logo logo


Аналіз джерел похибок конструкцій кутових вимірювальних пристроїв у високоточних антенах

НазваАналіз джерел похибок конструкцій кутових вимірювальних пристроїв у високоточних антенах
Назва англійськоюDesign source errors analysis in the angle measure devices to the precision
АвториМихайло Паламар (https://orcid.org/0000-0002-8255-849), Юрій Наконечний (https://orcid.org/0000-0003-3307-9539), Юрій Апостол (https://orcid.org/0000-0003-2115-3949), Михайло Стрембіцький (https://orcid.org/0000-0002-5713-1672), Степан Машталяр (https://orcid.org/0000-0001-8394-3992), Mykhailo Palamar (https://orcid.org/0000-0002-8255-849), Yuri Nakonetchnyi (https://orcid.org/0000-0003-3307-9539), Yuri Apostol (https://orcid.org/0000-0003-2115-3949), Mykhailo Strembicky (https://orcid.org/0000-0002-5713-1672), Stepan Mashtalyar (https://orcid.org/0000-0001-8394-3992)
ПринадлежністьTernopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Бібліографічний описDesign source errors analysis in the angle measure devices to the precision / Mykhailo Palamar, Yuri Nakonetchnyi, Yuri Apostol, Mykhailo Strembicky, Stepan Mashtalyar / Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2018. — Vol 92. — No 4. — P. 98–103. — (Instrument-making and information-measuring systems).
Bibliographic description:Palamar M., Nakonetchnyi Y., Apostol Y., Strembicky M., Mashtalyar S. (2018) Design source errors analysis in the angle measure devices to the precision. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 92, no 4, pp. 98-103.
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.04.098
УДК

621.326

Ключові слова

супутникова антена, азимутальна вісь, давач кута, пружний мертвий хід, похибка кута повороту.
satellite antenna, azimuthal axis, angle sensor, resilient backlash, rotation angle error.

Наведено результати аналітичного оцінювання джерел похибок та розрахунок сумарної похибки відпрацювання кута повороту різними конструкціями кутових вимірювальних пристроїв супутникових антен. Проаналізовано конструкції з жорстким валом на підшипниках кочення і двома компенсуючими муфтами та конструкції з тонким гнучким валом і однією глухою беззазорною муфтою. Представлені результати розрахунків свідчать, що мінімальної похибки (до двох кутових мінут) вузлів спряження кутових сенсорів з осями антени можна досягти в першому випадку (конструкція з жорстким валом на кулькових підшипниках) тільки при застосуванні кутових сенсорів з підшипниками кочення та пружної муфти з кільцевими надрізами, яка має більшу крутильну жорсткість. А в другому випадку (конструкція з тонким гнучким валом і глухою беззазорною муфтою) – при застосуванні кутових сенсорів з підшипниками кочення. Враховуючи, що варіант кутомірного пристрою з гнучким валом має простішу конструкцію і меншу кількість вузлів, що можуть бути потенційним джерелом похибок відпрацювання кута повороту (наприклад, відсутня шарнірно-хрестова муфта, а замість пружної муфти на вихідному валу сенсора застосована беззазорна глуха), цьому варіанту слід надавати перевагу. В дослідженні оцінювались тільки похибки вузлів спряження вихідних валів кутових сенсорів з осями антени. Похибки самих кутових сенсорів при розрахунку сумарної похибки кутомірних пристроїв приймались однаковими, тому що у всіх розглянутих конструкціях застосовувалися розроблені на кафедрі ПВ ТНТУ оптоелектронні кутові сенсори із загальною похибкою, що не перевищує двох кутових мінут. На основі аналізу розрахунку запропоновано оптимальну конструкцію кутомірного пристрою, в якій сумарна похибка відпрацювання кута повороту не буде перевищувати 4¢ (кутових мінут). 

The results of calculating the total error testing support rotation angle satellite antenna system. The analysis suggested calculating the optimum design rotation device, in which the total working angle of rotation error will not exceed 4.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури
 1. Белянский, П.В. Управление наземными антеннами и радиотелескопами [Текст] / П.В. Белянский,
  Б.Г. Сергеев. – М.: Сов. радио, 1980. – 280 с.
 2. Система адаптивного управления для класса распределенных механических систем [Текст] / П.И. Бидюк, О.П. Маросин, С.Г. Данильчук, А.Н. Селин // 4-я НТК «Проблемы комплексной автоматизации»: Тез. Докл. − Киев: Ин-т кибернетики АН Украины, 1990. − Ч. 2. − С. 32 − 36.
 3. Gerard C.M. Meijer. Smart Sensors Systems. John Wiley&Sons, Ltd, 2008. − 404 p.
 4.  Mykhaylo Palamar Improvement Metrological Characteristics of the Antenna System Using Smart Angle Sensor [Text] / Mykhaylo Palamar, Andrii Chaikovskyi, Yuriy Pasternak, Yaroslav Palamar // Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS): 24 − 26 September 2015, Warsaw, Poland. IEEE, P.: 131 – 135. ISBN: 978-1-4673-8359-2, IEEE Catalog Number: CFP15803-PRT. https://doi.org/10.1109/IDAACS.2015.7340713
 5. Теорія інформації (інформаційно-вимірювальні системи, похибки, ідентифікація) [Текст] / П.Д. Стухляк, А.В. Букетов, М.А. Іванченко. – Херсон, Айлант. – 2011. – 371 с.
References:
 1. Belianskyi P.V. Upravlenye nazemnumy antennamy y radyoteleskopamy [Tekst], P.V. Belianskyi, B.H. Serheev, M.: Sov. Radyo, 1980, 280 p. [In Russsian].
 2. Bydiuk P.Y., Marosyn O.P., Danylchuk S.H., Selyn A.N. Systema adaptyvnoho upravlenyia dlia klassa raspredelennukh mekhanycheskykh system, 4 NTK «Problemu kompleksnoi avtomatyzatsyy»: Tez. Dokl.-Kyev: Yn-t kybernetyky AN Ukraynы, 1990, Vol. 2, p. 32 − 36 [Іn Ukrainian].
 3. Gerard C.M. Meijer. Smart Sensors Systems. John Wiley&Sons, Ltd, 2008. 404 p.
 4. Mykhaylo Palamar Improvement Metrological Characteristics of the Antenna System Using Smart Angle Sensor [Text] / Mykhaylo Palamar, Andrii Chaikovskyi, Yuriy Pasternak, Yaroslav Palamar // Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS): 24 − 26 September 2015, Warsaw, Poland. IEEE, P.: 131 – 135. ISBN: 978-1-4673-8359-2, IEEE Catalog Number: CFP15803-PRT. https://doi.org/10.1109/IDAACS.2015.7340713
 5. Theory of information (information-measuring systems, errors, identification). / P.D. Stukhliak, A.V. Buketov, M.A. Dolhov, O.V. Ivanchenko. – Kherson: Aylant, 2011. – 371 с.
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.