logo logo


Пропускна здатність комбінованого гвинтового транспортера-подрібнювача

НазваПропускна здатність комбінованого гвинтового транспортера-подрібнювача
Назва англійськоюThroughput capability of the combined screw chopper conveyor
ПринадлежністьТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний описПаньків В. Р. Пропускна здатність комбінованого гвинтового транспортера-подрібнювача / Паньків Віталій Романович // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 85. — № 1. — С. 69–79. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description:Pankiv V. (2017) Propuskna zdatnist kombinovanoho hvyntovoho transportera-podribniuvacha [Throughput capability of the combined screw chopper conveyor]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 85, no 1, pp. 69-79 [in Ukrainian].
УДК

631.331.85

Ключові слова

шнековий конвеєр
пропускна здатність
конструктивний геометричний коефіцієнт
коефіцієнт заповнення
діаметр шнека
крок шнека
кутова швидкість шнека
screw conveyor
throughput capability
constructive geometric factor
filling factor
screw diameter
screw step
screw angular velocity

Удосконалення існуючих конструкцій гвинтових транспортних механізмів і обгрунтування їх раціональних параметрів та режимів роботи дозволяє істотно підвищити продуктивність роботи й надійність виконання технологічних операцій. На основі ідентифікації існуючих технологічних процесів і конструкцій шнекових механізмів запропоновано удосконалений гвинтовий транспортер-подрібнювач коренеплодів, який забезпечує одночасне їх подрібнення й транспортування. З урахуванням конструктивних особливостей комбінованого гвинтового транспортера-подрібнювача (конструктивного геометричного коефіцієнта й коефіцієнта заповнення робочого простору шнекового конвеєра) розроблено детерміновану математичну модель, яка характеризує пропускну здатність технологічного процесу подрібнення й транспортування коренеплодів за певний проміж часу залежно від конструктивних параметрів завантажувального каналу (бункера) та конструктивно-кінематичних параметрів шнекового конвеєра змінного кроку. Improving existing designs of screw transport mechanisms and justification of their rational parameters and operating modes can significantly improve the performance and reliability of manufacturing operations. Based on the identification of existing processes and structures of screw mechanisms proposed improved screw conveyor chopper, which provides simultaneous grinding and transportation. Taking into account structural features of the combined screw conveyor-chopper (constructive geometric factor and filling factor of the working space of screw conveyor) developed a mathematical model, which characterizes the throughput capability of the technological process of grinding and transporting of roots in a given period of time depending on the structural parameters of the loading channel (bunker) and structural-kinematic parameters of screw conveyor with variable step.

ISSN:1727-7108
Перелік літератури

1. Барановський, В.М. Методологічні та конструктивно-технологічні аспекти розробки адаптованих коренезбиральних машин [Текст] / В.М. Барановський, М.І. Підгурський, М.Р. Паньків // Науковий журнал «Вісник ТНТУ». – Тернопіль, 2014. – Т. 2 (74). – С. 106 – 113.
2. Сільськогосподарські машини [Текст] / Д.Г. Войтюк, Л.В. Аніскевич, В.М. Барановський [та ін.]. – К.: «Агроосвіта», 2015. – 679 с.
3. Гевко, Ів.Б. Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів : автореферат дис. … докт. техн. наук: 05.05.11 [Текст] / Ів.Б. Гевко. – Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2013. – 40 с.
4. Hevko R.B. Mathematical model of the pneumatic-screw conveyor screw mechanism operation, R.B. Hevko, V.O. Dzyura, R.M. Romanovsky. INMATEH, Agricultural engineering, 2014, vol. 44, no. 3, pp. 103 – 110.
5. Гевко, І.Б. Гвинтові транспортно-технологічні механізми: розрахунок і конструювання [Текст] / І.Б. Гевко. – Тернопіль: ТДТУ імені Івана Пулюя, 2008. – 307 c.
6. Рогатинський, Р. Модель конструювання і вибору гвинтових конвеєрів з розширеними технологічними можливостями [Текст] / Р. Рогатинський, І. Гевко // Вісник ТНТУ. – 2012. – № 3 (67). – C. 197 – 210.
7. Hevko R.B. The investigation of the process of a screw conveyer safety device actuation. R.B. Hevko, O.M. Klendiy. INMATEH, Agricultural engineering, 2014, vol. 42, no. 1, pp. 55 – 60.
8. Гевко, І. Синтез змішувачів з гвинтовими робочими органами [Текст] / І. Гевко, Р. Любачівський, А. Дячун // Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. – 2012. – № 16. – С. 237 – 246.
9. Рогатинський, Р. Оптимізація параметрів гвинтових транспортно-технологічних систем [Текст] / Р. Рогатинський, І. Гевко, Л. Рогатинська // Вісник ТНТУ. – 2013. – №1 (69). – С. 123 – 230.
10. Барановський, В.М. Математична модель транспортування коренеплодів шнеком очисника [Текст] / В.М. Барановський, Н.А. Дубчак // Мат. Х міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки». – Кіровоград: КНТУ, 2015. – С. 36 – 39.
11. Вайсон, А.А. Подьёмно-транспортные машины [Текст] / А.А. Вайсон. – М.: Машиностроение, 1975. – 431 с.

References:

1. Baranovskyi V.M. Metodolohichni ta konstruktyvno-tekhnolohichni aspekty rozrobky adaptovanykh korenezbyralnykh mashyn, V.M. Baranovskyi, M.I. Pidhurskyi, M.R. Pankiv. Naukovyi zhurnal. Visnyk TNTU. Ternopil, 2014, vol. 2 (74), рр. 106 – 113. [In Ukrainian].
2. Silskohospodarski mashyny, D.H. Voitiuk, L.V. Aniskevych, V.M. Baranovskyi [ta in.]. K.: “Ahroosvita”, 2015. 679 p. [In Ukrainian].
3. Hevko Iv.B. Naukovo-prykladni osnovy stvorennia hvyntovykh transportno-tekhnolohichnykh mekhanizmiv : avtoreferat dys. … dokt. tekhn. nauk: 05.05.11, Iv.B. Hevko. Natsionalnyi universytet “Lvivska politekhnika”. Lviv, 2013. 40 p. [In Ukrainian].
4. Hevko R.B., Dzyura V.O., Romanovsky R.M. Mathematical model of the pneumatic-screw conveyor screw mechanism operation, INMATEH, Agricultural engineering, vol. 44, no. 3, 2014, pp. 103 – 110. [In Ukrainian].
5. Hevko I.B. Hvyntovi transportno-tekhnolohichni mekhanizmy: rozrakhunok i konstruiuvannia, I.B. Hevko. Ternopil: TDTU imeni Ivana Puliuia, 2008. 307 p. [In Ukrainian].
6. Rohatynskyi R. Model konstruiuvannia i vyboru hvyntovykh konveieriv z rozshyrenymy tekhnolohichnymy mozhlyvostiamy, R. Rohatynskyi, I. Hevko, Visnyk TNTU. 2012., no. 3 (67), рр. 197 – 210. [In Ukrainian].
7. Hevko R.B., Klendiy O.M. The investigation of the process of a screw conveyer safety device actuation, INMATEH, Agricultural engineering, vol. 42, no.1, 2014, pp. 55 – 60. [In Ukrainian].
8. Hevko I. Syntez zmishuvachiv z hvyntovymy robochymy orhanamy, I. Hevko, R. Liubachivskyi, A. Diachun, Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu: ahroinzhenerni doslidzhennia. 2012, no. 16, pp. 237 – 246. [In Ukrainian].
9. Rohatynskyi R. Optymizatsiia parametriv hvyntovykh transportno-tekhnolohichnykh system, R. Rohatynskyi, I. Hevko, L. Rohatynska. Visnyk TNTU, 2013, no. 1 (69), pp. 123 – 230. [In Ukrainian].
10. Vajson A.A. Pod`ëmno-transportnye mashy`ny, A.A. Vajson. M.: Mashy`nostroeny`e, 1975, 431 p. [In Russian].

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.