logo logo


Обгрунтування параметрів гідравлічної запобіжної муфти

НазваОбгрунтування параметрів гідравлічної запобіжної муфти
Назва англійськоюSubstantiation of the parameters of hydraulic overload clutch
ПринадлежністьТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна; ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», Бережани, Україна Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine; Separated unit of National University of Life and Environmental Sciences „Berezhany Agrotechnical Institute“, Berezhany, Ukraine
Бібліографічний описSubstantiation of the parameters of hydraulic overload clutch / Roman Marchuk, Roman Komar, Taras Dubynyak, Oleg Flonts, Volodymyr Dynya, Ivan Semeniv // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 86. — № 2. — С. 59–66. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description:Marchuk R., Komar R., Dubynyak T., Flonts O., Dynya V., Semeniv I. (2017) Substantiation of the parameters of hydraulic overload clutch. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 86, no 2, pp. 59-66 [in English].
УДК

621.86

Ключові слова

гідравлічна запобіжна муфта
крутний момент
hydraulic overload clutch
torque

Створення нових типів машин і механізмів транспортно-технологічних систем і їх приводів сприяє подальшому розвитку народного господарства та розширенню їх номенклатури, підвищенню продуктивності праці за рахунок упровадження досягнень науково-технічного прогресу. Наведено нову конструкцію гідравлічної запобіжної муфти підвищеної чутливості, виведено аналітичні залежності для визначення розрахункового крутного моменту залежно від силових і конструктивних параметрів.
Creation of new types of machines and mechanisms of transport and technological systems and their drives contributes to further economic development and expansion of the range, increase productivity through the introduction of scientific and technological progress. New design of hydraulic overload clutch with hypersensitivity has been presented, analytical dependence for determining the estimated torque depending on power and design parameters have been derived.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури

1. Поляков, В.С. Справочник по муфтах [Текст] / В.С. Поляков, И.Д. Барабаш, О.А. Ряховський. – Л.: Машиностроение, 1974. – 352 с.
2. Ряховський, О.А. Спрпавочник по муфтам [Текст] / О.А. Ряховський, С.С. Иванов. – Л.: Политехника, 1991. – 384 с.
3. Тепинкечиев, В.К. Предохранительные устройства от перегрузов станков [Текст] / В.К. Тепинкечиев. – М.: Машиностроение, 1969. – 157 с.
4. Малащенко, В.О. Муфти приводів. Конструкція та приклади розрахунку [Текст] / В.О. Малащенко. – Л.: Львівський національний університет „Львівська політехніка“, 2006. – 196 с.
5. Павлище, В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин [Текст] / В.Т. Павлище. – К.: Вища школа, 1993. – 556 с.
6. Нагорняк, С.Г. Предохранительные механизмы металлообрабатывающего оборудования [Текст] / С.Г. Нагорняк, И.В. Луців. – К.: Техніка, 1992. – 70 с.
7. Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів [Текст] / Р.М. Рогатинський, І.Б. Гевко, А.Є. Дячун. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. – 278 с.
8. Гевко, Б.М. Винтовые механизмы сельскохозяйственных машин [Текст] / Б.М. Гевко, Р.М. Рогатинський. – Львов, 1989. – 176 с.
9. Флик, Э.П. Механические приводы сельскохозяйственных машин [Текст] / Э.П. Флик. – М.:1984. – 185 с.
10. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів: монографія [Текст] / Р.Б. Гевко, А.О. Вітровий, А.І. Пік. – Тернопіль: Астон, 2012. – 204 с.
11. Патент №108267 Муфта запобіжна [Текст] / Гевко Б.М., Марчук Р.М. та інші. Бюл. №13, 2016.

References:

1. Polyakov V.S., Barabash I.D., Ryahovs'kij O.A. Spravochnik po muftah, L.: Mashinostroenie, 1974, 352 p. [In Russian].
2. Ryahovs'kij O.A., Ivanov S.S. Sprpavochnik po muftam, L.: Politekhnika, 1991, 384 p. [In Russian].
3. Tepinkechiev V.K. Predohranitel'nye ustrojstva ot peregruzov stankov, M.: Mashinostroenie, 1969, 157 p. [In Russian].
4. Malashchenko V.O. Mufti privodіv. Konstrukcіya ta prikladi rozrahunku, L'vіv. nac. u-t, „L'vіvs'ka polіtekhnіka“, 2006, 196 p. [In Ukrainian].
5. Pavlishche V.T. Osnovi konstruyuvannya ta rozrahunok detalej mashin, K.: Vishcha shkola, 1993, 556 p. [In Ukrainian].
6. Nagornyak S.G., Lucіv I.V. Predohranitel'nye mekhanizmy metalloobrabatyvayushchego oborudovaniya, K.: Tekhnіka, 1992, 70 p. [In Russian].
7. Naukovo-prikladnі osnovi stvorennya gvintovih transportno-tekhnologіchnih mekhanіzmіv Rogatins'kij R.M., Gevko B.M., Dyachun A.Є., Monografіya, Ternopіl', 2014, 278 p. [In Ukrainian].
8. Gevko B.M., Rogatins'kij R.M. Vintovye mekhanizmy sel'skohozyajstvennyh mashin, L'vov, 1989, 176 p. [In Russian].
9. Flik EH.P. Mekhanicheskie privody sel'skohozyajstvennyh mashin, M., 1984, 185 p. [In Russian].
10. Pіdvishchennya tekhnіchnogo rіvnya gnuchkih gvintovih konveєrіv. Gevko R.B., Vіtrovij A.O., Pіk A.І. Monografіya, Ternopіl', 2012, 204 p. [In Ukrainian].
11. Gevko B.M., Marchuk R.M. ta іnshі. Mufta zapobіzhna, Patent no. 108267, Byul. no. 13, 2016.

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.