tekhnolohii vidnovlennia robotozdatnosti poshkodzhenykh sporud tryvaloi ekspluatatsii. Lviv: Spolom, 2009. 261p. [in Ukrainian].
6. Czarnecki L. Naprava i ochrona konstrucji betonowych. Polski Cement. Krakow, 2002. 434 p.
7. Marukha V.I., Serednytskyi Ya.A., Hnyp I.P., Sylovaniuk V.P. Rozrobka iniektsiinykh tekhnolohii ta stvorennia kompleksu peresuvnoho ustatkuvannia dlia diahnostyky ta vidnovlennia pratsezdatnosti betonnykh i zalizobetonnykh konstruktsii i sporud, shcho ekspluatuiutsia v umovakh koroziino-mekhanichnoho ruinuvannia Nauka ta innovatsii, 2007. No 5. P. 55 – 62. [in Ukrainian].
8. Blikharskyi Z.Ya., Hlahola I.I., Khmil R.Ye. Mitsnist betonnykh elementiv pid diieiu ahresyvnoho seredovyshcha Diahnostyka, dovhovichnist ta rekonstruktsiia mostiv i budivelnykh konstruktsii. – Lviv: Kameniar, 2002. Vyp. 4. P. 30 – 37. [in Ukrainian].
9. Luchko Y.Y., Parneta B.Z., Nazarevych B.L. Metody zakhystu vid korozii zalizobetonnykh konstruktsii i sporud. Za red. d.t.n., prof. Y.Y. Luchka M-vo osvity i nauky Ukrainy; Dnipropetrov. nats. un-t zaliznychnoho transportu im. akad. V. Lazariana. Lviv: Kameniar, 2016. 415 p. [in Ukrainian].
10. Luchko Y.Y., Pentsak A.Ya., Haida O.M. Zastosuvannia teorii krykhkoho ruinuvannia dlia rozrakhunku zrostannia mitsnosti betonu prosochenoho polimeramy pry stysku i roztiahu Stroytelstvo, materyalovedenye, mashynostroenye. Sb. nauchn. trudov.: Dn-vsk, PHASA, 2006. Vyp. 37. P. 260 – 271. [in Ukrainian].
11. Marukha V.I., Heneha B.Ya., Serednytskyi Ya.A. Efektyvnist zastosuvannia poliuretanovykh in′yektsiinykh materialiv u vidnovlenni pratsezdatnosti betonnykh i zalizobetonnykh konstruktsii i sporud z koroziino-mekhanichnymy trishchynamy. Diahnostyka, dovhovichnist ta rekonstruktsiia mostiv i budivelnykh konstruktsii. Lviv: Kameniar, 2006. Vyp. 8. P.84 – 90. [in Ukrainian].
12. Luchko Y.Y., Parneta B.Z. Doslidzhennia konstruktsii baseinu hoteliu «Prykarpattia» ta propozytsii vidnovlennia ekspluatatsiinykh kharakterystyk sporudy Zb. nauk. pr.: diahnostyka, dovhovichnist ta rekonstruktsiia mostiv i budivelnykh konstruktsii. Lviv: Kameniar. 2006. No 8. P. 59 – 78. [in Ukrainian].
13. Panasiuk V.V., Sylovaniuk V.P., Marukha V.I. Mitsnist poshkodzhenykh trishchynamy elementiv konstruktsii, zalikovanykh iniektsiinymy tekhnolohiiamy Fizyko-khimichna mekhanika materialiv. 2005. No 6. P. 60 – 64. [in Ukrainian].
14. Marukha V.I., Serednytskyi Ya.A., Hnyp I.P., Sylovaniuk V.P. Rozrobka iniektsiinykh tekhnolohii ta stvorennia kompleksu peresuvnoho ustatkuvannia dlia diahnostyky ta vidnovlennia pratsezdatnosti betonnykh i zalizobetonnykh konstruktsii i sporud, shcho ekspluatuiutsia v umovakh koroziino-mekhanichnoho ruinuvannia Nauka ta innovatsii. 2007. Vol. 3. No 5. P. 55 – 62. [in Ukrainian].
15. Luchko Y.Y., Chubrikov V.M., Lazar V.F. Mitsnist, trishchynostiikist i dovhovichnist betonnykh ta zalizobetonnykh konstruktsii na zasadakh mekhaniky ruinuvannia: Lviv: Kameniar, 1999. 348 p. [in Ukrainian].
16. Sylovaniuk V.P., Marukha V.I., Heneha B.Ya., Ivanyshyn N.A. Mekhanika ruinuvannia, yak naukova osnova tekhnolohii ushchilniuvalnykh iniektsii pid chas rekonstruktsii obiektiv tryvaloi ekspluatatsii Zb. naukovykh prats Mekhanika i fizyka ruinuvannia budivelnykh materialiv i konstruktsii. Lviv: Kameniar, 2002. Vyp. 5. P. 373 – 382. [in Ukrainian].
17. Marukha V.I. Vplyv skladu i kharakterystyk poliepoksydnykh i poli- epoksydno-uretanovykh iniektsiinykh kompozytsii i zatuzhavilykh materialiv na mitsnist betonnykh zrazkiv iz kontsentratoramy napruzhen Mekhanika i fizyka ruinuvannia budivelnykh materialiv ta konstruktsii. Vyp. 8. Lviv: Kameniar, 2009. P. 225 – 234. [in Ukrainian].
18. Marukha V.I., Serednytskyi Ya.A. Osoblyvosti iniektsiinoho zmitsnennia poliuretanamy betonnykh konstruktsii i sporud z trishchnamy Fiz.-khim. Mekhanika materialiv. 2009. Vol. 45, No 5. P. 77 – 80. [in Ukrainian].
19. Sylovaniuk V.P., Marukha V.I., Yukhym R.Ya., Onyshchak N.V. Zmitsnennia betonu v rezultati zapovnennia por ta porozhnyn. Fiz.-khim. Mekhanika materialiv. 2010. Vol. 46, No 1. P. 62 – 66. [in Ukrainian].
20. Marukha V.I. Pidvyshchennia robotozdatnosti poshkodzhenykh betonnykh i zalizobetonnykh konstruktsii ushchilniuvalno-zmitsniualnymy iniektsiiamy Fiz.-khim. Mekhanika materialiv. 2013. Vol. 49, No 1. P. 7 – 17. [in Ukrainian].
21. Marukha V.I., Heneha B.Ya., Serednytskyi Ya.A. Efektyvnist zastosuvannia poliuretanovykh iniektsiinykh materialiv u vidnovlenni pratsezdatnosti betonnykh i zalizobetonnykh konstruktsii i sporud Diahnostyka,dovhovichnist i rekonstruktsiia mostiv i budivelnykh konstruktsii: zb. nauk. prats.L.: Kameniar, 2006. Vyp. 8. P. 84 – 90. [in Ukrainian].

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.