logo logo


Використання сонячної енергії для зовнішнього освітлення Тернополя

НазваВикористання сонячної енергії для зовнішнього освітлення Тернополя
Назва англійськоюUse of solar energy for the outdoor lighting of Ternopil
ПринадлежністьТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопіль, Україна Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний описAndriychuk V. Use of solar energy for the outdoor lighting of Ternopil / Volodymyr Andriychuk, Yaroslav Filyuk // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 87. — № 3. — С. 126–133. — (Приладобудування та інформаційно-вимірювальні системи).
Bibliographic description:Andriychuk V., Filyuk Y. (2017) Use of solar energy for the outdoor lighting of Ternopil. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 87, no 3, pp. 126-133 [in English].
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2017.03.126
УДК

621.31

Ключові слова

сонячна електростанція
сонячна батарея
акумуляторна батарея
зовнішнє освітлення
solar power station
solar battery
battery
outdoor lighting

Проведено аналіз енергетичного потенціалу сонячного випромінювання з урахуванням кліматичних умов території Тернополя протягом п’яти останніх років. Визначено середньомісячні та середньодобові значення енергії сонячного випромінювання. Показано, що найпродуктивнішим для генерації електричної енергії є період від квітня до вересня. Зроблено аналіз добового та місячного споживання електроенергії системами зовнішнього освітлення Тернополя за 2014 – 2016 роки.Запропоновано методику та проведено розрахунок автономної системи живлення зовнішнього освітлення Тернополя з використанням сонячних батарей типу KV 250М, Li-ion акумуляторів типу LP48100ES та системи керування, до складу якої входить MPPT контролер, що стежать за зарядом – розрядом батарей, а також інвертор типу Growatt 10000HY. Проведено техніко-економічний розрахунок вартості автономної енергетичної системи.
The analysis of the energy potential of solar radiation taking into account the climatic conditions of the city of Ternopil area during the last five years has been carried out. The average monthly and average daily values of solar radiation energy are determined. It is shown, that the most efficient for generation of electric energy is the period from April to September. The analysis of daily and monthly electricity consumption by the systems of outdoor lighting of the city of Ternopil for 2014 – 2016 is made. The methodology and the calculation of the autonomous system of power supply of outdoor lighting in the city of Ternopil using solar panels of KV 250M type, Li-ion batteries of LP48100ES type and the control system consisting of the MPPT controllerwatching charge – discharge of batteries and the inverter of Growatt 10000HY type, have been proposed. The technical and economic calculation of the cost of the autonomous power system have been carried out.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури

1. Аналітичний огляд сучасних технологій фотоелектричних перетворювачів для сонячної енергетики [Текст] / В.П. Кожем’яко, В.Г. Домбровський, В.Ф. Жердецький, В.І. Маліновський, Г.В. Притуляк // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – Т. 22, № 2. – С. 141 – 157.
2. Обґрунтування можливості освітлення парків в місцях постійної дислокації за допомогою сонячних батарей у Львівській області [Текст] / В.О. Чумакевич, В.В. Атаманюк, І.В. Пулеко, А.М. Дубовський // Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. – Т. 13, № 2. – С. 102 – 105.
3. Пастушенко, М.С. Перспективи впровадження відновлювальних джерел електричної енергії на залізничному транспорті України [Текст] / М.С. Пастушенко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2013. – № 12. – С. 45 – 51.
4. Сурков, М.А. Оценка возможности применения фотоэлектрических установок для электроснабжения уличного освещения в климатических условиях Сибири [Текст] / М.А. Сурков, Л.П. Сумарокова // Интернет-журнал «Науковедение». – Том 8, № 6 (2016).
5. NASA Surface meteorology and Solar Energy. Available at: https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/.
6. Andreychuk V., Filyuk Y. Analysis of the energy potential of solar light of the western region of Ukraine with the account of climatic conditions, eureka: physics and engineering, 2017, vol. 10, no. 4, pp. 25 – 32.
7. Андрійчук, В.А. Дослідження енергетичного потенціалу сонячного випромінювання в м. Тернополі [Текст] / В.А. Андрійчук, Я.О. Філюк // Вісник ТНТУ. – 2016. – Т. 85, № 1. – С. 95 – 100.
8. Meteopost (2017). Available at: http://meteopost.com/weather/archive/. [In Ukrainian].

References:

1. Analitychnyi ohliad suchasnykh tekhnolohii fotoelektrychnykh peretvoriuvachiv dlia soniachnoi enerhetyky [Text], V.P. Kozhemiako, V.H. Dombrovskyi, V.F. Zherdetskyi, V.I. Malinovskyi, H.V. Prytuliak, Optyko-elektronni informatsiino-enerhetychni tekhnolohii, V. 22, No 2, P. 141 – 157.
2. Obgruntuvannia mozhlyvosti osvitlennia parkiv v mistsiakh postiinoi dyslokatsii za dopomohoiu soniachnykh batarei u Lvivskii oblasti [Text], V.O. Chumakevych, V.V. Atamaniuk, I.V. Puleko, A.M. Dubovskyi, Natsionalna akademiia sukhoputnykh viisk imeni hetmana Petra Sahaidachnoho, V. 13, No 2, P. 102 – 105.
3. Pastushenko, M.S. Perspektyvy vprovadzhennia vidnovliuvalnykh dzherel elektrychnoi enerhii na zaliznychnomu transporti Ukrainy [Text], M.S. Pastushenko, Enerhosberezhenye. Enerhetyka. Enerhoaudyt, 2013, No 12, P. 45 – 51.
4. Surkov, M.A. Otsenka vozmozhnosti primeneniia fotoelektricheskikh ustanovok dlia elektrosnabzheniia ulichnoho osveshcheniia v klimaticheskikh usloviiakh Sibiri [Text], M.A. Surkov, L.P. Sumarokova, Internet-zhurnal "Naukovedenie", V. 8, No 6 (2016).
5. NASA Surface meteorology and Solar Energy. Available at: https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/.
6. Andreychuk V., Filyuk Y. Analysis of the energy potential of solar light of the western region of Ukraine with the account of climatic conditions, eureka: physics and engineering, 2017, vol. 10, no. 4, pp. 25 – 32.
7. Andriichuk, V.A. Doslidzhennia enerhetychnoho potentsialu soniachnoho vyprominiuvannia v m. Ternopoli [Text], V.A. Andriichuk, Ya.O. Filiuk, Visnyk TNTU, 2016, V. 85, No 1, P. 95 – 100.
8. Meteopost (2017). Available at: http://meteopost.com/weather/archive/. [In Ukrainian].

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.