logo logo


Вибір режимів різання при використанні ріжучого інструмента з швидкоріжучих і титано-вольфрамових матеріалів при розрізанні пневматичних шин

НазваВибір режимів різання при використанні ріжучого інструмента з швидкоріжучих і титано-вольфрамових матеріалів при розрізанні пневматичних шин
Назва англійськоюSelecting cutting modes for high-speed titanium-tungsten instruments at cutting pneumatic tires
Автори271.425.426
ПринадлежністьДніпродзержинський державний технічний університет, Кам’янське, Україна Dneprodzerzhinsk State Technical University, Kamianske, Ukraine
Бібліографічний описСасов О. О. Вибір режимів різання при використанні ріжучого інструмента з швидкоріжучих і титано-вольфрамових матеріалів при розрізанні пневматичних шин / Олександр Олександрович Сасов, Олександр Миколайович Коробочка, Сергій Юрійович Сичов // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 83. — № 3. — С. 128-133. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description:Sasov O., Korobochka O., Sychov S. (2016) Vybir rezhymiv rizannia pry vykorystanni rizhuchoho instrumenta z shvydkorizhuchykh i tytano-volframovykh materialiv pry rozrizanni pnevmatychnykh shyn [Selecting cutting modes for high-speed titanium-tungsten instruments at cutting pneumatic tires]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 83, no 3, pp. 128-133 [in Ukrainian].
УДК

658.567.3
629.3.027.514
504.054
504.064.4

Ключові слова

утилізація
ріжучий інструмент
пневматична шина
режим різання
utilization
cutting tool
pneumatic tire
cutting mode

Наведено результати експериментальних досліджень технологічних процесів утилізації відпрацьованих пневматичних автомобільних шин для визначення найефективнішого матеріалу різального інструменту та режиму різання при розрізуванні їх навпіл.
Results of experimental researches of technical processes of used pneumatic automobile tires utilization are given to determine the most effective cutting tool’s material and cutting mode during their cutting in half.

ISSN:1727-7108
Перелік літератури

1. Пат. № 56698 України. Спосіб переробки зношених шин загального призначення та великогабаритних автомобільних шин [Текст] / Е.С. Скорняков, О.М. Коробочка, О.О. Сасов, В.С. Авер’янов; власник – Дніпродзержинський державний технічний університет. – № u 2010 08087; заяв. 29.06.2010; публ. 25.01.2011, Бюл. № 2.
2. Скорняков Е.С., Сасов О.О., Коржавін Ю.А., Калініченко С.В., Яковенко Я.В., Кашинський І.С. –Дослідження особливостей подрібнення різанням пневматичних шин при утилізації. [Текст] / Збірник наукових праць «Перспективні технології та прилади» // м.Луцьк травень 2015 р. – Луцьк: ЛНТУ, – Вип .6 (1) – 2015. С. 83 – 87.
3. Сасов О.О., Коржавін Ю.А., Сичов С.Ю., Експериментальні дослідження впливу геометрії ріжучого інструмента з титано-вольфрамових сплавів на сили різання при розрізанні зношених пневматичних шин. [Текст] / Збірник наукових праць «Перспективні технології та прилади» // м.Луцьк червень 2016 р. – Луцьк: ЛНТУ, – Вип. 8 (1) – 2016. С. 110 – 115.
4. Сасов О.О. Аналіз способів переробки зношених автомобільних пневматичних шин ./ О.О. Сасов. // Вісник Тернопільського національного технічного університету [Текст] / Тернопіль: «ТНТУ» імені Івана Пулюя. – 2015. – № 1 (77). – С 161 – 167.
5. Постников В.В. и др. Процессы на контактных поверхностях, износрежущего инструмента, свойства обработанной поверхности [Текст] / Постников В.В., Шарипов Б.У., Шустер Л.Ш. – Свердловск.: Изд-во Уральского университета, 1988. – 224 с.

References:

1. Pat. Ukraine number 56698. The method of recycling used tires and large general-purpose tires. E.S. Skornyakov, O.N. Boll, A.A. Sasovo, V.S. Averyanov, owner. Dneprodzerzhinsk State Technical University. № u 2010 08087; statements. 29.06.2010; publ. 25.01.2011, Bull. № 2. [in Ukrainian].
2. Skornyakov E.S., Korzhavin Y.A., Kalinichenko S.V., Yakovenko Y.V., Kashinsky I.S. Research of grinding machining features pneumatic tires at recycling. – Scientific Papers "Advanced technology and equipment". Lutsk May 2015. Lutsk LNTU. Issue 6 (1). 2015. P. 83 – 87.
3. Korzhavin Y., Sychev S. Experimental studying of the effect of cutting tool geometry titanium-tungsten alloys cutting force in the cutting of worn pneumatic tires. Scientific Papers "Advanced technology and equipment". Lutsk June 2016. Lutsk LNTU. Vol. 8 (1). 2016. P. 110 – 115.
4. Sasov O. Analysis methods of processing of worn car pneumatic tires. – Bulletin of Ternopil National Technical University. Ternopil "TNTU" Ivan Pul'uj. 2015. № 1 (77). P 161 – 167. [in Ukrainian].
5. Postnikov V.V., Sharipov B.U., Schuster L.SH. Processes for contact-surfaces, yznos cutting tools, surface properties obrabotannoy. Sverdlovsk. Publishing House of Ural University. 1988. 224 p.

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.