logo logo


Водневе зношування і боротьба з ним при експлуатації металополімерних пар тертя

НазваВодневе зношування і боротьба з ним при експлуатації металополімерних пар тертя
Назва англійськоюHydrogen wear resistance under the metal-polymer friction pairs operation
АвториБуря, Олександр Іванович (Researcher ID: https://orcid.org/0000-0001-5448-2728), Пашковський, Ігор Едуардович; Дубкова, Валентина Іванівна; Рибак, Тимофій Іванович; Рула, Ірина Василівна (Researcher ID: https://orcid.org/0000-0003-4229-6463); Burya, Olexandr (Researcher ID: https://orcid.org/0000-0001-5448-2728), Dubkova, Valentina; Pachkovski, Igor; Rybak, Timothy; Rula, Iryna (Researcher ID: https://orcid.org/0000-0003-4229-6463)
ПринадлежністьДніпровський державний технічний університет, Кам’янське, Україна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна Dniprovsk State Technical University, Kamianske, Ukraine Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro, Ukraine
Бібліографічний описHydrogen wear resistance under the metal-polymer friction pairs operation / Olexandr Burya, Valentina Dubkova, Igor Pachkovski, Timothy Rybak, Iryna Rula // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2018. — Vol 91. — No 3. — P. 88–92. — (Manufacturing engineering and automated processes).
Bibliographic description:Burya O., Dubkova V., Pachkovski I., Rybak T., Rula I. (2018) Hydrogen wear resistance under the metal-polymer friction pairs operation. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 91, no 3, pp. 88-92.
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.03.088
УДК

620.179.11

Ключові слова

вуглепластик
мідьвмісне вуглецеве волокно
фенілон С-2
зносостійкість
водневе зношування
наводнювання поверхні металу
carbon fiber
copper carbon fiber
phenylon C-2
wear resistance
hydrogen deterioration
flooding of metal surface

Представлено результати досліджень лабіринтного ущільнення, виготовленого з композиційних матеріалів на основі ароматичного поліаміду фенілон, армованого мідьвмісним вуглецевим волокном за допомогою нерівноосних феромагнітних часток в обертальному електромагнітному полі. Проведено широкий комплекс досліджень із вивчення оптимальної концентрації армуючого наповнювача. Для цього використано колодки з композиційного матеріалу фенілон С-2, армованого мідьвмісним вуглецевим волокном: 0, 20, 30, 40, 50% мас та оцінено їх ефективність за параметрами інтенсивності утворення водню в газовій фазі камери машини тертя й інтенсивності зношування пари тертя фенілон-сталь 45. У результаті випробувань виявлено, що найбільшу зносостійкість має композиція з 40% вмістом наповнювача, вона ж має найменшу здатність до утворення в зоні тертя вільного водню. При зношуванні по сталі армованих вуглепластиків, які містять 30 – 50% мас Cu-ВВ, реалізується режим вибіркового перенесення. Металографічні дослідження контрзразків показали, що на їх поверхні утворюється мідна плівка, яка забезпечує захист поверхонь сталевих деталей від водневого зносу. Відзначено зниження коефіцієнта тертя, що призводить до зниження енергетичних втрат при роботі машини. Таким чином, стендові випробування показали вибіркове перенесення при терті, зменшення можливості наводнювання поверхні металу, підвищення зносостійкості супряженої пари, зниження енергетичних витрат і підвищення ущільнюючої здатності манжетного та лабіринтного ущільнень, що призводить до зниження витоку пари розчинників у повітря робочої зони.
The results of studies of labyrinth seals made of composite materials on the basis of aromatic polyamide phenylon reinforced by copper-carbon fiber are presented. It is shown that in this case a selective transfer with friction is realized, the possibility of displacing the surface of the metal decreases, the wear resistance of the support joints and the ability to seal up are increased.

Перелік літератури

1. Гаркунов, Д.Н. Триботехника [Текст] / Д.Н. Гаркунов. – М. : Машиностроение, 1985. – 424 с.
2. Варшавский, И.Л. Самоорганизация изнашивания на основе локализации водорода в поверхностном слое при трении [Текст] / И.Л. Варшавский, Д.Н. Гаркунов, А.А. Поляков // В кн.: Долговечность трущихся деталей машин. – М. : Машиностроение. – Вып. 1.– 1986. – С. 116 – 124.
3. Прокопенко, А.К. Повышение износостойкости узлов трения машин бытового назначения на основе избирательного переноса. Обзорная информация [Текст] / А.К. Прокопенко, В.Н. Францев, В.М. Юдин. – М. : ЦБНТИ Минбыта РСФСР, 1987. – 18 с.
4. Разработка методики и приборов для изучения механизма водородного изнашивания [Текст] / В.М. Юдин, М.Е. Ставровский, И.Э. Пашковский, Р.В. Иванова // В кн.: Расчеты конструкций и эффективность технологического оборудования предприятий бытового обслуживания населения. – М. : Минбыт РСФСР, 1987.
5. Разработка и исследование свойств термостойких углепластиков на основе фенилона и никельсодержащих углеродных волокон : Материалы IX Российско-Китайского Симпозиума «Новые материалы и технологии», (Астрахань, Россия, 19 – 22 сентября 2007) [Текст] / А.И. Буря, П.А. Чукаловский, И.В. Рула, А.М. Сафонова. Интерконтакт : Наука, Москва, Т. 1. – 2007. – С. 243 – 247.
6. Оцінка рівномірності змішування компонентів в обертальному електромагнітному полі : 12 Щорічна міжнародна промислова конференція і бліц-виставка «Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях» [Текст] / О.І. Буря, І.В. Рула (13 – 17 февраля 2012 г. п. Плавье, Карпаты).

References:

1. Garkunov D.N. Tribotexnika. Moscow, Mashinostroenie, 1985, 424 p. [In Russian].
2. Varshavskij I.L., Garkunov D.N., Polyakov A.A. Samoorganizaciya iznashivaniya na osnove lokalizacii vodoroda v poverhnostnom sloe pri trenii. V kn. Dolgovechnost' trushchihsya detalej mashin. Moscow, Mashinostroenie, 1986, No. 1, pp. 116 – 124 [In Russian].
3. Prokopenko A.K., Francev V.N., Yudin V.M. Povyshenie iznosostojkosti uzlov treniya mashin bytovogo naznacheniya na osnove izbiratel'nogo perenosa. Obzornaya informaciya. Moscow, CBNTI Minbyta RSFSR, 1987, 18 p. [In Russian].
4. Yudin V.M., Stavrovskij M.E., Pashkovskij I.E., Ivanova R.V. Razrabotka metodiki i priborov dlya izucheniya mekhanizma vodorodnogo iznashivaniya. V kn. Raschety konstrukcij i ehffektivnost' tekhnologicheskogo oborudovaniya predpriyatij bytovogo obsluzhivaniya naseleniya. Moscow, Minbyt RSFSR, 1987 [In Russian].
5. Burya A.I., Chukalovskij P.A., Rula I.V., Safonova A.M. Razrabotka i issledovanie svojstv termostojkih ugleplastikov na osnove fenilona i nikel'soderzhashchih uglerodnyh volokon. Materialy IX Rossijsko-Kitajskogo Simpoziuma “Novye materialy i tekhnologii”, (Astrahan', Rossiya,19 – 22 sentyabrya 2007) Interkontakt Nauka, Moskva, T. 1, 2007, pp. 243 – 247 [In Russian].
6. Burya O.I., Rula I.V. Otsinka rivnomirnosti zmishuvannya komponentiv v obertal'nomu elektro-mahnitnomu poli. 12 ezhehodnaya mezhdunarodnaya promyshlennaya konferentsyya y blyts vystavka “Éffek-tyvnost' realyzatsyy nauchnoho, resursnoho y promyshlennoho potentsyala v sovremennykh uslovyyakh” (13 – 17 fevralya 2012 h. p. Plav'e, Karpaty) [In Ukrainian].

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.