logo logo


Оцінювання ризику біокорозійних руйнувань підземних газопроводів

НазваОцінювання ризику біокорозійних руйнувань підземних газопроводів
Назва англійськоюRisk assessment of biocorrosion fracture of underground pipelines
Автори121.122.123
ПринадлежністьІвано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Бібліографічний описПолутренко М. С. Оцінювання ризику біокорозійних руйнувань підземних газопроводів / Мирослава Степанівна Полутренко, Любомир Ярославович Побережний, Андрій Ігорович Станецький // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 80. — № 4. — С. 34-44. — (Механіка і матеріалознавство).
Bibliographic description:Polutrenko M., Poberezhny L., Stanetsky A. (2015) Otsiniuvannia ryzyku biokoroziinykh ruinuvan pidzemnykh hazoprovodiv [Risk assessment of biocorrosion fracture of underground pipelines]. Bulletin of TNTU (Tern.), Volume 80, no 4, pp. 34-44 [in Ukrainian].
УДК 622.4.076
620.197.6
Ключові слова

корозія газопроводів
сульфатвідновлювальні бактерії
корозійна активність грунтів
corrosion of pipelines
sulphate-reducing bacteria
corrosion activity of soil

У процесі тривалої експлуатації підземних газопроводів у певних регіонах України формується екологічна небезпека, зумовлена руйнуванням трубопроводів з причин грунтової та мікробіологічної корозії. Корозію металів у підземному середовищі найчастіше пов’язують з життєдіяльністю бактерій циклу сірки: сульфатвідновлювальних бактерій, здатних окиснювати сірку та її сполуки до сульфатної кислоти, різко знижуючи рН середовища. Проведено комплекс досліджень із визначення корозійної активності грунтів на досліджуваних ділянках траси прокладання магістральних газопроводів Південного та Західного регіонів. Встановлено, що грунти відносяться до грунтів із середнім та високим ступенем корозійної активності, що призводить до інтенсифікації корозійних процесів підземних газопроводів. Наявність сульфат-йонів у водних витяжках грунту на ділянці траси «відвід до ГРС м. Саки», на відмітках ПК 6+25, проба 4 і ПК 16+57, проба 5 та досліджуваній ділянці довжиною 150 м МГ «Пасічна-Долина» спричиняє розвиток мікробіологічної корозії з участю сульфатвідновлювальних бактерій (СВБ). Для оцінювання ризику розвитку біокорозійних руйнувань підземних металоконструкцій, найважливішими з яких є нафтогазопроводи, необхідним є проведення комплексу досліджень, який включає аналіз гранулометричного складу грунту, кислотності, вологості, питомого опору грунту, наявності сульфат-йонів, титру анаеробних та аеробних мікроорганізмів. During long-term operation of underground pipelines in certain regions of Ukraine formed environmental hazards are formed, caused by the destruction of pipelines because of soil and microbiological corrosion. Unpredictable failure in the pipeline result in significant economic losses and sufficient environmental consequences. With this in mind, prevention of failures, where the risk of biocorrosion processes is possible involving soil microorganisms, is one of the priority components of the national security of Ukraine. Corrosion of metals in the underground environment is most often associated with the life of sulphate bacteria. A set of studies to determine the corrosiveness of soil on the test sections of the track laying of gasmain (GM) pipelines of the Southern and Western regions has been carried out. It was found that the soils are soils with medium and high corrosion activity, that leads to an intensification of the corrosion process of underground pipelines. The presence of sulfate ions in the aqueous extracts of the soil on the part of the track "tap to the GDS Saki", at elevations PC 6 + 25, sample 4 and the PC 16 + 57, the sample 5 and the test site 150 m in length GM "Pasichna-Dolyna", leads to the development of microbial corrosion involving sulfate-reducing bacteria (SRB). Synthesis and comprehensive analysis of the results revealed some parts of the track laying gasmain pipelines of Western and Southern regions, where the risk biocorrosion formation processes in the underground environment involving SRB bacteria is possible. The results can serve as a complement to the corrosive action of soil maps with the allocation of plots biocorrosion processes.To assess the risk of biocorrosion destruction of underground metal structures, the most important of which are oil and gas pipelines, it is necessary to carry out complex research, which includes analysis of the soil texture, acidity, humidity, soil resistivity, the presence of sulfate ions, the titer of anaerobic and aerobic microorganisms, as well as weight loss metal, which indicates the intensity of corrosion damage in the underground environment.
ISSN:1727-7108
Перелік літератури

1. Середницький, Я. Сучасна протикорозійна ізоляція в трубопровідному транспорті (2-а частина) [Текст] / Я. Середницький, Ю. Банахевич, А. Драгілєв. – Львів: ТзОв «Сплайн», 2004. – 276 с.
2. Андреюк, К.І. Мікробна корозія підземних споруд [Текст] / К.І. Андреюк, І.П. Козлова, Ж.П. Коптєва та ін. – К.: Наукова думка, 2005. – 258 с.
3. ДСТУ 3291-95 Методи оцінки біокорозійної активності грунтів і виявлення наявності мікробної корозії на поверхні підземних металевих споруд [Текст]. – Київ.: Держстандарт України, 1996. – 28 с.
4. Крикунов, В.Г. Лабораторний практикум по ґрунтознавству [Текст] / В.Г. Крикунов, Ю.С. Кравченко, В.В. Криворучко та ін. – Біла Церква, 2003. – 83 с.
5. Жуков, В.И. Битумная изоляция подземных трубопроводов [Текст] / В.И. Жуков, Ф.Г. Храмихин. – М.: Госстройиздат, 1964. – 120 с.
6. Полутренко, М.С. Аналітична хімія. Конспект лекцій МВ 02070855 – 934 – 2002 [Текст] / М.С. Полутренко. – Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 117 с.

References:

1. Serednytskyi, Ya. Suchasna protykoroziina izoliatsiia v truboprovidnomu transporti (2-a chastyna) [Text], Ya. Serednytskyi, Yu. Banakhevych, A. Drahiliev, Lviv: TzOv "Splain", 2004, 276 p.
2. Andreiuk, K.I. Mikrobna koroziia pidzemnykh sporud [Text], K.I. Andreiuk, I.P. Kozlova, Zh.P. Koptieva and other – K., Naukova dumka, 2005, 258 p.
3. DSTU 3291-95 Metody otsinky biokoroziinoi aktyvnosti hruntiv i vyiavlennia naiavnosti mikrobnoi korozii na poverkhni pidzemnykh metalevykh sporud [Text], Kyiv., Derzhstandart Ukrainy, 1996, 28 p.
4. Krykunov, V.H. Laboratornyi praktykum po gruntoznavstvu [Text], V.H. Krykunov, Yu.S. Kravchenko, V.V. Kryvoruchko and other – Bila Tserkva, 2003, 83 p.
5. Zhukov, V.I. Bitumnaia izoliatsiia podzemnykh truboprovodov [Text], V.I. Zhukov, F.H. Khramikhin, M., Hosstroiizdat, 1964, 120 p.
6. Polutrenko, M.S. Analitychna khimiia. Konspekt lektsii MV 02070855 – 934 – 2002 [Text], M.S. Polutrenko, Ivano-Frankivsk: Fakel, 2002, 117 p.

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.