logo logo


Дослідження взаємодії частинки абразивного робочого середовища при вібраційній обробці з оброблюваною поверхнею деталі

НазваДослідження взаємодії частинки абразивного робочого середовища при вібраційній обробці з оброблюваною поверхнею деталі
Назва англійськоюInteraction of abrasive working environment particles at vibrating processing with the treated surface details
ПринадлежністьНаціональний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne, Ukraine; Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний описInteraction of abrasive working environment particles at vibrating processing with the treated surface details / Oleksandr Kondratyk, Oleg Lyashuk, Volodymyr Klendii, Yuri Galan // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 86. — № 2. — С. 32–40. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description:Kondratyk O., Lyashuk O., Klendii V., Galan Y. (2017) Interaction of abrasive working environment particles at vibrating processing with the treated surface details. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 86, no 2, pp. 32-40 [in English].
УДК

621.9.048

Ключові слова

вібраційний процес
енергетичний рівень
абразивне робоче середовище
vibration processing
the energy level
the granule
abrasive working environment

Проведено огляд вібраційної обробки, аналіз взаємодії гранули з деталлю, енергетичний рівень робочого середовища, шляхи його підвищення. Виявлено основні параметри вібраційної обробки, які підвищують інтенсивність обробки. Визначним фактором сили взаємодії гранули робочого середовища з оброблюваною поверхнею є її швидкість, яка надається поверхнею робочої камери і визначається складністю наданого їй кінематичного руху. Запропоновано теоретичну модель взаємодії гранули з поверхнею деталі, в якій на абразивну гранулу одночасно діють сили вібрації й відцентрові сили, збільшуючи сумарну силу взаємодії.
The paper carries out the review of the vibration processing, the analysis of the interaction of the granule with the element, the energy level of working environment, and ways of their increasing. Basic parameters are determined of the vibration processing, which increases its intensiveness. The factor determining the force of the working environment granule interaction with the processed surface is its speed provided by the complexity of kinetic motion applied to it. There is suggested the theoretic model of the granule interaction with the surface of the part in which the abrasive granule is simultaneously influenced by the forces of vibration and centrifugal ones increasing the total force of interaction.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури

1. Бабичев, А.П. Основы вибрационной технологии [Текст] / А.П. Бабичев // Ростов-н/Д.: Издательский центр ДГТУ, 2008. – 694 с.
2. Мороз, В.М. Анализ конструктивных схем оборудования для вибрационно-центробежной обработки [Текст] / В.М. Мороз // Прогрессивная отделочно-упрочняющая технология. – Ростов н/Д. РИСХМ, 1982. – С. 76 – 87.
3. Кондратюк, О.М. Аналіз циркуляції робочого середовища при вібраційно-відцентровій обробці деталей [Текст] / О.М. Кондратюк, І.В. Ромейко // Вісник НУВГП. Випуск 2 (3). – Рівне, 2006. – С. 253 – 271.
4. Кондратюк, О.М. Оптимізація технологічного процесу вібраційно-відцентрової обробки деталей [Текст] / О.М. Кондратюк, Л.С. Серілко // Всеукр.наук-техн.ж. «Вібрації в техніці та технологіях». – №. 1 (61). – 2011. – С. 87 – 93.
5. Кондратюк, О.М. Теоретична модель процесу вібраційно-відцентрової обробки [Текст] / О.М. Кондратюк // Вісник НУВГП. Зб. наук. пр. – Випуск 2 (38) – Рівне, 2007. – С. 286 – 293.

References:

1. Babichev A.P. Osnovy vibracionnoj tehnologii. Rostov-n/D.: Izdatel'skij centr DGTU, 2008, 694 р. [In Russian].
2. Moroz V.M. Analiz konstruktivnyh shem oborudovanija dlja vibracionno-centrobezhnoj obrabotki, Progressivnaja otdelochno-uprochnjajushhaja tehnologija, Rostov n/D, RISHM, 1982, рр. 76 – 87. [In Russian].
3. Kondratjuk O.M., Romejko І.V. Analіz cirkuljacії robochogo seredovishha pri vіbracіjno-vіdcentrovіj obrobcі detalej, Vіsnik NUVGP, Vipusk 2 (3), Rіvne: 2006, рр. 253 – 271. [In Ukrainian].
4. Kondratjuk O.M. Optimіzacіja tehnologіchnogo procesu vіbracіjno-vіdcentrovoї obrobki detalej, Vіnnicja: Vseukr.nauk-tehn.zh. „Vіbracії v tehnіcі ta tehnologіjah“ no. 1 (61), 2011, рр. 87 – 93. [In Ukrainian].
5. Kondratjuk O.M. Teoretichna model' procesu vіbracіjno-vіdcentrovoї obrobki, Vіsnik NUVGP, Zb. nauk. pr, Vipusk 2 (38) Rіvne: 2007, рр. 286 – 293. [In Ukrainian].

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.