logo logo


Напрямлене завантаження швидкохідних гвинтових конвеєрів з бункера

НазваНапрямлене завантаження швидкохідних гвинтових конвеєрів з бункера
Назва англійськоюDirected loading of the high-speed screw conveyor from the bunker
АвториРогатинський, Роман Михайлович (Researcher ID: 6504446307), Пелешок, Тарас Мирославович, Рогатинська, Олена Романівна (Researcher ID: 56624410300), Леськів, Павло Олегович; Rogatynskyi, Roman; Peleshok, Taras; Rogatynska, Olena (Researcher ID: 56624410300);Les’kiv, Pavlo
ПринадлежністьТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний описDirected loading of the high-speed screw conveyor from the bunker / Roman Rogatynskyi, Taras Peleshok, Olena Rogatynska, Pavlo Les’kiv // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2018. — Vol 91. — No 3. — P. 93–100. — (Manufacturing engineering and automated processes).
Bibliographic description:Rogatynskyi R., Peleshok T., Rogatynska O., Les’kiv P. (2018) Directed loading of the high-speed screw conveyor from the bunker. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 91, no 3, pp. 93-100.
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.03.093
УДК

531.374
539.213

Ключові слова

сипкий вантаж
бункер
гвинтові конвеєри
навантаження
спрямований потік
bulk cargo
bunker
screw conveyors
loading
directional flow

Розглянуто бункерне завантаження швидкохідних горизонтальних та пологих гвинтових конвеєрів сипким вантажем, в яких, унаслідок дії відцентрових сил від обертання гвинтового робочого органу та розрідження потоку при його вільному падінні, зменшується коефіцієнт заповнення та продуктивність конвеєра. З метою їх підвищення запропоновано розріджений потік вантажу ущільнювати похилою направляючою площадкою та подавати його в зону завантаження зі швидкістю подачі, що узгоджена зі швидкістю транспортування вантажу гвинтовим конвеєром. Із умови збереження імпульсу потоку вантажу визначаємо тиск та силу, які діють на напрямну площадку, та розподіл швидкостей потоку по площадці залежно від продуктивності конвеєра, висоти та кута встановлення площадки. Встановлено, що сила удару вантажу до похилої напрямної площадки прямо пропорційна масовій витраті вантажу, швидкості його зіткнення з площадкою та обернено пропорційна косинусу кута її встановлення. Визначено раціональне значення кута встановлення площадки залежно від коефіцієнта зовнішнього тертя вантажу до поверхні площадки, при якому горизонтальна складова швидкості його сходження з площадки максимальна. Показано, що взаємним розміщенням бункера та напрямної площадки можна регулювати кінематичні параметри потоку та узгоджувати швидкість подачі вантажу зі швидкістю його транспортування швидкохідним гвинтовим конвеєром і тим самим нівелювати дію відцентрових сил від обертання гвинта. Результати досліджень закладають основу для інженерного розрахунку керованого бункерного завантаження високоефективних швидкохідних гвинтових конвеєрів з малою енерго- та матеріалоємністю.
The results of the investigations of high-speed conveyor loading with bulk cargo are given. It is established that directional compressed flow produces dynamic pressure resisting the centrifugal motion of the load during its rotation and ensures the efficient filling of the screw conveyor operating space. Parameters of the guiding platform which application provides the feed velocity flow corresponding to the axial velocity of cargo transportation by the screw conveyor at the assigned coefficient of its filling is substantiated.

Перелік літератури

1. Алферов, К.В. Бункерные установки [Текст] / К.В. Алферов, Р.Л. Зенков. – М. : Машиностроение, 1975. – 307 с.
2. Богомягких, В.А. Теория и расчет бункеров для зернистых материалов[Текст] / В.А. Богомягких. – Ростов : Изд-во РГУ, 1973. – 150 с.
3. Григорьев, А.М. Винтовые конвейеры [Текст] / А.М. Григорьев. – М. : Машиностроение, 1972. – 184 с.
4. 3енков, Р.Л. Машины непрерывного транспорта [Текст] / Р.Л. 3енков, И.И. Ивашков, Л.Н. Колобов. – М. : Машиностроение, 1987. – 320 с.
5. Механiзми з гвинтовими пристроями [Текст] / Б.М. Гевко, М.Г. Данильченко, Р.М. Рогатинський та ін. – Львiв : Свiт, 1993. – 208 с.
6. Ловейкін, В.С. До розрахунку швидкохідних гвинтових конвеєрів [Текст] / В.С. Ловейкін, О.Р. Рогатинська // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Вип. 21. – Мелітополь : ТДАТА, 2004. – С. 8 – 15.
7. Гевко, Р.Б. Підвищення технологічного рівня процесів завантаження та перевантаження матеріалів у гвинтових конвеєрах: монографія [Текст] / Р.Б. Гевко, Р.М. Рогатинський, Р.І. Розум, М.Б. Клендій та ін. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2018. – 180 с.
8. Дослідження процесу транспортування сипкого вантажу похилими гвинтовими конвеєрами [Текст] / Олег Леонтійович Ляшук, Олена Романівна Рогатинська, Тарас Мирославович Пелешок, Роман Орестович Любачівський // Вісник ТНТУ. – Т. : ТНТУ, 2015. – Том 79. – № 3. – С. 137 – 143. (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
9. Пелешок, Т.М. Дослідження напрямленого бункерного завантаження швидкохідних гвинтових конвеєрів [Текст] / Т.М. Пелешок // Сільськогосподарські машини. – 2009. – № 18. – С. 364 – 371.

References:

1. Alferov K.V., Zenkov R.L. Bunkernyye ustanovki. Moskva, Mashinostroenie, 1975, 307 p. [In Russian].
2. Bohomiahkikh V.A. Teoriia i raschet bunkerov dlia zernistykh materialov. Rostov, RGU, 1973, 150 p.
3. Grigor'ev A.M. Vintovye konveĭery. Moskva, Mashinostroenie, 1972, 184 p. [In Russian].
4. Zenkov R.L., Ivashkov I.I., Kolobov L.N. Mashiny nepreryvnoho transporta. Moskva, Mashinostroenie, 1987, 320 p. [In Russian].
5. Hevko B.M., Danylchenko M.H., Rohatynskyi R.M. and other Mekhanizmy z hvyntovymy prystroiamy. Lviv, Svit, 1993, 208 p. [In Ukrainian].
6. Loveykin V.S., Rohatyns'ka O.R. Do rozrakhunku shvydkokhidnykh hvyntovykh konveyeriv, Pratsi Tavriys'koyi derzhavnoyi ahrotekhnichnoyi akademiyi. Melitopol', TDATA, Vol. 21, 2004. pp. 8 – 15 [In Ukrainian].
7. Hevko R.B., Rohatyns'kyy R.M., Rozum R.I., Klendiy M.B. ta in. Pidvyshchennya tekhnolohichnoho rivnya protsesiv zavantazhennya ta perevantazhennya materialiv u hvyntovykh konveyerakh: monohrafiya. Ternopil', Osadtsa Yu.V., 2018, 180 p. [In Ukrainian].
8. Lyashyk O., Rohatynska O., Peleshok T., Lubachivsky R. Doslidzhennia protsesu transportuvannia sypkoho vantazhu pokhylymy hvyntovymy konveieramy [Investigation of transportation bulk cargo sloping screw conveyor]. Bulletin of TNTU. Ternopil', 2015, Vol. 79, No. 3, pp. 137 – 143 [In Ukrainian].
9. Peleshok T.M. Doslidzhennya napryamlenoho bunkernoho zavantazhennya shvydkokhidnykh hvyntovykh konveyeriv. Sil's'kohospodars'ki mashyny, 2009, No. 18, pp. 364 – 371 [In Ukrainian].

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.