logo logo


Дослідження впливу складу розчину NACE та умов випробувань на швидкість корозії та електрохімічні характеристики сталі 20

НазваДослідження впливу складу розчину NACE та умов випробувань на швидкість корозії та електрохімічні характеристики сталі 20
Назва англійськоюThe investigation of NACE composition influence and testing condition on 20 steel corrosion rate and electrochemical characteristics
АвториСлободян, Звеномира Володимирівна Маглатюк, Людмила Анатоліївна Купович, Рома Богданівна Slobodyan, Zvenomyra Mahlatiuk, Lyudmila Kupovych, Roma
ПринадлежністьФізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України, Львів, Україна Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine
Бібліографічний описSlobodyan Z. The investigation of NACE composition influence and testing condition on 20 steel corrosion rate and electrochemical characteristics / Zvenomyra Slobodyan, Lyudmila Mahlatiuk, Roma Kupovych // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2018. — Vol 89. — No 1. — P. 58–63. — (Mechanics and materials science).
Bibliographic description:Slobodyan Z., Mahlatiuk L., Kupovych R. (2018) The investigation of NACE composition influence and testing condition on 20 steel corrosion rate and electrochemical characteristics. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 89, no 1, pp. 58-63.
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.01.058
УДК

620.197.3

Ключові слова

швидкість корозії
глибинний показник корозії
середовище NACE
компромісний потенціал корозії
струм корозії
граничний дифузійний струм
константи Тафеля
corrosion rate
corrosion deep indicator
NACE environment
compromise corrosion potential
corrosion current
limiting diffusion current
Tafel constants

Досліджено вплив складу розчинів NACE (NACE-1: 3% NaCl + 0,25% CH3COOH; NACE-2: 5% NaCl + 0,5% CH3COOH) на швидкість корозії та електрохімічні характеристики сталі 20. Встановлено, що в слабокислих середовищах NACE-1 та NACE-2 збільшення часу випробувань (2…72) hours призводить до суттєвого зниження швидкості корозії сталі 20. Така залежність характерна для нейтральних та слабокислих середовищ, в яких продукти корозії осідають на поверхні металу у вигляді бар’єрної плівки. Різниця між швидкостями корозії cталі 20 в обох розчинах NACE за статичних та динамічних умов найбільш помітна через 24 hours. Швидкість корозії в рухомому середовищі через 72 hours зростає у 7…12 разів, що пов’язано з прискоренням транспортування кисню до поверхні металу та розмиванням бар’єрної плівки. Роль розчиненого кисню, як деполяризатора, підтверджено поляризаційними дослідженнями та гравіметричними випробуваннями при видаленні кисню. При продуванні розчинів NACE азотом (повне видалення О2 зафіксовано полярографічно) швидкість корозії сталі знижується на 11%. Відмінності корозійних та електрохімічних характеристик сталі 20 у NACE-1 та NACE-2 (icor, id, Еcor, bc та bа) пов’язані з меншою розчинністю О2 у розчинах з концентрацією NaCl більшою, ніж 3%.
The influence of the NACE composition solutions (NACE-1: 3% NaCl + 0.25% CH3COOH; NACE-2: 5% NaCl + 0.5% CH3COOH) on the corrosion rate and the electrochemical characteristics of 20 steel is investigated. It is determined that in the acidic NACE-1 and NACE-2 weakly environments, the test time (2...72) hours increase leads to a significant reduction of 20 steel corrosion rate. This dependence is typical for neutral and weakly acidic environments in which corrosion products are deposited on the metal surface in the form of barrier film. The difference between 20 steel corrosion rates in both NACE solutions in static and dynamic conditions is most noticeable in 24 hours. The corrosion rate in the flowing environment after 72 hours increases 7-12 times, which is caused by the acceleration of the oxygen transport to the metal surface and the barrier film blurring. The role of dissolved oxygen, as a depolarizer, is confirmed by polarization studies and gravimetric tests after oxygen removing. So, after nitrogen lancing of NACE solutions (complete removal of O2 is fixed polarographically), the steel corrosion rate was reduced by 11%. The differences between the corrosion and electrochemical characteristics of 20 steel in NACE-1 and NACE-2 (icor, id, Еcor, bc та bа) are determined the lower solubility of O2 in solutions with a NaCl concentration greater than 3%.

Перелік літератури

1. СОУ 11.1-00135390-034:2006. Інгібіторний захист від корозії трубопроводів та нафтопромислового обладнання. Стандарт Мінпаливенерго України, 2006. – 6 с.
2. Фокин, М.Н. Методы коррозионных испытаний металлов [Текст] / М.Н. Фокин, К.А. Жигалова; под ред. Колотыркина. – М.: Металлургия, 1986. – 80 с.
3. NACE Standard TM-0177-90 Standard Test Method Laboratory of Metals for Resistance to Sulfide Stress Corrosion Cracking in H2S Environments. – Houston, Tx. National Association of Corrosion Engineers (NACE). – 1990. – 22 p.
4. Фрейман, Л.И. Потенциостатические методы в коррозионных исследованиях и электрохимической защите [Текст] / Л.И Фрейман, В.А. Макаров, И.Е Брыскин. – Л.: Химия, 1972. – 240 с.
5. Розенфельд, И.Л. Ускоренные методы коррозионных испытаний металлов [Текст] / И.Л. Розенфельд, К.А. Жигалова. – М.: Металлургия, 1966. – 346 с.
6. Улиг, Г.Г. Коррозия и борьба с ней [Текст] / Г.Г. Улиг, Р.У. Реви. – Л.: Химия, 1989. – 454 с.

References:

1. SOU 11.1-00135390-034:2006. Inhibitornyy zakhyst vid koroziyi truboprovodiv ta naftopromyslovoho obladnannya. Standart Minpalyvenerho Ukrayiny, 2006, 6 p. [In Ukrainian].
2. Fokin M.N., Zhigalova K.A. Metody korrozionnyx ispytanij metallov. Moscow, Metallurgiya, 1986. 80 p. [In Russian].
3. NACE Standard TM-0177-90 Standard Test Method Laboratory of Metals for Resistance to Sulfide Stress Corrosion Cracking in H2S Environments, Houston, Tx. National Association of Corrosion Engineers (NACE), 1990, 22 p.
4. Frejman L.I., Makarov V.A., I.E Bryskin I.E. Potenciostaticheskie metody v korrozionnyx issledovaniyax i e'lektroximicheskoj zashhite. Leningrad, Ximiya, 1972, 240 p. [In Russian].
5. Rozenfel'd I.L., Zhigalova K.A. Uskorennye metody korrozionnyx ispytanij metallov. Moscow, Metallurgiya, 1966, 346 p. [In Russian].
6. Ulig G.G., Revi R.U. Korroziya i bor'ba s nej. Leningrad, Ximiya, 1989, 454 p. [In Russian].

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.