logo logo


Експериментальні дослідження параметрів технологічного процеcу роботи вдосконаленого обрізника залишків гички

НазваЕкспериментальні дослідження параметрів технологічного процеcу роботи вдосконаленого обрізника залишків гички
Назва англійськоюExperimental researches of parameters technological process of the improved beets tops purifier
АвториГанна Цьонь (https://orcid.org/0000-0002-8561-8023), Віктор Барановський (htts://orcid.org/0000-0002-7332-1783), Олег Ляшук (https://orcid.org/0000-0003-4881-8568), Тарас Довбуш (https://orcid.org/0000-0002-8354-7276), Anna Tson (https://orcid.org/0000-0002-8561-8023), Viktor Baranovskyi (htts://orcid.org/0000-0002-7332-1783), Oleg Liashuk (https://orcid.org/0000-0003-4881-8568), Taras Dovbush (https://orcid.org/0000-0002-8354-7276)
ПринадлежністьТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний описExperimental researches of parameters technological process of the improved beets tops purifier / Anna Tson, Viktor Baranovskyi, Oleg Liashuk, Taras Dovbush // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2018. — Vol 92. — No 4. — P. 60–67. — (Manufacturing engineering and automated processes).
Bibliographic description:Tson A., Baranovskyi V., Liashuk O., Dovbush T. (2018) Experimental researches of parameters technological process of the improved beets tops purifier. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 92, no 4, pp. 60-67.
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.04.060
УДК

631.31

Ключові слова

гичка, коренеплоди, різання, двофакторний експеримент, ніж.
tops, root crops, cutting, two-factor experiment, knife.

Досліджено проблему, що полягає в необхідності вдосконалення існуючих та розробленні принципово нових гичкозбиральних механізмів і машин, оскільки наявні не повною мірою задовольняють агротехнічні вимоги до процесу збирання коренеплодів. Наведено результати експериментальних досліджень роботи вдосконаленого обрізника залишків гички гичкозбирального модуля. Визначено технологічну ефективність застосування вдосконаленої конструкції обрізника залишків гички шляхом проведення польових порівняльних досліджень двох типів обрізувачів, які відрізнялися між собою конструктивним виконанням гребінчастого копіра та ножа. Відповідно до програми проведення експериментальних досліджень визначено пошкодження коренеплодів та кількість вибитих коренеплодів з ґрунту робочими органами гичкозбирального модуля (у відсотках відносно загальної маси коренеплодів) для двох типів конструктивного виконання обрізника. Дослідження проведено на основі реалізації двофакторного експерименту на трьох рівнях варіювання. Послідовність проведення першого та наступних експериментів встановлено згідно з нумерованим порядком рандомізованої план-матриці планованого багатофакторного експерименту. Побудовано поверхні відгуків, їх двомірні перерізи пошкодження коренеплодів та кількості вибитих коренеплодів з ґрунту залежно від швидкості руху коренезбирального модуля та висоти коренеплодів. У межах збільшення висоти розташування головок коренеплодів над поверхнею ґрунту від 3 до 9 см пошкодження коренеплодів робочими органами двох типів виконання різального ножа та копіра обрізника головок коренеплодів збільшуються в середньому в 2,5…3 рази. Встановлено, що запропонована математична модель процесу видалення залишків гички з головок коренеплодів адекватно описує отриманий експериментальний масив даних та відповідає досліджуваному процесу.

In this article, the problem of the need to improve existing and development of essentially new beet-harvesting machines is investigated since the existing ones do not fully satisfy the agronomic requirements for the process of harvesting roots. The results of experimental studies of the improved beet-harvesting machine are presented. The technological efficiency of application of the improved design of the cutter of the remnants of the wedge was determined by conducting field comparative studies of the two types of denominators, which distinguished themselves from the constructive execution of the comb copier and knife. The surface of the reviews and their two-dimensional sections of the damage to the root crops and the number of cut root crops from the soil were constructed, depending on the speed of the root-crop modulus and the height of the root crops.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури
 1. Anna Tson, Substantiation of capacity of screw conveyer of haulm-cutting module [Text] / Anna Tson, Tymofii Rybak, Mykola Stashkiv, Taras Shchur Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University, MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. – 2018. − Vol. 20. No. 1. 83 − 89.
 2. Rybak T., Tson A., Stashkiv M., Tson O. Analytical and applied model of the process of the cut vegetable components feeding to the screw conveyor of the top gathering module [Text] / Scientific Journal
  of TNTU (Tern.). − 2018. − Vol. 90, no 2, pp. 105 − 114. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.02.105
 3. Oleg Lyashuk. Torsional oscillations of an auger multifunctional conveyor’s screw working body with consideration of the dynamics of a processed medium continuous flow [Text] / Oleg Lyashuk, Maria Sokil, Yuriy Vovk, Anna Tson, Andrii Gupka, Oleksandr Marunych // Ukrainian Food Journal. − 2018. Volume 7. − Issue 3. − Рp. 499 − 510. https://doi.org/10.24263/2304-974X-2018-7-3-14
 4. Anna Tson. Feasibility study of an auger conveyor performance of the haulm removing module [Text] / Anna Tson, Nadia Khomuk, Taras Dovbush, Oleh Tson // Scientific Journal of TNTU. − Tern.: TNTU, 2018. – Vol. 91. − No 3. − P. 101 – 106. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.03.101
 5. Цьонь, Г.Б. Програма дослідження робочих органів гичкозбирального модуля [Текст] / Збірник тез доповідей VII Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій». – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2018. – С. 215.
 6. Завалишин, Ф.С., Методы исследований по механизации сельскохозяйственного производства [Текст] / Ф.С. Завалишин, Н.Г. Манцев. − М.: Колос, 1982. − 228 с.
 7. Шенк, Х. Теория инженерного эксперимента [Текст] / Х. Шенк. − М.: Мир, 1972. − 374 с.
References:
 1. Anna Tson, Substantiation of capacity of screw conveyer of haulm-cutting module, Anna Tson, Tymofii Rybak, Mykola Stashkiv, Taras Shchur Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University, MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2018. Vol. 20. No. 1. 83 − 89.
 2. Rybak T., Tson A., Stashkiv M., Tson O. Analytical and applied model of the process of the cut vegetable components feeding to the screw conveyor of the top gathering module. Scientific Journal of TNTU (Tern.), 2018 vol. 90, no 2, pp. 105 − 114. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.02.105
 3. Oleg Lyashuk. Torsional oscillations of an auger multifunctional conveyor’s screw working body with consideration of the dynamics of a processed medium continuous flow / Oleg Lyashuk, Maria Sokil, Yuriy Vovk, Anna Tson, Andrii Gupka, Oleksandr Marunych // Ukrainian Food Journal. 2018. Volume 7. Issue 3. Рp. 499 − 510. https://doi.org/10.24263/2304-974X-2018-7-3-14
 4. Anna Tson. Feasibility study of an auger conveyor performance of the haulm removing module / Anna Tson, Nadia Khomuk, Taras Dovbush, Oleh Tson // Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU,
  2018. Vol 91. No 3. Pр. 101 – 106. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.03.101
 5. Tson H.B. Prohrama doslidzhennia robochykh orhaniv hychkozbyralnoho modulia / Zbirnyk tez dopovidei VII Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii molodykh uchenykh ta studentiv «Aktualni zadachi suchasnykh tekhnolohii» – Ternopil, TNTU im. I. Puliuia, 2018. – р. 215. [In Ukrainian].
 6. Zavalyshyn F.S., Mantsev N.H. Metodu yssledovanyi po mekhanyzatsyy selskokhoziaistvennoho proyzvodstva. M.: Kolos, 1982. 228 p. [In Russian].
 7. Shenk Kh. Teoryia ynzhenernoho эksperymenta. M.:Myr, 1972. 374 p. [In Russian].
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.