logo logo


Пристрій для світлотерапії з визначенням дози поглинутої енергії

НазваПристрій для світлотерапії з визначенням дози поглинутої енергії
Назва англійськоюPhototherapy device with determination of absorbed energy dose
Автори436.437.438.439
ПринадлежністьНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна National Technical University of Ukraine «Kyiv polytechnic institute»; Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний описПристрій для світлотерапії з визначенням дози поглинутої енергії / Олексій Пилипович Яненко, Костянтин Шевченко, Роман Андрійович Ткачук, Василь Іванович Кузь // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 83. — № 3. — С. 154-158. — (Приладобудування та інформаційно-вимірювальні системи).
Bibliographic description:Yanenko O., Schevchenko K., Tkachuk R., Kuz V. (2016) Prystrii dlia svitloterapii z vyznachenniam dozy pohlynutoi enerhii [Phototherapy device with determination of absorbed energy dose]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 83, no 3, pp. 154-158 [in Ukrainian].
УДК

621.384.4

Ключові слова

пристрій для світлотерапії
світловий потік
потужність
опромінюючий сигнал
доза поглинутої енергії
комутаційно-модуляційне перетворення
phototherapy device
luminous flux
power
irradiation signal
absorbed energy dose
commutation-modulation transformation

Проаналізовано поширені конструкції пристроїв опромінювання шкіри людини різної складності, які використовуються для світлотерапії. Визначено, що їх основним недоліком є відсутність можливості вимірювання дози поглинутої енергії біооб’єктом, а відповідно, неможливість оперативного прогнозування результату лікування. Запропоновано пристрій та досліджено алгоритм перетворення параметрів світлового потоку, які усувають виявлений недолік. Це дозволяє оперативно визначати дозу поглинутої енергії опромінюваної ділянки тіла пацієнта при змінах вибраних режимів калібрування та вимірювання параметрів опромінюючого сигналу.
The article deals with comprehensive analysis of the most common design of devices being used for human skin irradiation in phototherapy. The authors determined that their main drawback is the lack of the possibility of measuring of the absorbed light energy dose, and therefore, the inability to operationally forecast the treatment results. There was suggested the device and investigated the algorithm to transform the parameters of luminous flux that eliminate deficiencies. It facilitates determining of absorbed energy dose energy at irradiated areas of the patient's body during regulation of the calibration modes and measurement of irradiation signal parameters.

ISSN:1727-7108
Перелік літератури

1. Круковская, Л.П. Ультрафиолетовое излучение, его биологическое воздействие, приемники: методическое пособие [Текст] / Л.П. Круковская. – СПб.: СПбТПУ, 2009. – 26 с.
2. Tkachuk, R. Study of effect of modeling biophysical light scattering in biological media [Text] / R.A. Tkachuk, V.I. Kuz // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – № 2. – 2015. P. 121 – 125.
3. Москвин, С.В. Оптимизация параметров лазерного излучения (мощности и длины волны) для повышения эффективности внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) [Текст] / С.В. Москвин // Сборник научных трудов «Современная лазерная медицина. Теория и практика». – Вып. 1. – М., 2007. – С. 35 – 39.
4. Коробов, А.М. Фототерапевтические апараты Коробова серии «Барва» [Текст] / А.М. Коробов, В.А. Коробов, Т.А. Лесная. – Харьков, ХНУ им. В.Н. Каразина. – 2008. – 175 с.
5. Патент US 2010063487, МПК А61В 18/18, 2010.
6. Патент UA №72949 , МПК А61N 5/00, 2012.
7. Скрипник, Ю.А. Измерительные устройства с коммутационно-модуляционными преобразователями [Текст] / Ю.А. Скрипник. – Киев.: «Вища школа», 1975. – 256 с.

References:

1. Krukovskaja L.P. Ultrafyoletovoe yzluchenye: ego byologycheskaja vozdejstvye, pryemnyky: Metodycheskoe posobye. SPb.: SPbTPU, 2009. 26 p. [in Russian].
2. Tkachuk R.A, Kuz V.I. Study of effect of modeling biophysical light scattering in biological media. Measuring and Computing Devices in Technological Processes № 2. 2015. P. 121 – 125.
3. Moskvyn S.V. Optymyzacyja parametrov lazernogo yzluchenyja (moshhnosty y dlyny volny) dlja povyshenyja эffektyvnosty vnutryvennogo lazernogo obluchenyja krovy (VLOK), Sbornyk nauchnyh trudov «Sovremennaja lazernaja medycyna. Teoryja y praktyka». Vyp. 1. M., 2007. P. 35 – 39. [in Russian].
4. Korobov A.M., Korobov V.A., Lesnaja T.A. Fototerapevtycheskye aparaty Korobova seryy «Barva», Har'kov, HNU ym. V.N. Karazyna, 2008, 175 p. [in Russian].
5. Patent US 2010063487, MPK A61V 18/18, 2010.
6. Patent UA №72949 , MPK A61N 5/00, 2012.
7. Skrypnyk Y.A. Izmerytelnie ustrojstva s kommutacyonno-moduljacyonnymy preobrazovateljamy. Izd. «Vyshha shkola», Kyev.: 1975. 256 p. [in Russian].

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.