logo logo


Теоретичні передумови зміцнення робочих поверхонь гвинтових робочих органів

НазваТеоретичні передумови зміцнення робочих поверхонь гвинтових робочих органів
Назва англійськоюTheoretical prerequisites to the working surfaces of the screw working bodies
ПринадлежністьТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна; Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, Україна Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine; Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний описTheoretical prerequisites to the working surfaces of the screw working bodies / Volodymyr Klendiy, Ivan Kuchvara, Roman Chvartatskyy, Tetyana Navrotska, Bohdan Duda // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 86. — № 2. — С. 51–58. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description:Klendiy V., Kuchvara I., Chvartatskyy R., Navrotska T., Duda B. (2017) Theoretical prerequisites to the working surfaces of the screw working bodies. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 86, no 2, pp. 51-58 [in English].
УДК

621.87

Ключові слова

гвинтові робочі органи
надійність
довговічність
експлуатаційні властивості
screw working bodies
reliability
durability
performance characteristics

Як відомо, в процесі роботи гвинтових робочих органів (ГРО) найбільше зношення зазнають зовнішні кромки спіралі. Тому є доцільним зміцнювати її зовнішнім обкатуванням по зовнішньому діаметру в процесі їх виготовлення. Запропоновано конструкцію пристрою й розроблено теоретичні передумови визначення зусилля деформації заготовки з метою її зміцнення. Виведено аналітичні залежності для визначення радіальності тангенціального зусилля деформації, а також крутильного моменту для обертання шнека під час ротаційного обкатування.
It is known that during operation of screw working bodies (SWB) the outer edges of the spiral face the most excessive wear, so one should strengthen it with the external spinning along outer diameter while their production. There were suggested the design of the device and theoretical essentials for determination of strain effort of the workpiece in order to reinforce the latter were elaborated. Analytical correlations for determining of radiality tangential strain effort as well as torque to rotate the screw during the rotational spinning.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури

1. Мошнин, Е.Н. Гибка, обтяжка и правка на ротационных машинах [Текст] / Е.Н. Мошнин. – М.: Машиностроение, 1977. – 269 с.
2. Полухин, И.П. Сопротивление пластической деформации металлов и сплавов [Текст] / И.П. Полухин и др. – М.: Металлургия, 1976. – 488 с.
3. Косилова, А.Г. Технология производства подйомно-транспортных машин [Текст] / А.Г. Косилова, М.Д. Сухов. – М.: Машиностроение, 1982. – 301 с.
4. Технологічні основи формоутворення різнопрофільних гвинтових заготовок деталей машин [Текст] / Б.М. Гевко, М.І. Пилипець та інші. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2009. – 455 с.
5. Пилипець, М.І. Технологічне забезпечення процесу зміцнення спіралей шнеків [Текст] / М.І. Пилипець, В.В. Васильків. – Луцьк. Ред-вид. відділ ЛДТУ. 2000. – Вип. 7. – C. 179 – 189.
6. Рогатинський, Р.М. Дослідження напружено-деформованого стану гвинтових робочих органів [Текст] / Р.М. Рогатинський // Вісник НАУ. – К.: 1974. – Т 1. – С. 34 – 39.
7. Римар, В.Х. Изготовление фланцев методом спиральной навивки [Текст] / В.Х. Римар, Ю.И. Глушко // Технология и организация производства. – 1986. – № 2. – С. 33 – 38.
8. Патент №68682 “Спосіб виготовлення гвинтових робочих органів машин підвищеної експлуатаційної надійності і довговічност [Текст] / Б.М. Гевко, Р.І. Чвартацький та інші. Бюл. №7, 2012.

References:

1. Moshnin E.N. Gibka, obtyazhka i pravka na rotacionnyh mashinah. M.: Mashinostroenie, 1977. 269 p. [In Russian].
2. Poluhin I.P. i dr. Soprotivlenie plasticheskoj deformacii metallov i splavov. M.: Metallurgiya, 1976. 488 p. [In Russian].
3. Kosilova A.G., Suhov M.D. Tekhnologiya proizvodstva podjomno-transportnyh mashin. M.: Mashinostroenie, 1982. 301 p. [In Russian].
4. Gevko B.M., Pilipec' M.І. ta іnshі. Tekhnologіchnі osnovi formoutvorennya rіznoprofіl'nih gvintovih zagotovok detalej mashin. Ternopіl', 2009. 455 p. [In Ukrainian].
5. Pilipec' M.І., Vasil'kіv V.V. Tekhnologіchne zabezpechennya procesu zmіcnennya spіralej shnekіv. “Naukovі notatki”. Luc'k. Red-vid. vіddіl LDTU 2000, vip. 7, pp. 179 – 189. [In Ukrainian].
6. Rogatins'kij R.M. Doslіdzhennya napruzheno-deformovanogo stanu gvintovih robochih organіv. Vіsnik NAU. K.: 1974. Vol. 1, pp. 34 – 39. [In Russian].
7. Rimar V.H., Glushko YU.I. Izgotovlenie flancev metodom spiral'noj navivki. Tekhnologiya i organizaciya proizvodstva, 1986, no. 2, pp. 33 – 38. [In Russian].
8. Gevko B.M., Chvartac'kij R.І. ta іnshі. Sposіb vigotovlennya gvintovih robochih organіv mashin pіdvishchenoї ekspluatacіjnoї nadіjnostі і dovgovіchnostі, Patent №68682, Byul. №7, 2012.

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.