logo logo


Підвищення продуктивності твердосплавних інструментів для важких верстатів шляхом обробки імпульсним магнітним полем

НазваПідвищення продуктивності твердосплавних інструментів для важких верстатів шляхом обробки імпульсним магнітним полем
Назва англійськоюІncrease the productivity of hard-alloy tools for heavy machine tools by processing impulse magnetic field
АвториМаксим Шаповалов (https://orcid.org/0000-0002-8039-8834), Віктор Ковальов (https://orcid.org/0000-0001-5091-5856), Яна Васильченко (https://orcid.org/0000-0002-4566-8827), Maksym Shapovalov (https://orcid.org/0000-0002-8039-8834), Viktor Kovalov (https://orcid.org/0000-0001-5091-5856), Yana Vasylchenko (https://orcid.org/0000-0002-4566-8827)
ПринадлежністьДонбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ, Україна Donbass State Еngineering academy, Kramatorsk, Ukraine
Бібліографічний описIncrease the productivity of hard-alloy tools for heavy machine tools by processing impulse magnetic field / Maksym Shapovalov, Viktor Kovalov, Yana Vasylchenko // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2018. — Vol 92. — No 4. — P. 52–59. — (Manufacturing engineering and automated processes).
Bibliographic description:Shapovalov M., Kovalov V., Vasylchenko Y. (2018) Increase the productivity of hard-alloy tools for heavy machine tools by processing impulse magnetic field. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 92, no 4, pp. 52-59.
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.04.052
УДК

621.9

Ключові слова

зміцнення, твердий сплав, важкий верстат, інструмент, обробка імпульсним магнітним полем, режими різання, продуктивність.
hardening, hard alloy, heavy duty machine, tool, impulse magnetic field processing (IMFP), cutting modes, performance.

Робота присвячена створенню й упровадженню твердосплавного різального інструменту з підвищеними експлуатаційними властивостями, який має високу надійність і довговічність. Підвищення ресурсу інструменту при обробленні на важких верстатах є надзвичайно важливим внаслідок значної вартості важких верстатів і необхідністю скоротити час простою при заміні інструменту, а також великою вартістю самого твердосплавного інструменту. Аналіз різних методів підвищення фізико-механічних властивостей твердосплавних інструментальних матеріалів показав, що застосування цих методів, хоча і дозволяє домогтися збільшення зносостійкості інструменту, але не дає можливості суттєво знизити витрати. Підвищення працездатності твердосплавного різального інструменту для важких верстатів здійснюється за рахунок обробки імпульсним магнітним полем. Встановлено, що обробка імпульсним магнітним полем сприяє підвищенню міцності й зносостійкості  інструментального матеріалу при незначних витратах. Випробування зразків з твердого сплаву при консольному вигині показали, що зміцнені інструменти мають підвищені міцності, а також вищу однорідність і рівномірність розподілу дефектів за обсягом тіла. Дослідження на абразивне зношування показали, що після обробки імпульсним магнітним полем підвищується абразивна зносостійкість твердосплавних інструментів і зменшується коефіцієнт варіації.  Використання методів моделювання дозволило встановити оптимальні режими й умови зміцнення залежно від марки твердого сплаву і геометричних параметрів інструменту.
Застосування ОІМП дозволяє оптимізувати режими різання за продуктивністю обробки, собівартістю операції та інструментальними витратами. Встановлено, що при важких умовах різання доцільно оптимізувати режим різання по величині подачі з урахуванням розсіювання стійкості інструментів. Застосування обробки імпульсним магнітним полем твердосплавних інструментів сприяє підвищенню величини оптимальної подачі в 1,2 − 1,3 раза, при підвищенні продуктивності − 1,1 − 1,2 раз.

The work is devoted to the creation and implementation of a cutting tool made of carbide material with increased operational properties. The reinforced tool is reliable and durable. Increasing the efficiency of the cutting tool for cutting carbides for heavy machine tools is performed by processing pulsed magnetic field. It has been established that processing by a pulsed magnetic field contributes to the durability and durability of tool material during roughing cutting.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури
 1. Kovalev, V. Statistical researches of work of the enterprises of heavy mechanical engineering for a substation of technical characteristics of new machine tools [Text] / V. Kovalev, Y. Vasilchenko //
  11th International Conference RaDMI 2011 from 15 − 18 September 2011, Sokobanja (Serbia). − 2011. −
  P. 359 − 364.
 2. Ковалев, В.Д. Применение обработки импульсным магнитным полем для упрочнения деталей машин и режущего инструмента [Teкст] / В.Д. Ковалев, Я.В. Васильченко, Г.П. Клименко // Вестник двигателестроения. – 2004. − № 4. – С. 149 − 151.
 3. Постников, С.Н. Перестройка дефектных комплексов в кристаллических твердых телах
  под действием магнитных полей допороговых энергий [Teкст] / С.Н. Постников, В.Л. Сидоров, A.B. Иляхинский // Прикладные проблемы прочности и пластичности. Всесоюзный межвузовский сборник. − Горький, 1980. − С. 138 − 143.
 4. Прогнозування втомної міцності твердих сплавів, оброблених імпульсним магнітним полем [Teкст] / О.Б. Сорока, Ю.М. Родічев, В.Д. Ковальов, Я.В. Васильченко // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем: зб. наук. праць. − Краматорськ: ДДМА, 2013. Вип. 32. −
  С. 317 − 324.
 5. Сорока, О.Б. Зміцнення твердосплавного різального інструменту для важкого машинобудування на основі поверхневої та об’ємної модифікації фізичними методами [Teкст] / О.Б. Сорока, Ю.М. Родічев, В.Д. Ковальов та ін. // Вісник Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя. − 2013. − №3 (71). − С. 133 − 145.
 6. Прискорені випробування різальних пластин при інтенсивному контактному навантаженні [Teкст] / Ю.М. Родічев, О.Б. Сорока, В.Д. Ковальов, Я.В. Васильченко, М.В. Шаповалов // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. − Краматорськ, 2018. − № 1 (43). − С. 181 − 187.
References:
 1. Kovalev V., Vasilchenko Y. Statistical researches of work of the enterprises of heavy mechanical engineering for a substation of technical characteristics of new machine tools. 11th International Conference RaDMI 2011 from 15 − 18 September 2011, Sokobanja (Serbia), 2011, pp. 359 − 364.
 2. Kovalev V.D., Vasilchenko Ya.V., Klimenko G.P. Primenenie obrabotki impulsnyim magnitnyim polem dlya uprochneniya detaley mashin i rezhuschego instrumenta. Vestnik dvigatelestroeniya, 2004, Vol. 4.
  pp. 149 − 151. [Іn Russian].
 3. Postnikov S.N., Sidorov V.L., Ilyahinskiy A.B. Perestroyka defektnyih kompleksov v kristallicheskih tverdyih telah pod deystviem magnitnyih poley doporogovyih energy. Prikladnyie problemyi prochnosti i plastichnosti. Vsesoyuznyiy mezhvuzovskiy sbornik, Gorkiy, 1980, pp.138 − 143. [Іn Russian].
 4. Soroka O.B., Rodichev Yu.M., Koval'ov V.D., Vasyl'chenko Ya.V. Prohnozuvannya vtomnoyi mitsnosti tverdykh splaviv, obroblenykh impul'snym mahnitnym polem. Nadiynist' instrumentu ta optymizatsiya tekhnolohichnykh system: zb. nauk. prats', Kramators'k: DDMA, 2013. Vol. 32,
  pp. 317 − 324. [Іn Ukrainian].
 5. Soroka O.B., Rodichev Yu.M., Koval'ov V.D. ta in. Zmitsnennya tverdosplavnoho rizal'noho instrumentu dlya vazhkoho mashynobuduvannya na osnovi poverkhnevoyi ta ob"yemnoyi modyfikatsiyi fizychnymy metodamy. Visnyk Ternopil's'koho Natsional'noho tekhnichnoho universytetu im. I. Pulyuya, 2013,
  Vol. 3 (71), pp. 133 − 145. [Іn Ukrainian].
 6. Rodichev Yu.M., Soroka O.B., Koval'ov V.D., Vasyl'chenko Ya.V., Shapovalov M.V. Pryskoreni vyprobuvannya rizal'nykh plastyn pry intensyvnomu kontaktnomu navantazhenni. Visnyk Donbas'koyi derzhavnoyi mashynobudivnoyi akademiyi, Kramators'k, 2018, Vol. 1 (43), pp. 181 − 187. [Іn Ukrainian].
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.