logo logo


Дослідження та аналіз експлуатаційних дефектів підшипників кочення залежно від застосування мастильних матеріалів

НазваДослідження та аналіз експлуатаційних дефектів підшипників кочення залежно від застосування мастильних матеріалів
Назва англійськоюResearch and analysis od the defects of operational the rolling bearings based on the use of lubricants
Автори272.427.428.429
ПринадлежністьДніпродзержинський державний технічний університет, Камянське,Україна Dneprodzerzhinsk State Technical University, Kamyanske, Ukraine
Бібліографічний описДослідження та аналіз експлуатаційних дефектів підшипників кочення залежно від застосування мастильних матеріалів / Дмитро Захарович Шматко, Едуард Сергійович Скорняков, Володимир Сергійович Авер’янов, Андрій Андрійович Коровкін // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 83. — № 3. — С. 134-138. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description:Shmatko D., Skornyakov E., Aver`yanov V., Korovkin A. (2016) Doslidzhennia ta analiz ekspluatatsiinykh defektiv pidshypnykiv kochennia zalezhno vid zastosuvannia mastylnykh materialiv [Research and analysis od the defects of operational the rolling bearings based on the use of lubricants]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 83, no 3, pp. 134-138 [in Ukrainian].
УДК

006.91

Ключові слова

підшипник
дефект
випробування
метод
мастило
матеріал
bearing
defect
testmethod
lubrication
material

З застосуванням розробленої лабораторної установки проведено дослідження шумодіагностичних характеристик підшипників кочення з застосуванням мастильних матеріалів методом Пік-чинника та співставленням діаграм розвитку дефектів підшипників кочення по їх напрацюванню. Проведене дослідження дає можливість проаналізувати ефективність застосування мастильних матеріалів у підшипниках кочення.
With the use of the developed laboratory setting, the researches of noise diagnostic characteristicsof the rolling bearings with the useof lubricants by the Peak-factormethod have been conducted and with thecomparison of the charts of the defects development of the rollingbearingsin their elaboration. The conducted research gives the opportunity to analyzethe effectiveness of the lubricant usage in the rolling bearings.

ISSN:1727-7108
Перелік літератури

1. Неруйнівні випробування: Довідник [Текст] / заред. Р. Мак-Мастера. Кн. 1. – М. – Л.: Енергія. 1965. – 504 с.
2. Білокур, І.П. Дефектологія та неруйнівний контроль [Текст] / І.П. Білокур. – Київ: Вища шк., 1990. – 207 с.
3. Неруйнівний контроль металів та виробів: Довідник [Текст] / за ред. Г.С. Самойловича. – М.: Машинобудування, 1976. – 456 с.
4. Білокур, І.П. Дефектоскопія матеріалів та виробів [Текст] / І.П. Білокур, В.А. Коваленко. – Київ: Техніка, 1989. – 192 с.
5. Методи акустичного контролю металів [Текст] / Н.П. Альошин, В.Е. Білий, А.Х. Вопілкінта ін. – М.: Машинобудування, 1989. – 465 с.
6. Єрмолов, І.Н. Неруйнівний контроль. В 5 кн. Кн. 2. Акустичні методи контролю: практ. посібник. [Текст] / І.Н. Єрмолов, Н.П. Альошин, А.І. Потапов – М.: Вищ. Шк., 1991 – 283 с.
7. Неруйнівний контроль та діагностика: довідник [Текст] / В.В. Клюєв, Ф.Р. Соснін, А.В. Ковальов та ін.; за ред. В.В. Клюєва. 2-е вид., випр. та доп. – М.: Машинобудування, 2003. 656 с.
8. Крауткремер Й. Ультразвуковий контроль матеріалів: довідник [Текст] / Й. Крауткремер, Г. Крауткрамер – Вид. – М.: Металургія, 1991. 752 с.
9. Мартыновский, В.А. Использование спектра огибающей высокочастотной вибрации для діагностики подшипников качения [Текст] / В.А. Мартыновский // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2002. – № 3. – С. 17 – 22.
10. Горбунов, А.Г. Диагностика технического состояния подшипниковых узлов [Текст] / А.Г. Горбунов // Труды ВНИИЭМ. – 2000. – № 2. – С. 54 – 60.

References:

1. Nondestructive testing: A Handbook, Pid. red. R. McMasters, Kn. 1. M.L.: Energy. 1965. 504 p. [in Ukrainian].
2. Bilokur I.P. Defectology and non-destructive testing, Kyiv: Higher HQ., 1990. 207 p. [in Ukrainian].
3. Non-destructive testing of metals and products: Reference, Under. Ed. GS Samoilovych. M.: Engineering, 1976. 456 p.[in Ukrainian].
4. Bilokur I.P., Kovalenko V.A. Flawdetection materials and products Kyiv: Engineering, 1989. 192 p.[in Ukrainian].
5. Alyoshin N.P., White V.E., Vopilkin A.H.etc. Methods acoustic control metal, M.: Engineering, 1989. 465 p.[in Ukrainian].
6. Ermolov I.N., Alyoshin N.P., Potapov A.I.Non-destructivetesting. In 5 Vol. Book. 2. Acousticmethodsofcontrol: PracticalPhilosophy. Manual. M.: HI. HQ. 1991. 283 p.[in Ukrainian].
7. Klyuev V.V., Sosnin F.R., Kovalev A.V.etc. Non-Destructive Testing and Diagnostics, Reference, Ed. V.V. Klyuyev. 2nd ed., Straightenandadd. M.: Engineering, 2003. 656 p.[in Ukrainian].
8. Krautkremer J., Krautkremer G. Ultrasonic testing of materials, guide. Kind. M.: Metallurgy, 1991. 752 p.[in Ukrainian].
9. Martnovskyy V.A. Usingvibration spectrum ohybayuschey vysokochastotnoy for diagnostic rolling bearings V.A. Martnovskyy Tehnycheskaya diagnostics and nondestructive control. 2002. № 3. P. 17 – 22. [in Ukrainian].
10. Gorbunov A.G. Diagnosisoftechnical STATUS podshypnykovыh nodes, Proceedings VNYYЭM, 2000, № 2, P. 54 – 60.

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.