logo logo


Методологія розробки та архітектура онтоорієнтованої системи електронного навчання китайської образної медицини на базі системи управління навчанням

НазваМетодологія розробки та архітектура онтоорієнтованої системи електронного навчання китайської образної медицини на базі системи управління навчанням
Назва англійськоюMethodology of development and architecture of ontooriented system of electronic learning of Chinese image medicine on the basis of training management system
АвториОлександра Оробчук (https://orcid.org/0000-0002-8340-913X), Oleksandra Orobchuk (https://orcid.org/0000-0002-8340-913X)
ПринадлежністьTernopil Ivan Puluj Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний описMethodology of development and architecture of ontooriented system of electronic learning of Chinese image medicine on the basis of training management system / Oleksandra Orobchuk / Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2018. — Vol 92. — No 4. — P. 83–90. — (Instrument-making and information-measuring systems).
Bibliographic description:Orobchuk O. (2018) Methodology of development and architecture of ontooriented system of electronic learning of Chinese image medicine on the basis of training management system. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 92, no 4, pp. 83-90.
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.04.083
УДК

004.77

Ключові слова

онтологія, онтологічне моделювання, система електронного навчання, інтегроване інформаційно-аналітичне середовище, LMS.
ontology, ontological modeling, E-learning system, integrative informational and analytical environment, LMS. 

Опираючись на відомі результати досліджень і зважаючи на стан справ у сучасній медичній практиці та розвиток інтегративної медицини, проаналізовано необхідність створення системи електронного навчання для китайської образної медицини (СЕН КОМ). Виділено ключові задачі, які вирішить розроблення такої системи, що доводить актуальність задачі. Здійснено аналіз основних завдань, що відносяться до сфери управління знаннями: видобування знань від експертів КОМ, їх формалізація й трансформування в якісний контент, його адаптація та персоналізація, використання в е-навчанні. Виокремлено розділи загальної теорії КОМ та обґрунтовано доцільність застосування онтології для систематизації слабоструктурованих знань для них. Так як комп’ютерні онтології де факто стали привілейованим засобом як для представлення неоднозначних медичних знань, так і основою сучасних технологій розроблення навчальних систем, то запропоновано ітеративний процес розроблення онтологічної моделі КОМ, яка стане основою електронного навчального курсу КОМ. Проаналізовано етапи алгоритму розроблення електронного курсу на базі системи управління навчальною діяльністю із дотриманням суттєвих принципів навчання дорослих. Визначено переваги, які забезпечує LMS для слухачів курсу КОМ. Розроблено архітектуру онтоорієнтованої СЕН КОМ із використанням сучасної LMS, в якій виокремлено основні модулі та їх взаємодію. Дотримуючись визначених принципів та вимог, розроблено персоналізований прототип системи електронного навчання для однієї зі складових нетрадиційної китайської медицини (Чжун Юань цигун). Пропонований підхід може бути застосований і до інших складових знань нетрадиційної китайської медицини, які претендують на наукове визнання світовою спільнотою в складі інтегративної медицини та доступ до яких на даний час не є загальнодоступним.

The work is devoted to solving the problem of the lack of a qualitative electronic training course on Chinese Image Medicine and analysis of the main tasks related to the sphere of knowledge management: content preparation, its adaptation and personalization, use in ontooriented E-learning. The key tasks that will decide on the creation of the system of electronic learning of Chinese Image Medicine are highlighted; the expediency of the use of ontology for systematization of the content of the system of electronic learning of CIM is substantiated and the ontological model of CIM is proposed; the stages of the development of the E-learning course CIM and the advantages of LMS are analyzed.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури
 1. Cтратегия ВОЗ в области народной медицины 2014 − 2023 гг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.who.int/medicines/publications/traditional/ trm_strategy14_23/ru/, вільний (дата звернення: 15.11.2018).
 2. Международная программа научных исследований китайской имидж-медицины и Чжун Юань цигун на 2017 − 2023. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://kundawell.com/ru/mezhd unarodnaya-programma-nauchnykh-issledovanij-kitajskoj-imidzh-meditsiny-i-chzhun-yuan-tsigun-na-2017-2023-god, вільний (дата звернення: 15.11.2018).
 3. Іntegrated Onto-based Information Analytical Environment of Scientific Research, Professional Healing and E-learning of Chinese Image Medicine // Вісник «Інформаційні системи та мережі» [Текст] / О.Р. Оробчук, С.А. Лупенко, Д.В. Вакуленко, А.С. Сверстюк, А.Б. Горкуненко. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. − С. 10 − 19.
 4. Lupenko, S. Conceptual Fundamentals for Ontological Simulation of Chinese Image Medicine as a Promising Component of Integrative Medicine [Теxt] / S. Lupenko, A. Pavlyshyn, O. Orobchuk // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Science – 2017. – Vol. 15, Issue 140. –
  С. 28 − 32.
 5. Сonceptual, Formal and Software-Information Fundamentals of Ontological Modeling of Сhinese Image Medicine as an Element of Integrative Medicine [Теxt] / S. Lupenko, O. Orobchuk, T. Pomazkina, X. Mingtang // WORLD SCIENCE − June 2018. − Vol. 1, № 6 (34). DOI: https://doi.org/10.31435/rsglo bal_ws.
 6. The Axiomatic-Deductive Strategy of Knowledge Organization in Onto-based e-learning Systems for Chinese Image Medicine [Теxt] / S. Lupenko, V. Pasichnyk, N. Kunanets, O. Orobchuk, Mingtang Xu. // Informatics & Data-Driven Medicine. Proceedings of the 1st International Workshop on Informatics & Data-Driven Medicine - November 2018. − Vol. 2255. − P. 126 − 134.
References:
 1. WHO strategy for traditional medicine for 2014-2023 [Electronic source]. 2013. 72 p. On-line mode: http://www.who.int/medicines/publications/traditional/ trm_strategy14_23/ru/, free access (date of access: 15.11.2018).
 2. International program of scientific research in Chinese image medicine and Zhong Yuan Qigong for 2017-2023 [Electronic source]. On-line mode: https://kundawell.com/ru/mezhdunarodnaya-programma-nauchnykh-issledovanij-kitajskoj-imidzh-meditsiny-i-chzhun-yuan-tsigun-na-2017-2023-god, free access (date of access: 15.11.2018).
 3. Lupenko S.A., Orobchuk O.R., Vakulenko D.V., Sverstyuk A.S., Horkunenko A.B. Іntegrated Onto-based Information Analytical Environment of Scientific Research, Professional Healing and E-learning of Chinese Image Medicine // Scientific Journal «Information systems and networks». Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2017. Р. 10 − 19.
 4. S. Lupenko, A. Pavlyshyn, O. Orobchuk. Conceptual Fundamentals for Ontological Simulation of Chinese Image Medicine as a Promising Component of Integrative Medicine // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Science. 2017. Vol. 15. Issue 140. Р. 28 − 32.
 5. Lupenko S., Orobchuk O., Pomazkina T., Mingtang X. Сonceptual, Formal and Software-Information Fundamentals of Ontological Modeling of Сhinese Image Medicine as an Element of Integrative Medicine // WORLD SCIENCE June 2018. Vol. 1, № 6 (34). DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws.
 6. S. Lupenko, V. Pasichnyk, N. Kunanets, O. Orobchuk, Mingtang X. The Axiomatic-Deductive Strategy of Knowledge Organization in Onto-based e-learning Systems for Chinese Image Medicine // Informatics & Data-Driven Medicine. Proceedings of the 1st International Workshop on Informatics & Data-Driven Medicine. November 2018. Vol. 2255. P. 126 − 134.
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.