logo logo


Шляхи економії паливно-енергетичних ресурсів у побуті

НазваШляхи економії паливно-енергетичних ресурсів у побуті
Назва англійськоюWays to save fuel and energy resources in daily graft
ПринадлежністьТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний описТарасенко М. Г. Шляхи економії паливно-енергетичних ресурсів у побуті / Тарасенко Микола Григорович, Козак Катерина Миколаївна // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 85. — № 1. — С. 101–108. — (Приладобудування та інформаційно-вимірювальні системи).
Bibliographic description:Tarasenko M., Kozak K. (2017) Shliakhy ekonomii palyvno-enerhetychnykh resursiv u pobuti [Ways to save fuel and energy resources in daily graft]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 85, no 1, pp. 101-108 [in Ukrainian].
УДК

620.92

Ключові слова

енергоощадність
коефіцієнт корисної дії
температура
вода
газова плита
індукційна плита
електричний чайник
температура
energy saving
efficiency factor
temperature
water
gas stove
induction cooktop
electric kettle

Дослідним шляхом встановлено вплив різних типів джерел теплової енергії (газової плити на 4 конфорки, індукційної плити та електрочайника), об’ємів води, діаметра конфорок газової плити (55 мм, 75 мм, 100 мм), діаметра ємностей для нагрівання води до закипання на енергоощадність приготування їжі в побутових умовах. Доведено, що: а) найкращим приладом для приготування їжі в домашніх умовах є індукційна плита; б) зростання коефіцієнта корисної дії при нагріванні води до закипання на газовій плиті спостерігається в напрямку збільшення співвідношення діаметра каструлі до діаметра конфорки газової плити; в) для всіх джерел теплової енергії характерним є те, що при зростанні об’ємів води зростає й коефіцієнт корисної дії процесу її нагрівання до закипання Through experience it has been set the influence of various types of heat sources (gas stove for 4 burners, induction cooktop and electric kettle), volumes of water, the diameter of gas stove burners (55 mm, 75 mm, 100 mm), the diameter of tanks for water heating till boiling on energy-saving for cooking in household conditions. It has been proved that: a) the best device for cooking in house conditions is the induction cooker; b) in case of water heating till boiling, on gas stove, there has been observed an increasing of efficiency factor. This happens in the direction of increasing the ratio of the pot diameter to the burner diameter; c) for all heat energy sources is typical that with increasing the volumes of water is increasing the efficiency factor of its heating till boiling process.

ISSN:1727-7108
Перелік літератури

1. Самойлов, В.С. Теплый дом [Текст] / В.С. Самойлов, В.С. Левадный. – М.: Аделант, 2006. – 350 с.
2. Лещинская, Л.В. Отопление загородного дома [Текст] / Л.В. Лещинская, А.А. Малышев. – М.: Аделант, 2008. – 383 с.
3. Кризис 2010-х годов и Новая энергетическая цивилизация [Текст] / под ред. В.В. Бушуева, М.Н. Муханова. – М.: Энергия, 2013. – 272 с.
4. Energy Technology Perspectives. IEA 2006, 2008, 2010.
5. Energy for 2050: Scenarios for a Sustainable Future. Paris, IEA, 2003.
6. Іншеков, Є.М. Екологічний аспект національної енергетичної стратегії в контексті сталого розвитку держави [Текст] / Є.М. Іншеков, О.М. Козуб, О.С. Дробаха // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2010. – С. 98 – 103.
7. Корчемний, М. Енергозбереження в агропромисловому комплексі [Текст] / М. Корчемний, В. Федорейко, В. Щербань. – Тернопіль: Підручники & посібники, 2001. – 984 с.
8. Дьяков, В.И. Типовые расчеты по электрооборудованию [Текст] / В.И. Дьяков: практ. пособие – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1991. – 160 с.
9. Гершкевич, В.Ф. Двохступінчастий підігрів води [Текст] / В.Ф. Гершкевич // Екоінформ. – 2011. –№ 10. – С. 17 – 19.
10. Хайнрих, М. Возможности и тенденции экономии электроэнергии при применении электронных пускорегулирующих аппаратов и светорегулирующей системе LUXCONTROL в осветительных установках [Текст] / М. Хайнрих // Светотехника. – 1997. – № 1. – С. 20 – 24.
11. Буданова, А. Определение уровня освещенности с использованием датчика HSDL-9000 [Текст] / А. Буданова // Полупроводниковая светотехника. – 2010. – № 4. – С. 62 – 64.
12. Воронецкая, Л. Физика. В помощь поступающим в вузы [Текст] / Л. Воронецкая, В. Васковская. – К.: Выща школа, 1973. – 279 с.
13. Чайка, Л. Підігрів води: практичні аспекти [Текст] /Л. Чайка // Еконінформ. – 2011. – № 10. – С. 24 – 25.
14. De Almeida, A., Fonseca, P., Schlomann B., Feiberg N. Characterisation of the households electricity consumption in the EU, potential energy savings and specific policy recommendations. Energy Build. 2011, 43, 1884 – 1894.
15. Palmer J., Terry N., Kane T. Further Analysis of the Household Electricity Survey,Early Findings: Demand Side Management; Department of Energy and Climate Change (DECC), London, UK, 2013.
16. Palmer J., Terry N. Powering the Nation 2: Electricity Use in Homes, and How to Reduce It; Department of Energy and Climate Change (DECC), London, UK, 2014.
17. Zimmermann J. End, Use Metering Campaign in 400 Households in Sweden: Assessment of the Potential Electricity Savings; Enertech: Eskilstuna, Sweden, 2009.
18. Джеймс, М. Доранан. Стратегия достижения успеха [Текст] / Доранан М. Джеймс. – К.: ООО “Elite Print”, 2010. – 184 с.

References:

1. Samojlov V.S. Teplyj dom, V.S. Samojlov, V.S. Levadnyj, Moskva, Adelant, 2006, 350 p. [In Russian].
2. Leshhinskaja L.V. Otoplenie zagorodnogo doma, L.V. Leshhinskaja, A.A. Malyshev, Moskva, Adelant, 2008, 383 p. [In Russian].
3. Krizis 2010-h godov i Novaja jenergeticheskaja civilizacija, рod red. V.V. Bushueva, M.N. Muhanova, Moskva, Energija, 2013, 272 p. [In Russian].
4. Energy Technology Perspectives. IEA 2006, 2008, 2010.
5. Energy for 2050: Scenarios for a Sustainable Future. Paris, IEA, 2003.
6. Inshekov Ye.M. Ekologichny`j aspekt nacional`noyi energety`chnoyi strategiyi v konteksti stalogo rozvy`tku derzhavy`, Ye.M. Inshekov, O.M. Kozub, O.S. Drobaxa, Energety`ka: ekonomika, texnologiyi, ekologiya, 2010, pp. 98 – 103. [In Ukrainian].
7. Korchemnij M. Energozberezhennja v agropromislovomu kompleksі, M. Korchemnij, V. Fedorejko, V. Shherban'. Ternopіl' Pіdruchniki & posіbniki, 2001, 984 p. [In Ukrainian].
8. D'jakov V.I. Tipovye raschety po jelektrooborudovaniju, V.I. D'jakov: Prakt. posobie, 7 izd, pererab. i dop, M.: Vyssh. shk, 1991, 160 p. [In Russian].
9. Gershkevy`ch V.F. Dvoxstupinchasty`j pidigriv vody`, V.F. Gershkevy`ch, Ekoinform, 2011, no. 10, pp. 17 – 19. [In Ukrainian].
10. Hajnrih M. Vozmozhnosti i tendencii jekonomii jelektrojenergii pri primenenii jelektronnyh puskoregulirujushhih apparatov i svetoregulirujushhej sisteme LUXCONTROL v osvetitel'nyh ustanovkah, M. Hajnrih, Svetotehnika, 1997, no. 1, pp. 20 – 24. [In Russian].
11. Budanova A. Opredelenie urovnja osveshhennosti s ispol'zovaniem datchika HSDL,9000, A. Budanova, Poluprovodnikovaja svetotehnika, 2010, no. 4, pp. 62 – 64. [In Russian].
12. Voroneckaja L. Fizika. V pomoshh' postupajushhim v vuzy, L. Voroneckaja, V. Vaskovskaja. Kiev.: Izdatel'skoe obedinenie “Vishha shkola”, 1973, 279 p. [In Russian].
13. Chajka L. Pidigriv vody: prakty`chni aspekty, L. Chajka, Ekoninform, 2011, no. 10, pp. 24 – 25. [In Ukrainian].
14. De Almeida, A., Fonseca, P., Schlomann B., Feiberg N. Characterisation of the households electricity consumption in the EU, potential energy savings and specific policy recommendations. Energy Build. 2011, 43, 1884 – 1894.
15. Palmer J., Terry N., Kane T. Further Analysis of the Household Electricity Survey,Early Findings: Demand Side Management; Department of Energy and Climate Change (DECC), London, UK, 2013.
16. Palmer J., Terry N. Powering the Nation 2: Electricity Use in Homes, and How to Reduce It; Department of Energy and Climate Change (DECC), London, UK, 2014.
17. Zimmermann J. End, Use Metering Campaign in 400 Households in Sweden: Assessment of the Potential Electricity Savings; Enertech: Eskilstuna, Sweden, 2009.
18. Dzhejms M. Doranan. Strategija dostizhenija uspeha, Doranan. M. Dzhejms., Kiev, OOO “Elite Print”, 2010, 184 p. [In Russian].

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.