logo logo


Застосування електрохімічного методу контролю експлуатаційної деградації сталей портових кранів

НазваЗастосування електрохімічного методу контролю експлуатаційної деградації сталей портових кранів
Назва англійськоюThe electrochemical method application of in-service degradation control of port cranes steels
Автори257
ПринадлежністьОдеський національний морський університет, Одеса, Україна Odesa National Maritime University, Odesa, Ukraine
Бібліографічний описРещенко І. О. Застосування електрохімічного методу контролю експлуатаційної деградації сталей портових кранів / Ігор Олексійович Рещенко // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 83. — № 3. — С. 122-127. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description:Reshchenko I. (2016) Zastosuvannia elektrokhimichnoho metodu kontroliu ekspluatatsiinoi dehradatsii stalei portovykh kraniv [The electrochemical method application of in-service degradation control of port cranes steels]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 83, no 3, pp. 122-127 [in Ukrainian].
УДК

621.875.5
620.193

Ключові слова

портові крани
експлуатаційна деградація
механічні властивості
електрохімічні характеристики
неруйнівний контроль
port cranes
in-service degradation
mechanical properties
electrochemical characteristics
non-destructive control

Тривала експлуатація морських портових кранів спричиняє погіршення механічних властивостей їх матеріалів, особливо пластичність та опір крихкому руйнуванню. Тому важливо виявляти не тільки експлуатаційні дефекти, але й стан металу, використовуючи неруйнівні методи. Електрохімічний підхід може бути ефективним для цього. Два параметри – механічна ударна в’язкість і електрохімічний поляризаційний опір – використано як чутливі до деградації сталей портових кранів. Ударну в’язкість визначали на зразках, вирізаних поперек напряму вальцювання, а електрохімічний опір визначали на основі побудованих поляризаційних кривих у 3%-ому розчині NaCl. Отримано чітку тенденцію до зниження обох – електрохімічного і механічного інформативних параметрів. Метод застосовано в польових умовах для прогнозування ударної в’язкості сталі портового крана, що знаходиться в експлуатації.
Long-term service of marine port cranes causes a deterioration of mechanical properties of their structural materials, especially plasticity and brittle fracture resistance. Therefore it is important to control not only defects accumulated during service, but also a state of metal using non-destructive methods. The electrochemical approach could be effective for this purpose. Two parameters – mechanical (impact strength) and electrochemical (polarization resistance) were used as sensitive to port cranes steels degradation. Impact strength was evaluated using specimens cut across the steel rolling direction and polarization resistance was calculated on the base of polarization curves obtained in 3% NaCl. The clear downward trend for the both, electrochemical and mechanical, informative parameters has been given. The method was applied in the field conditions for a prediction of the steel impact strength of the operated port crane.

ISSN:1727-7108
Перелік літератури

1. Держгірпромнагляд роз’яснює та інформує: відомості про кількість об’єктів котлонагляду та підіймальних споруд станом на 01.01.2009 року [Текст] / Подъёмные сооружения. Специальная техника: научно-технический и производственный журнал. – О.: Крантест, 2009. – № 3. – С. 17 – 18.
2. Рещенко, І.О. Деградація розрахункових металоконструкцій портальних кранів в умовах тривалої наднормативної експлуатації [Текст] / І.О. Рещенко, Ю.В. Фуртатов // Машинознавство. – 2011. – № 9 – 10. – С. 36 – 40.
3. Рещенко, І.О. Вплив попереднього деформування сталей вантажних портових конструкцій на їх експлуатаційні властивості [Текст] / І.О. Рещенко, Ю.В. Фуртатов // Міжвуз. зб.: Наукові нотатки. – Луцьк: ЛНТУ. – 2011. – Вип. 32. – С. 339 – 343.
4. Пустовий, В.М. Вплив циклічного напрацювання на електрохімічну поведінку сталей морських портальних кранів [Текст] / В.М. Пустовий І.О. Рещенко, О.І. Звірко // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2015. – № 1. – С. 111 – 115.
5. Пустовий, В.М. Електрохімічний метод контролю експлуатаційної деградації механічних властивостей сталей морських портальних кранів [Текст] / В.М. Пустовий, І.О. Рещенко, О.І. Звірко // Вісник ТНТУ. – 2015. – № 1. – С. 79 – 87.

References:

1. Derzhhirpromnahliad roziasniuie ta informuie: vidomosti pro kilkist obiektiv kotlonahliadu ta pidiimalnykh sporud stanom na 01.01.2009 roku, Pod"yomnye sooruzheniya. Special'naya texnika: nauchno-texnicheskij i proizvodstvennyj zhurnal , O.: Krantest, 2009, no. 3, pp. 17 – 18 [In Ukrainian].
2. Reshchenko I.O. Dehradatsiia rozrakhunkovykh metalokonstruktsii portalnykh kraniv v umovakh tryvaloi nadnormatyvnoi ekspluatatsii, I.O. Reshchenko, Yu.V. Furtatov, Mashynoznavstvo, 2011, Vol. 9, 10, pp. 36 – 40 [In Ukrainian].
3. Reshchenko I.O. Vplyv poperednoho deformuvannia stalei vantazhnykh portovykh konstruktsii na yikh ekspluatatsiini vlastyvosti, I.O. Reshchenko, Yu.V. Furtatov, Mizhvuz. zb.: Naukovi notatky, Lutsk: LNTU, 2011, Vyp. 32, pp. 339 – 343 [In Ukrainian].
4. Pustovyi V.M. Vplyv tsyklichnoho napratsiuvannia na elektrokhimichnu povedinku stalei morskykh portalnykh kraniv, V.M. Pustovyi, I.O. Reshchenko, O.I. Zvirko, Fizyko-khimichna mekhanika materialiv, 2015, no. 1, pp. 111 – 115 [In Ukrainian].
5. Pustovyi V.M. Elektrokhimichnyi metod kontroliu ekspluatatsiinoi dehradatsii mekhanichnykh vlastyvostei stalei morskykh portalnykh kraniv, V. M. Pustovyi, I.O. Reshchenko, O.I. Zvirko, Visnyk TNTU, 2015, no. 1, pp. 79 – 87 [In Ukrainian].

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.