logo logo


Аналіз діяльності паливно-енергетичного комплексу України

НазваАналіз діяльності паливно-енергетичного комплексу України
Назва англійськоюAnalysis of the fuel and energy complex of Ukraine
Автори434.435
ПринадлежністьНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine
Бібліографічний описКапустянський А. О. Аналіз діяльності паливно-енергетичного комплексу України / Андрій Олександрович Капустянський, Геннадій Борисович Варламов // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 83. — № 3. — С. 144-153. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description:Kapustyanskyi A., Varlamov G. (2016) Analiz diialnosti palyvno-enerhetychnoho kompleksu Ukrainy [Analysis of the fuel and energy complex of Ukraine]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 83, no 3, pp. 144-153 [in Ukrainian].
УДК

662.6/.9

Ключові слова

паливно-енергетичний комплекс
антрацит
вугілля
теплова електростанція
котел
fuel and energy complex
anthracite
coal
thermal power plant
boiler

На основі аналізу характерних показників діяльності паливно-енергетичного комплексу України в цілому та вугільної промисловості зокрема з 2010 до 2015 р., основних законодавчих актів з реструктуризації та державно-приватного партнерства проаналізовано стан, перспективи та напрямки розвитку вказаних складових галузі. Розглянуто питання диверсифікації джерел та маршрутів постачання енергетичного вугілля та зміни структури паливно-енергетичного балансу завдяки збільшенню частки власних твердопаливних енергоресурсів у контексті енергетичної безпеки держави. Досліджено зміни в структурі паливоспоживання тепловими електростанціями внаслідок тимчасової втрати контролю над частиною території України та визначено основні завдання для збереження функціональності вугільної галузі.
The authors analyzed the prospects and directions of these components industry that are based on analysis of specific performance of the fuel and energy complex of Ukraine in general and in particular the coal industry from 2010 to 2015, as well as major restructuring of legislation and public-private partnerships. The question of diversification of sources and routes of coal delivry and changing of the structure of energy balance by increasing of their share in solid energy under the context of energetical security was investigated. The changes in the structure of fuel consumption by thermal power plants due to temporary loss of control over the part of territory of Ukraine were studied and the main task to preserve the functionality of the coal industry was defined.

ISSN:1727-7108
Перелік літератури

1. Капустянський, А.О. Динаміка зміни якості твердого палива, що надходить на ТЕС [Текст] / А.О. Капустянський // Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергозбереження та шляхи їх вирішення». – Харків. – 2013 р. – С. 131 – 135.
2. Стогній, Б.С. Загальні проблеми та довгострокові перспективи розвитку енергетики [Текст] / Б.С. Стогній, М.М. Кулик // Наука та інновації. – 2006. – Т 2.№ 2. – С. 5 – 18.
3. Коваленко, О. Стан та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу в Україні [Текст] / О. Коваленко // Галицький економічний вісник. – Т.: ТНТУ. 2015. – Том 48. № 1. – С. 18 – 25.
4. Червінська, О.С. Стан та перспективи розвитку підприємств нафтогазового комплексу України [Текст] / О.С. Червінська А.Я. Грицик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24. 6. – С. 300 – 307.
5. План розвитку Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України на 2015-2024 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/Pages/ua/DetailsNew.aspx?nID=667.
6. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/.
7. Гапонич, Л.С. Коротка характеристика сучасного стану роботи ТЕС України [Текст] / Л.С. Гапонич,Л.С. Дунаєвська, С.В. Яцкевич // Зб. тез доповідей «Вугільна теплоенергетика: проблеми реабілітації та розвитку». – 2014. – С. 79 – 82.
8. Пріоритети та важелі модернізації вугільної галузі в Україні. Аналітична записка. А.В. Шевченко, С.Л. Воробйов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1495/.
9. Гібридна війна в Східній Європі. Невоєнний вимір. Енергетичний компонент. Центр глобалистики «Стратегія XXI», М. Гончар, А. Чубік, О. Іщук, 2024 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://geostrategy.org.ua.
10. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-грудень 2015 року: Інформаційно-аналітична доповідь / Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України. – К.: Центр громадського інформування з проблем паливно-енергетичного комплексу, 2016. – № 503 227 с.
11. Про заходи стабілізації соціально-економічної ситуації у Донецькій та Луганській областях: наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 25.11.2014 р. № 841 / Міністерство енергетики та вугільної промисловості України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50043.
12. Про структурну перебудову вугільної промисловості: наказ Президента України від 07.02.1996 р. № 116/96 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/116/96.
13. Побудовано за даними: Партнери Підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dpvu.com.ua/.
14. План-графік реформування вугільної галузі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=244978870.
15. Концепція реформування вугільної промисловості, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 № 737-р [Текст]// Офіційний вісник України. – 2008. – № 37. – Ст. 1244.
16. План заходів Міненерговугілля з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244978725.
17. Енергетична Стратегія України на період до 2030 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2013 р. № 1071 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/.
18. Вольчин, І.А. Особливості досягнення скорочення викидів забруднюючих речовинв теплоенергетиці України [Текст]/ І.А. Вольчин, О.Ф. Буляндра // Зб. тез доповідей «Вугільна теплоенергетика: проблеми реабілітації та розвитку». – 2014. – С. 92 – 94.
19. Вольчин, І.А. Про Національний план скорочення викидів [Текст] / І.А. Вольчин, В.А. Ращепкін // Зб. тез доповідей «Вугільна теплоенергетика: проблеми реабілітації та розвитку». – 2014. – С. 23 – 26.
20. Чернявський, М.В. Результати та перспективи модернізації існуючих пиловугільних енергоблоків ТЕС України [Текст] / М.В. Чернявський, О.Ф. Буляндра // Зб. Тез доповідей «Вугільна теплоенергетика: проблеми реабілітації та розвитку». – 2014. – С. 46 – 50.

References:

1. Kapustianskyi A.O. Dynamika zminy yakosti tverdoho palyva, shcho nadkhodyt na TES. Mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferentsiia “Problemy enerhozberezhennia ta shliakhy yikh vyrishennia”. Kharkiv,kviten 2013 r. P. 131 – 135 [in Ukrainian].
2. Stohnii B.S., Kulyk M.M. Zahalni problemy ta dovhostrokovi perspektyvy rozvytku enerhetyky. Nauka ta innovatsii. 2006. Vol. 2. № 2. P. 5 – 18 [in Ukrainian].
3. Kovalenko O. Stan ta perspektyvy rozvytku palyvno-enerhetychnoho kompleksu v Ukraini. Halytskyi ekonomichnyi visnyk. T.: TNTU. 2015. Vol. 48. № 1. P. 18 – 25 [in Ukrainian].
4. Chervinska O.S., Hrytsyk A.Ya. Stan ta perspektyvy rozvytku pidpryiemstv naftohazovoho kompleksu Ukrainy / Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. 2014. Vol. 24.6. P. 300 – 307 [in Ukrainian].
5. Plan rozvytku Obiednanoi enerhetychnoi systemy (OES) Ukrainy na 2015-2024 Available at: http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/Pages/ua/DetailsNew.aspx?nID=667 [in Ukrainian].
6. Ministerstvo enerhetyky ta vuhilnoi promyslovosti Ukrainy. Available at: http://mpe.kmu.gov.ua/ [in Ukrainian].
7. Haponych L.S. Korotka kharakterystyka suchasnoho stanu roboty TES Ukrainy / L.S. Haponych, L.S. Dunaievska, S.V. Yatskevych / Zb. tez dopovidei “Vuhilna teploenerhetyka: problemy reabilitatsii ta rozvytku”. 2014. P. 79 – 82 [in Ukrainian].
8. “Priorytety ta vazheli modernizatsii vuhilnoi haluzi v Ukraini”. Analitychna zapyska. A.V. Shevchenko, S.L. Vorobiov Available at: http://www.niss.gov.ua/articles/1495/ [in Ukrainian].
9. “Hibrydna viina v Skhidnii Yevropi. Nevoiennyi vymir. Enerhetychnyi komponent”. Tsentr hlobalystyky “Stratehiia XXI”, M. Honchar, A. Chubik, O. Ishchuk, 2024. Available at: http://geostrategy.org.ua [in Ukrainian].
10. Pro osnovni pokaznyky roboty palyvno-enerhetychnoho kompleksu za sichen-hruden 2015 roku: Informatsiino-analitychna dopovid. Naukovo-tekhnichna spilka enerhetykiv ta elektrotekhnikiv Ukrainy. – K.: Tsentr hromadskoho informuvannia z problem palyvno-enerhetychnoho kompleksu, 2016. № 503. 227 p.
11. Pro zakhody stabilizatsii sotsialno-ekonomichnoi sytuatsii u Donetskii ta Luhanskii oblastiakh: nakaz Ministerstva enerhetyky ta vuhilnoi promyslovosti Ukrainy vid 25.11.2014 r. № 841. Available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50043 [in Ukrainian].
12. Pro strukturnu perebudovu vuhilnoi promyslovosti: nakaz Prezydenta Ukrainy vid 07.02.1996 r. № 116/96/ Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/116/96.
13. Pobudovano za danymy: Partnery Pidpryiemstva. Available at: http://www.dpvu.com.ua/ [in Ukrainian].
14. Plan-hrafik reformuvannia vuhilnoi haluzi/ Available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/ publish/article?art_id=244978870 [in Ukrainian].
15. Kontseptsiia reformuvannia vuhilnoi promyslovosti, skhvalena rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14.05.2008 № 737-r. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2008. № 37. Р. 1244 [in Ukrainian].
16. Plan zakhodiv Minenerhovuhillia z vykonannia Prohramy diialnosti Kabinetu Ministriv Ukrainy ta Koalitsiinoi uhody. Available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244978725 [in Ukrainian].
17. Enerhetychna Stratehiia Ukrainy na period do 2030 roku: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27.07.2013 r. № 1071. Available at: http://mpe.kmu.gov.ua/.
18. Volchyn I.A. Osoblyvosti dosiahnennia skorochennia vykydiv zabrudniuiuchykh rechovyn v teploenerhetytsi Ukrainy. I.A. Volchyn, O.F. Buliandra. Zb. tez dopovidei “Vuhilna teploenerhetyka: problemy reabilitatsii ta rozvytku”. 2014. P. 92 – 94 [in Ukrainian].
19. Volchyn I.A. Pro Natsionalnyi plan skorochennia vykydiv. I.A. Volchyn, V.A. Rashchepkin. Zb. tez dopovidei “Vuhilna teploenerhetyka: problemy reabilitatsii ta rozvytku”. 2014. P. 23 – 26 [in Ukrainian].
20. Cherniavskyi M.V. Rezultaty ta perspektyvy modernizatsii isnuiuchykh pylovuhilnykh enerhoblokiv TES Ukrainy. M.V. Cherniavskyi, O.F. Buliandra. Zb. Tez dopovidei “Vuhilna teploenerhetyka: problemy reabilitatsii ta rozvytku”. 2014. P. 46 – 50 [in Ukrainian].

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.