logo logo


Питання підвищення технологічності пристроїв для маніпулювання мініатюрними об’єктами

НазваПитання підвищення технологічності пристроїв для маніпулювання мініатюрними об’єктами
Назва англійськоюThe issue of improve the manufacturability of devices for manipulating by miniature objects
ПринадлежністьНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute“, Kyiv, Ukraine
Бібліографічний описSamoilenko O. The issue of improve the manufacturability of devices for manipulating by miniature objects / Oleksii Samoilenko // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 87. — № 3. — С. 81–89. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description:Samoilenko O. (2017) The issue of improve the manufacturability of devices for manipulating by miniature objects. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 87, no 3, pp. 81-89 [in English].
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2017.03.081
УДК

621.865.8

Ключові слова

мікроманіпулятор
маніпулювання
ручне керування
направляючий механізм
привідний ланцюг
прокатний профіль
пружний кінематичний пристрій
пружний шарнір
ступені свободи
прутковий матеріал
листовий матеріал
micromanipulator
manipulation
handheld control
guide mechanism
drive chain
rolling profile
compliant kinematical device
flexure hinge
degree of freedom (DOF)
rod material
sheet material

Розглянуто питання створення елементної бази мікроманіпуляторів, які б відповідали ряду вимог, зокрема технологічність, можливість ручного керування, стійкість до негативного впливу середовища, а також можливість повної або часткової стерилізації та захищеність від завідомо невірних дій оператора. Запропоновано побудову елементів мікроманіпуляторів із використанням ланок приводних ланцюгів, поширених прокатних профілів на основі пружних кінематичних пристроїв із використанням поширених пруткового та листового матеріалів. Означені пропозиції проілюстровано власними розробками автора, захищеними патентами.
The article discusses the creation of element base micromanipulators that meet certain requirements, such as manufacturability, handheld control, resistance to the adverse effects of the environment and the possibility of full or partial sterilization and protection from wrong actions of the operator. Proposed construction of micromanipulators using parts of the drive chains, commonly rolled sections, on the basis of compliant kinematical devices using a common rod and sheet materials. These proposals are illustrated by the author's own developments, which are protected by patents.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури

1. Kepeňa Ladislav. Inseminácia včelích miatek vel'kokapacitným inseminačným prístrojom. Bratislava, 1988.
2. Руттнер, Ф. Инструментальное осеменение пчелиных маток [Текст] / Ф. Руттнер, пер. с нем., изд. 2-е. – Бухарест: Изд-во Междунородного института технологии и экономики пчеловодства Апимондии, 1975. – 128 с.
3. Броварський, В.Д. Спосіб штучного осіменіння бджолиних маток [Текст] / В.Д. Броварський // Патент України на винахід №50846 МПК А01К 47/00; №2000031250 від 02.03.2000 р.; опубл. 15.11.2002 р., Бюл. №11.
4. Самойленко, О.В. Трьохкоординатний маніпулятор з використанням ланцюгових ланок [Текст] / О.В. Самойленко // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми сучасних технологій виготовлення та надійності передач з гнучким зв’язком», присвяченої пам’яті та 70-й річниці з дня народження професора Дубиняка Степана Андрійовича (Україна, м. Тернопіль, 19…21 грудня, 2011 р.). – Тернопіль: Крок, 2011. – 126 с. – С. 73 – 75.
5. Самойленко, О.В. Маніпулятор [Текст] / О.В. Самойленко // Патент України на корисну модель №59708 МПК B25J 1/00, B25J 7/00; №u201013479 від 15.11.2010 р.; опубл. 25.05.2011, Бюл. №10/2011.
6. Samoilenko O. The device for artificial insemination of queen bees. XXXXIII International Apicultural Congress. Kyiv, 2013, pp. 313 – 314.
7. Броварський, В.Д. Обґрунтування технології репродукції бджолиних маток : дис. д-ра с.-г. наук: 06.02.04 [Текст] / В.Д. Броварський. – Національний аграрний ун-т. – К., 2006. – 431 с.
8. Броварський, В.Д. Спосіб отримання плідних бджолиних маток [Текст] / В.Д. Броварський, О.В. Самойленко // Патент України на винахід №98425 МПК A01K 49/00, A01K 67/033, A61D 19/02; №a201107077 від 06.06.2010 р.; опубл. 10.05.2012 р., Бюл. №9/2012.
9. Самойленко, О.В. Напрямна прямолінійна мініатюрна [Текст] / О.В. Самойленко // Патент України на корисну модель №60261 МПК F16C 29/00; №u201015337 від 20.12.2010 р.; опубл. 10.06.2011 р., Бюл. №11/2011.
10. Samoilenko O. Low Cost Handheld Micromanipulators Based on Compliant Kinematic Devices. Technological complexes. Vol. 1/2 (12), 2015, pp. 26 – 32.
11.Самойленко, О.В. Орієнтуючий пристрій (прутковий) [Текст] / О.В. Самойленко // Патент України на корисну модель №102100 МПК B25J 1/00, B25J 7/00; №u201504934 від 20.05.2015 р.; опубл. 12.10.2015 р., Бюл. №19/2015.
12.Самойленко, О.В. Орієнтуючий пристрій (листовий) [Текст] / О.В. Самойленко // Патент України на корисну модель №102101 МПК B25J 1/00, B25J 7/00; №u201504935 від 20.05.2015 р.; опубл. 12.10.2015 р., Бюл. №19/2015.

References:

1. Kepeňa Ladislav. Inseminácia včelích miatek vel'kokapacitným inseminačným prístrojom. Bratislava, 1988.
2. Ruttner, F. Instrumentalnoe osemenenie pchelinykh matok [Text], F. Ruttner, per. s nem., izd. 2-e, Bukharest: Izd-vo Mezhdunorodnoho instituta tekhnolohii i ekonomiki pchelovodstva Apimondii, 1975, 128 p.
3. Brovarskyi, V.D. Sposib shtuchnoho osimeninnia bdzholynykh matok [Text], V.D. Brovarskyi, Patent Ukrainy na vynakhid No 50846 MPK A01K 47/00; No 2000031250 vid 02.03.2000 y.; Publ. 15.11.2002 y., Bull. No 11.
4. Samoilenko, O.V. Trokhkoordynatnyi manipuliator z vykorystanniam lantsiuhovykh lanok [Text], O.V. Samoilenko, Materialy Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Problemy suchasnykh tekhnolohii vyhotovlennia ta nadiinosti peredach z hnuchkym zviazkom", prysviachenoi pamiati ta 70-y richnytsi z dnia narodzhennia profesora Dubyniaka Stepana Andriiovycha (Ukraine, m. Ternopil, 19…21 hrudnia, 2011 y.), Ternopil: Krok, 2011, 126 p, P. 73 – 75.
5. Samoilenko, O.V. Manipuliator [Text], O.V. Samoilenko, Patent Ukrainy na korysnu model No 59708 MPK B25J 1/00, B25J 7/00; №u201013479 vid 15.11.2010 y.; Publ. 25.05.2011, Bull. No 10/2011.
6. Samoilenko O. The device for artificial insemination of queen bees. XXXXIII International Apicultural Congress. Kyiv, 2013, pp. 313 – 314.
7. Brovarskyi, V.D. Obgruntuvannia tekhnolohii reproduktsii bdzholynykh matok : dys. d-ra s.-h. nauk: 06.02.04 [Text], V.D. Brovarskyi, Natsionalnyi ahrarnyi un-t, K., 2006, 431 p.
8. Brovarskyi, V.D. Sposib otrymannia plidnykh bdzholynykh matok [Text], V.D. Brovarskyi, O.V. Samoilenko, Patent Ukrainy na vynakhid No 98425 MPK A01K 49/00, A01K 67/033, A61D 19/02; №a201107077 vid 06.06.2010 y.; Publ. 10.05.2012 y., Bull. No 9/2012.
9. Samoilenko, O.V. Napriamna priamoliniina miniatiurna [Text], O.V. Samoilenko, Patent Ukrainy na korysnu model No 60261 MPK F16C 29/00; №u201015337 vid 20.12.2010 y.; Publ. 10.06.2011 y., Bull. No 11/2011.
10. Samoilenko O. Low Cost Handheld Micromanipulators Based on Compliant Kinematic Devices. Technological complexes. Vol. 1/2 (12), 2015, pp. 26 – 32.
11.Samoilenko, O.V. Oriientuiuchyi prystrii (prutkovyi) [Text], O.V. Samoilenko, Patent Ukrainy na korysnu model No 102100 MPK B25J 1/00, B25J 7/00; №u201504934 vid 20.05.2015 y.; Publ. 12.10.2015 y., Bull. No 19/2015.
12.Samoilenko, O.V. Oriientuiuchyi prystrii (lystovyi) [Text], O.V. Samoilenko, Patent Ukrainy na korysnu model No 102101 MPK B25J 1/00, B25J 7/00; №u201504935 vid 20.05.2015 y.; Publ. 12.10.2015 y., Bull. No 19/2015.

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.