logo logo


Вплив початкових деформацій товстої плити на її контактну взаємодію з кільцевим штампом

НазваВплив початкових деформацій товстої плити на її контактну взаємодію з кільцевим штампом
Назва англійськоюThe effect of initial deformations of the thick plate on its contact interaction with the ring punch
АвториГабрусєв, Григорій Валерійович Габрусєва, Ірина Юріївна Шелестовський, Борис Григорович Habrusiev, Hryhorii Habrusieva, Iryna Shelestovs’kyi, Boris
ПринадлежністьТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний описHabrusiev H. The effect of initial deformations of the thick plate on its contact interaction with the ring punch / Hryhorii Habrusiev, Iryna Habrusieva, Boris Shelestovs’kyi // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2018. — Vol 90. — No 2. — P. 50–59. — (Mechanics and materials science).
Bibliographic description:Habrusiev H., Habrusieva I., Shelestovs’kyi B. (2018) The effect of initial deformations of the thick plate on its contact interaction with the ring punch. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 90, no 2, pp. 50-59.
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.02.050
УДК

539.3

Ключові слова

контактні напруження
початкові деформації
кільцевий штамп
товста плита
півпростір
contact stresses
initial deformation
ring punch
thick plate
semi-space

Для визначення міцності та витривалості контактуючих тіл необхідним є обчислення контактних напружень. Щоб мінімізувати похибку, необхідно враховувати максимальну кількість чинників, що впливають на їх взаємодію. Урахування залишкових деформацій, які безпосередньо впливають на контактні напруження, є одним із ключових факторів. У статті продемонстровано розроблену методику побудови розв’язків осесиметричних задач визначення напруженого стану в попередньо напруженій товстій плиті при її контактній взаємодії із жорстким кільцевим штампом, а також досліджено вплив форми штампа та початкових деформацій на розподіл контактних напружень та вертикальних переміщень при контактній взаємодії штампа та плити. Співвідношення, що описують напружено-деформований стан тіл із початковими напруженнями, наведено у рамках лінеаризованої теорії пружності з використанням відлікового методу. Побудову аналітичних розв’язків контактних задач для попередньо напруженої товстої плити проводили шляхом її моделювання попередньо напруженим півпростором. Системи парних та потрійних інтегральних рівнянь, що при цьому отримали, розв’язували за допомогою представлення шуканих функцій у вигляді відрізків ряду за лінійними комбінаціями функцій Бесселя з невідомими коефіцієнтами та подальшим отриманням скінчених систем лінійних алгебраїчних рівнянь для їх відшукання. Отримано функції розподілу контактних напружень і переміщень для граничної площини півпростору. Проаналізовано вплив форми штампа та характеру початкових деформацій на розподіл контактних напружень під штампом.
The calculation of the structural elements and mechanisms strength is one of the most important stages while their developing. Initial deformations are almost always available in the structural elements and machine parts. Stresses being initiated can cause their fracture and accelerate some phase transitions, corrosion in particular. To raise the accuracy of calculations the initial deformations must be taken into account. In the article the solution of the axesymmetric contact problem of the ring punch pressure on the preliminary stressed thick plate, being modeled by the elastic semi-space were obtained. The effect of the punch shape and the nature of the initial deformations on the distribution of the contact stresses under the punch was analysed.

Перелік літератури

1. Гузь, А.Н. Упругие волны в телах с начальными напряжениями: в 2 т. [Текст] / А.Н. Гузь. – АН УССР, Ин-т механики. Т. 1: Общие вопросы. – 1986. – 372 с.
2. Гузь, О.М. Контактна взаємодія пружних тіл з початковими напруженнями: навч. посібник [Текст] / О.М. Гузь, С.Ю. Бабич, В.Б. Рудницький. – К : Вища школа, 1995. – 304 с.
3. Habrusiev, H. Influence of the initial deformation of the thick plate on contact interaction with parabolic punch [Text] / Hryhorii Habrusiev, Iryna Habrusieva // Вісник ТНТУ. – Т. : ТНТУ, 2017. – Том 85. – № 1. – С. 29 – 37.
4. Habrusieva, I. Contact interaction of the parabolic punch with preliminary stressed plate fixed on the rigid basis [Text] / Iryna Habrusieva, Oleh Panchuk, Borys Shelestovskyi // Вісник ТНТУ. – Т. : ТНТУ. – 2016. – Том 82. – № 2. – С. 31 – 37.
5. Панчук, О.І. Вплив залишкових деформацій на контактну взаємодію жорсткого штампа та пружного півпростору [Текст] / Олег Ігорович Панчук, Григорій Валерійович Габрусєв, Борис Григорович Шелестовський // Вісник ТНТУ. – Тернопіль : ТНТУ. – 2015. – Том 78. – № 2. – С. 93 – 100.
6. Панчук, О.І. Контактна задача для штампа складної конфігурації та попередньо напруженого півпростору [Текст] / Олег Ігорович Панчук, Григорій Валерійович Габрусєв, Борис Григорович Шелестовський // Вісник ТНТУ. – Тернопіль : ТНТУ. – 2015. – Том 77. – № 1. – С. 35 – 45.
7. Габрусєва, І. Контактна задача про стиснення ізотропного шару двома параболоїдальними штампами з урахуванням поля залишкових деформацій [Текст] / І. Габрусєва, Б. Шелестовський // Вісник ТНТУ. – Тернопіль : ТНТУ. – 2014. – Том 73. – № 1. – С 44 – 52.

References:

1. Guz' A.N. Uprugie volny v telah s nachal'nymi naprjazhenijami: v 2 t., A. N. Guz'., AN USSR, In-t mehaniki. T. 1 : Obshhie voprosy, 1986, 372 p. [In Russian].
2. Huz O. M. Kontaktna vzaiemodiia pruzhnykh til z pochatkovymy napruzhenniamy: Navch. Posibnyk, O.M. Huz, S.Yu. Babych, V.B. Rudnytskyi, K: Vyshcha shkola, 1995, 304 p. [In Ukrainian].
3. Habrusiev H. Influence of the initial deformation of the thick plate on contact interaction with parabolic punch / Hryhorii Habrusiev, Iryna Habrusieva, Visnyk TNTU, 2017, vol 85, no.1, pp 29 – 37.
4. Habrusieva I. Contact interaction of the parabolic punch with preliminary stressed plate fixed on the rigid basis / Iryna Habrusieva, Oleh Panchuk, Borys Shelestovskyi, Visnyk TNTU, 2016, vol 82, no.2, pp 31 – 37.
5. Panchuk O.I. Vplyv zalyshkovykh deformatsii na kontaktnu vzaiemodiiu zhorstkoho shtampa ta pruzhnoho pivprostoru, Oleh Ihorovych Panchuk, Hryhorii Valeriiovych Habrusiev, Borys Hryhorovych Shelestovskyi, Visnyk TNTU, Ternopil : TNTU, 2015. Tom 78, no.2, pp. 93 – 100 [In Ukrainian].
6. Panchuk O.I. Kontaktna zadacha dlia shtampa skladnoi konfihuratsii ta poperedno napruzhenoho pivprostoru, Oleh Ihorovych Panchuk, Hryhorii Valeriiovych Habrusiev, Borys Hryhorovych Shelestovskyi, Visnyk TNTU, Ternopil : TNTU, 2015. Tom 77, no.1, pp. 35 – 45 [In Ukrainian].
7. Habrusieva I. Kontaktna zadacha pro stysnennia izotropnoho sharu dvoma paraboloidalnymy shtampamy z urakhuvanniam polia zalyshkovykh deformatsii, I. Habrusieva, B. Shelestovskyi, Visnyk TNTU, Ternopil : TNTU, 2014. Tom 73, no.1, pp. 44 – 52 [In Ukrainian].

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.