logo logo


Оцінка умов руйнування газопроводу тривалої експлуатації

НазваОцінка умов руйнування газопроводу тривалої експлуатації
Назва англійськоюAssessment of destruction conditions of the long-term operation gas pipeline
ПринадлежністьІвано-Франківський національний технічний університет нафти та газу Івано-Франківськ, Україна Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas Ivano-Frankivsk, Ukraine
Бібліографічний описAssessment of destruction conditions of the long-term operation gas pipeline / Roman Hrabovskyy, Myroslav Mazur, Andrii Hrytsanchuk, Vasyl Habinskyy // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 87. — № 3. — С. 38–47. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description:Hrabovskyy R., Mazur M., Hrytsanchuk A., Habinskyy V. (2017) Assessment of destruction conditions of the long-term operation gas pipeline. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 87, no 3, pp. 38-47 [in English].
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2017.03.038
УДК

620.191.33
620.194.8

Ключові слова

магістральні газопроводи
наскрізна критична тріщина
критична тріщиностійкість
критичний коефіцієнт інтенсивності напружень
діаграма «зусилля – прогин»
main pipelines
destructive sizes of semi-elliptical crack
through critical crack
critical crack growth resistance
stress intensity critical factor
„force-deflection“ diagram

Для тривало експлуатованої сталі магістрального газопроводу «Шебелинка – Полтава – Київ» визначено критичну тріщиностійкость трубопровідної сталі 19Г на основі експериментально отриманих діаграм руйнування зразків «зусилля – прогин». За критерієм тріщиностійкості обчислено розміри наскрізних критичних тріщин . Отримані дані можуть слугувати базою для інтерпретації виявлених у процесі технічного діагностування тріщиноподібних дефектів.
For the long-term operation of main oil and gas pipeline steels the method of estimation the critical crack growth resistance of pipeline steels using experimentally obtained diagram of „force-deflection“ specimens destruction was proposed. The sizes of through critical cracks have been calculated and the initial sizes and the shape of the crack-like defects for the investigation of main gas and oil pipelines were evaluated. The obtained data can be a basis for the interpreting of the detected crack-like defects for the technical diagnostics.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури

1. Мазур, И.И. Безопасность трубопроводных систем [Текст] / И.И. Мазур, О.М. Иванцов. – М.: Елима, 2004. – 1104 с.
2. Крижанівський, Є.І. Корозійно-воднева деградація нафтових і газових трубопроводів та її запобігання: наук.-техн. посібн. у 3-х томах [Текст] / Є.І. Крижанівський, Г.М. Никифорчин; за заг. ред. В.В. Панасюка. – Івано-Франківськ – Львів: Івано-Франківський націон. техн. ун-т нафти і газу, 2012. – Т. 3. – 434 с.
3. Механіка руйнування і міцність матеріалів: довідн. посібник; за заг. ред. В. В. Панасюка [Текст] / Г.М. Никифорчин, С.Г. Поляков, В.А. Черватюк, І.В. Ориняк та ін. – Львів: Сполом, 2009. – Том 11: Міцність і довговічність нафтогазових трубопроводів і резервуарів; за ред. Г.М. Никифорчина. 504 с.
4. Дмитрах, І.М. Вплив корозійних середовищ на локальне руйнування металів біля концентраторів напружень [Текст] / І.М. Дмитрах, В.В. Панасюк. – Львів: Національна академія наук України. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. – 1999. – 341 с.
5. Смиян, О.Д. Распространение водорода в зоне деформационных трещин [Текст] / О.Д. Смиян // Журнал физическо-химии. – 1980. – 54, № 11. – С. 2913 – 2917.
6. Панасюк, В.В. Механика квазихрупкого разрушения материалов [Текст] / В.В. Панасюк. – К.: Наук. думка, 1991. – 416 с.
7. Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій; за заг. ред. В.В. Панасюка. – Львів: Національна академія наук України. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка, 2004. – 912 с.
8. Ничипоренко, М.В. Досвід діагностування магістральних газопроводів ДК «Укртрансгаз» за допомогою внутрішньотрубних інспекцій поршнів [Текст] / М.В. Ничипоренко, Є.Б. Іваник // Трубопровідний транспорт. – 2010. – № 6 (66). – С. 7 – 8.
9. Красовський, А.Я. Оцінка залишкового ресурсу трубопроводу, ушкодженого стресс-корозією [Текст] / А.Я. Красовський, І.В. Ориняк, І.В. Лохман // Трубопровідний транспорт. – 2011. – № 2 (68). – С. 18 – 21.
10.Крижанівський, Є.І. Вплив середовища та нерівномірності споживання газу на безаварійну експлуатацію газопроводу [Текст] / Є.І. Крижанівський, О.С. Тараєвський, С.Й. Тараєвський // Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів (Корозія – 2008): у 2-х томах [спецвипуск журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів»]: IX міжн. конф.-вист., 10 – 12 черв. 2008 р. Збірник праць. – 2008. – Спец. вип. №7. – С. 791 – 796.
11. Борисенко, В.А. Коррозионное разрушение газопроводов [Текст] / В.А. Борисенко, Ю.П. Нихаенко, В.И. Крикун // Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів (Корозія – 2006): у 2-х томах [спецвипуск журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів»]: VIII міжн. конф.-вист., 6 – 8 черв. 2006 р. Збірник праць. – 2006. – Спец. вип. № 5. – С. 296 – 299.
12. Орыняк, И.В. Прочность трубопроводов с дефектами [Текст] / И.В. Орыняк. – К.: Наукова думка, 2012. – 445 с.
13.Ковчик, С.Е. Механика разрушения и прочность материалов: Справ. пособие в 4 т.; под общ. ред. Панасюка В.В. Т. 3: Характеристики кратковременной трещиностойкости материалов и методы их определения [Текст] / С.Е. Ковчик, Е.М. Морозов. – К.: Наукова думка, 1988. – 436 с.
14. ГОСТ 25.506-85. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 62 с.
15. Механіка руйнування і міцність матеріалів: довідн. посіб.; за заг. ред. В.В. Панасюка. – Том 13: Працездатність матеріалів і елементів конструкцій з гострокінцевими концентраторами напружень [Текст] / І.М. Дмитрах, Л. Тот, О.Л. Білий, А.М. Сиротюк. – Львів: Сполом, 2012. – 316 с.
16. Грабовський, Р.С. До оцінки катастрофічного руйнування трубопроводу з тріщиноподібними дефектами [Текст] / Р.С. Грабовський, В.С. Лужецький // Наукові нотатки: міжвуз. зб. – Луцьк: Луцьк. держ. техн. ун-т, 2006. – Вип. 19. – С. 56 – 63.
17.Смоляк, Т.І. Розрахунок міцності газопроводів з корозійними дефектами [Текст] / Т.І. Смоляк, І.І. Капцов, В.І. Холодов [та ін.] // Нафтова і газова промисловість. – 2005. – № 4. – С. 31 – 33.
18. Фридман, Я.Б. Механические свойства металлов. Механические испытания. Конструкционная прочность: у 2 т. [Текст] / Я.Б. Фридман. – М.: Машиностроение, 1974. – Т. 2. – 368 с.
19. Грабовський, Р.С. Оцінка умов руйнування трубопроводів тривалої експлуатації [Текст] / Р.С. Грабовський, О.М. Лепак, М.П. Мазур [та ін.] // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2015. – №1 (38). – С. 46 – 53.

References:

1. Mazur, I.I. Bezopasnost truboprovodnykh sistem [Text], I.I. Mazur, O.M. Ivantsov, M., Elima, 2004, 1104 p.
2. Kryzhanivskyi, Ye.I. Koroziino-vodneva dehradatsiia naftovykh i hazovykh truboprovodiv ta yii zapobihannia: nauk.-tekhn. posibn. u 3-kh tomakh [Text], Ye.I. Kryzhanivskyi, H.M. Nykyforchyn; by gen. ed. V.V. Panasiuka, Ivano-Frankivsk – Lviv: Ivano-Frankivskyi natsion. tekhn. un-t nafty i hazu, 2012, V. 3, 434 p.
3. Mekhanika ruinuvannia i mitsnist materialiv: dovidn. posibnyk; by gen. ed. V. V. Panasiuka [Text], H.M. Nykyforchyn, S.H. Poliakov, V.A. Chervatiuk, I.V. Oryniak and other – Lviv: Spolom, 2009, V. 11: Mitsnist i dovhovichnist naftohazovykh truboprovodiv i rezervuariv; ed. H.M. Nykyforchyna. 504 p.
4. Dmytrakh, I.M. Vplyv koroziinykh seredovyshch na lokalne ruinuvannia metaliv bilia kontsentratoriv napruzhen [Text], I.M. Dmytrakh, V.V. Panasiuk, Lviv: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy. Fizyko-mekhanichnyi instytut im. H.V. Karpenka, 1999, 341 p.
5. Smiian, O.D. Rasprostranenie vodoroda v zone deformatsionnykh treshchin [Text], O.D. Smiian, Zhurnal fizichesko-khimii, 1980, 54, No 11, P. 2913 – 2917.
6. Panasiuk, V.V. Mekhanika kvazikhrupkoho razrusheniia materialov [Text], V.V. Panasiuk, K., Nauk. dumka, 1991, 416 p.
7. Mekhanika ruinuvannia materialiv i mitsnist konstruktsii; by gen. ed. V.V. Panasiuka, Lviv: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy. Fizyko-mekhanichnyi instytut im. H.V. Karpenka, 2004, 912 p.
8. Nychyporenko, M.V. Dosvid diahnostuvannia mahistralnykh hazoprovodiv DK "Ukrtranshaz" za dopomohoiu vnutrishnotrubnykh inspektsii porshniv [Text], M.V. Nychyporenko, Ye.B. Ivanyk, Truboprovidnyi transport, 2010, No 6 (66), P. 7 – 8.
9. Krasovskyi, A.Ya. Otsinka zalyshkovoho resursu truboprovodu, ushkodzhenoho stress-koroziieiu [Text], A.Ya. Krasovskyi, I.V. Oryniak, I.V. Lokhman, Truboprovidnyi transport, 2011, No 2 (68), P. 18 – 21.
10.Kryzhanivskyi, Ye.I. Vplyv seredovyshcha ta nerivnomirnosti spozhyvannia hazu na bezavariinu ekspluatatsiiu hazoprovodu [Text], Ye.I. Kryzhanivskyi, O.S. Taraievskyi, S.Y. Taraievskyi, Problemy korozii ta protykoroziinoho zakhystu materialiv (Koroziia – 2008): u 2-kh tomakh [spetsvypusk zhurnalu "Fizyko-khimichna mekhanika materialiv"]: IX mizhn. konf.-vyst., 10 – 12 cherv. 2008 y. Zbirnyk prats, 2008, Spets. vyp. No 7, P. 791 – 796.
11. Borysenko, V.A. Korrozyonnoe razrushenye hazoprovodov [Text], V.A. Borysenko, Yu.P. Nykhaenko, V.Y. Krykun, Problemy korozii ta protykoroziinoho zakhystu materialiv (Koroziia – 2006): u 2-kh tomakh [spetsvypusk zhurnalu "Fizyko-khimichna mekhanika materialiv"]: VIII mizhn. konf.-vyst., 6 – 8 cherv. 2006 y. Zbirnyk prats, 2006, Spets. vyp. No 5, P. 296 – 299.
12. Oryniak, I.V. Prochnost truboprovodov s defektami [Text], I.V. Oryniak, K., Naukova dumka, 2012, 445 p.
13.Kovchik, S.E. Mekhanika razrusheniia i prochnost materialov: Sprav. posobie v 4 t.; by gen. ed. Panasiuka V.V. V. 3: Kharakteristiki kratkovremennoi treshchinostoikosti materialov i metody ikh opredeleniia [Text], S.E. Kovchik, E.M. Morozov, K., Naukova dumka, 1988, 436 p.
14. HOST 25.506-85. Raschety i ispytaniia na prochnost. Metody mekhanicheskikh ispytanii metallov. Opredelenie kharakteristik treshchinostoikosti (viazkosti razrusheniia) pri staticheskom nahruzhenii, M., Izd-vo standartov, 1985, 62 p.
15. Mekhanika ruinuvannia i mitsnist materialiv: dovidn. posib.; by gen. ed. V.V. Panasiuka, V. 13: Pratsezdatnist materialiv i elementiv konstruktsii z hostrokintsevymy kontsentratoramy napruzhen [Text], I.M. Dmytrakh, L. Tot, O.L. Bilyi, A.M. Syrotiuk, Lviv: Spolom, 2012, 316 p.
16. Hrabovskyi, R.S. Do otsinky katastrofichnoho ruinuvannia truboprovodu z trishchynopodibnymy defektamy [Text], R.S. Hrabovskyi, V.S. Luzhetskyi, Naukovi notatky: mizhvuz. zb, Lutsk: Lutsk. derzh. tekhn. un-t, 2006, Iss. 19, P. 56 – 63.
17.Smoliak, T.I. Rozrakhunok mitsnosti hazoprovodiv z koroziinymy defektamy [Text], T.I. Smoliak, I.I. Kaptsov, V.I. Kholodov [and other], Naftova i hazova promyslovist, 2005, No 4, P. 31 – 33.
18. Fridman, Ia.B. Mekhanicheskie svoistva metallov. Mekhanicheskie ispytaniia. Konstruktsionnaia prochnost: u 2 t. [Text], Ia.B. Fridman, M., Mashinostroenie, 1974, V. 2, 368 p.
19. Hrabovskyi, R.S. Otsinka umov ruinuvannia truboprovodiv tryvaloi ekspluatatsii [Text], R.S. Hrabovskyi, O.M. Lepak, M.P. Mazur [and other], Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu, 2015, No 1 (38), P. 46 – 53.

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.