logo logo


До оцінки пошкодженості елементів конструкцій по вимірах коерцитивної сили. Повідомлення 1. Розробка методики використання коерцитиметричного контролю для оцінки ступеня пошкодження металу конструкцій при механічному навантаженні

НазваДо оцінки пошкодженості елементів конструкцій по вимірах коерцитивної сили. Повідомлення 1. Розробка методики використання коерцитиметричного контролю для оцінки ступеня пошкодження металу конструкцій при механічному навантаженні
Назва англійськоюTo evaluate the failure of elements of constructions under covering capacity Message 1. Development of the method of using a coercimetric control to assess the degree of damage to metal structures under mechanical loading
АвториОлексій Гопкало (https://orcid.org/0000-0001-7799-3870); Геннадій Безлюдько; Володимир Нехотящий; Oleksii Gopkalo (https://orcid.org/0000-0001-7799-3870); Gennadii Bezlyudko; Volodymyr Nekhotiashchiy
ПринадлежністьІнститут проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України, м.Київ ООО Специальные научные разработки м.Харьків Інститут електрозваювання імені Є.О. Патона НАН України, м.Київ Institute for Problems of Strength named after G.S. Pisarenko, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv LLC Special Scientific Developments, Kharkiv, Ukraine Institute of Electric Welding named after E.O. Paton, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Бібліографічний описTo evaluate the failure of elements of constructions under covering capacity Message 1. Development of the method of using a coercimetric control to assess the degree of damage to metal structures under mechanical loading / Oleksii Gopkalo; Gennadii Bezlyudko; Volodymyr Nekhotiashchiy // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2019. — Vol 93. — No 4. — P. 7–18. — (Mechanics and materials sciense).
Bibliographic description:Gopkalo O., Bezlyudko G., Nekhotiashchiy V. (2019) To evaluate the failure of elements of constructions under covering capacity Message 1. Development of the method of using a coercimetric control to assess the degree of damage to metal structures under mechanical loading. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 93, no 4, pp. 7–18.
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.01.007
УДК

539.4

 

Ключові слова

структуроскоп, коерцитивна сила, пошкодження.
stroboscope, coercivity, damage.

Наведено аналіз відомих методів неруйнівного контролю для діагностування технічного стану відповідальних елементів конструкцій в умовах експлуатації шляхом виявлення деградації службових властивостей металу і еволюції структури та дефектів різного походження. Встановлено, що еволюція вихідної структури в локальних високонавантажених зонах в процесі циклічного пружно-пластичного деформування призводить до втрати суцільності металу з послідуючим руйнуванням. Показано, що моніторинг залишкового ресурсу відповідальних елементів конструкцій в умовах експлуатації зазвичай проводять за методиками з використанням спеціальних приладів і обладнання неруйнівного контролю, зміни параметрів яких, характеризують деградацію механічних властивостей металу, тобто ступінь пошкодження матеріалу. Встановлено, що увесь процес накопичення пошкоджень в умовах експлуатації  поділяють на дві основні стадії: стадії зародження і стадії поширення тріщин, оскільки закономірності процесів пластичного деформування і руйнування при різних видах навантаження мають багато спільного. Показано вплив виду навантаження на природу походження та вид накопичених пошкоджень. Для оцінки ступеня пошкодження металу при механічному навантаженні використовували неруйнівний метод контролю, де основним параметром діагностування обрана коерцитивна сила, як найбільш чутлива до структурних змін і зв'язана лінійною залежністю з механічними властивостями, відображає деградацію механічних властивостей металу і може слугувати мірою накопичення пошкоджень. Показано, що чутливість та точність вимірювання магнітних властивостей (коерцитивної сили) в локальних поверхневих зонах руйнування буде залежати від габаритів датчика і глибини намагнічування металу. На основі проведених пошукових досліджень розробнику приладу запропоновано удосконалити наявний структуроскоп шляхом зменшення розмірів датчика для вимірювання значень коерцитивної сили та глибини намагнічування металу.  Використання удосконаленого структуроскопу для коерцитивного контролю в умовах циклічного навантаження дозволить проводити повноцінну діагностичну експертизу поточного стану елементів конструкції одним і тим же приладом, а не суміш дефектоскопії з дефектометрією, як це має місце сьогодні.
Analysis of the known methods of non-destructive testing for diagnosing the technical condition of critical construction elements under operation conditions is carried out by means of detection of the metal service properties degradation and the evolution of the structure and defects of various origins. It is determined that the initial structure evolution in local high-loaded areas in the course of cyclic elastic-plastic deformation results in metal solidity loss with subsequent destruction. It is shown that monitoring of the residual resource of the structure critical elements under operation conditions is usually carried out according to the techniques using special devices and equipment for non-destructive testing, which parameters change characterizes the degradation of metal mechanical properties, that is, the material damage degree. It is determined that the whole process of damage accumulation under operation conditions is divided into two main stages: the stages of cracks origin and propagation, since the laws of processes of plastic deformation and fracture under different load types have a lot in common. The influence of the load type on the origin nature and the accumulated damage type is shown. To estimate the metal damage degree under mechanical loading, non-destructive control method was used, where the coercive force was chosen as the main parameter of diagnosis, as the most sensitive to structural changes and bound by linear dependence with mechanical properties, reflects metal mechanical properties degradation and can serve as a measure of damage accumulation. It is shown that the sensitivity and accuracy of the magnetic properties (coercive force) measurement in the local surface destruction areas depends on the sensor dimensions and metal magnetizing depth. On the basis of conducted researches the developer of the device is proposed to improve the existing structroscope by reducing the dimensions of the sensor for measuring the values of the coercive force and the metal magnetizing depth. The use of improved structuroscope for coercive control under cyclic loading makes it possible to carry out complete diagnostic examination of the current state of structure elements by the same device, and not the combination of defectoscopy with defectometry, as it is done at present.

 

 

 

ISSN:2522-4433
Перелік літератури

1. Лепеш, Г.В. Современные методы и средства диагностики оборудования инженерных систем зданий и сооружений [Текст] /  Г.В. Лепеш // Технико-технологические проблемы сервиса. -2015. - № 4(34) – С. 3 – 8.
2. Лепеш, Г.В. Диагностика и комплексное обслуживание инженерно-технических систем и оборудования зданий и сооружений [Текст] /  Г.В. Лепеш // Технико-технологические проблемы сервиса. -2015. - № 5(35) – С. 6 – 16.
3. Лепеш, Г.В. Оперативный контроль и диагностика оборудования [Текст] /  Г.В. Лепеш, В.Н.Куртов, Н.Г.Мотылев и др.// Технико-технологические проблемы сервиса. -2009. -№ 3(9). С.8 – 16.
4.  ГОСТ 18353-79 Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов. Группа Т59. Non-destructive check. Classification of types and methods. [Текст] Дата введения 1980-07-01. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11 ноября 1979 г. № 4245 дата введения установлена 01.07.80. Взамен ГОСТ 18353-73 // Электронный фонд нормативно-правовой документации. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-18353-79 (дата обращения 5.05.2016)
5. ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения Technical diagnostics. Terms and definitions [Текст]. Дата введения 1991-01-01.Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.12.89 № 4143. Взамен ГОСТ 20911-75. Переиздание. Ноябрь 2009 г. Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/1200009481 (дата обращения 5.05.2016).
6. ГОСТ Р 53564-2009 Контроль состояния и диагностика машин. Мониторинг. Режим доступа http://standartgost.ru/g/ГОСТ_Р_53564-2009.
7. ПБ 03-440-02 Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля [Текст] / Нормативные документы в сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору // Серия 28. Выпуск 3.  Коллектив авторов - М.: ЗАО «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности», 2010. - 58 с.
8. Зацепин Н. Н. Исследование магнитного поля вихревых токов над поверхностными дефектами [Текст] / Н. Н. Зацепин // Дефектоскопия, 1969, № 4, – С.  104–112.
9. Троицкий В. А. Краткое пособие по контролю качества сварных соединений [Текст] / В. А. Троицкий //– Киев, Феникс. – 2006. – 320 с.
10.  Троицкий В.А. Ультразвуковой контроль: дефектоскопы, нормативне документы, стандарты по УЗК [Текст]  / В.А.Троицкий. // – К. :Феникс, 2006. – с. 224.
11. ГОСТ 18353–79. Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов. М., 2004.
12. Афанасьев В. Б. Современные методы неразрушающего контроля [Текст] / В. Б. Афанасьев,  Н. В.  Чернова // Успехи современного естествознания. — 2011. — № 7 — С. 73–74.
13. ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод (с Изменением N 1).
14. Потапов, И. А. Акустические методы и средства неразрушающего контроля и дистанционной диагностики трубопроводов [Текст] / И. А. Потапов // автореф. дис. канд. техн. наук 05.02.11– Санкт-Петербург, 2007. – С. 26–30.
15. Чистяков В. В. Сравнительный анализ технических возможностей ультразвуковых дефектоскопов общего назначения [Текст] / В. В. Чистяков,  С. Л. Молотков // В мире неразрушающего контроля. – 2002 № 2 с. 40–44.
16. Жумаев К. К. Выявление внутренних и наружных дефектов трубопроводов ультразвуковыми дефектоскопами [Текст] / К. К. Жумаев, Н. О. Каландаров // Молодой ученый. — 2014. — № 16. — С. 67–68.
17. Петинов С. В. Обзор методов дефектоскопии при обследовании трубопроводов [Текст] / С.В.Петинов, В. Г.Сидоренко // Молодой ученый. — 2016. — №2. — С. 194-199. — URL https://moluch.ru/archive/106/25262/ (дата обращения: 20.03.2019).
18. Клюев В. В. Неразрушающий контроль и диагностика. [Текст] / В. В.  Клюев // Справочник. -2003.- С. 10–15.
19. Дрозд М.С. Определение механических свойств металла без разрушения. [Текст] / М.С. Дрозд //–М: Металлургия, 1965.- С.147- 156.
20.  Постников В. С.  Влияние дефектов на свойства твердых тел, [Текст] / В. С. Постников // Внутреннее трение в металах 2 изд., M., 1974 – С.48- 59.
21. Головин И.С. Внутреннее трение и механическая спектроскопия металлических материалов: учеб. [Текст] /  И.С. Головин. // – М.: Мзд. Дом МИСиС, 2012.-247 с.
22. Папиров И.И. Кинетика изменения электросопротивления деформированного бериллия при отжиге [Текст] / И.И. Папиров, П.И.Стоев, И.А.Тараненко  // Физика металлов и металловедение. 1983, т. 35, в. 6, с. 1241 – 1247.
23. Валиев Р.З.  Наноструктурные материалы, получаемые интенсивной пластической деформацией [Текст] / Р.З. Валиев,  И.В. Александров // М.,"Логос", 2000. 272с.
24. Рыбин В.В. Большие пластические деформации и разрушение металлов. [Текст] / В.В. Рыбин // М.: Металлуогия, 1986. 224 с.
25. Стрижало В.А. Циклическая прочность и ползучесть металлов при малоцикловом нагружении в условиях низких и высоких темп5ератур. [Текст] / В.А. Стрижало //– К.Наукова думка, 1978 – 238 с.
26.  Иванова В.С. Природа усталости металлов [Текст] / В.С.Иванова, В.Ф. Терентьев – М.: Металлургия, 1975. – 454 с.
27. Миллер К.Ж. Усталость металлов – прошлое, настоящее и будущее [Текст] / К.Ж.  Миллер // Заводская лаборатория. – 1994. – № 3.  544 – 561с.
28.  Новиков И.И. Об анализе деформационных кривых металлов [Текст] / И.И. Новиков, В.А.  Ермишкин // Металлы. – 1995. № 6. – С. 142-154.
29. Терентьев В.Ф. Циклическая прочность металлических материалов: Учеб. пособие. [Текст] / В.Ф.Терентьев, А.А. Оксогоев – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2001. – 61 с.
30. Трошенко В.Т. О влиянии коэффициента асимметрии цикла напряжений на развитие усталостного и квазистатического разрушения при малоцикловом нагружении [Текст] / В.Т. Трошенко, В.А.Стрижало, Д.П.Синявский, В.В.Ивахненко // Проблемы прочности, 1982, №8, с.14 – 21.
31. Pangborn R.N., Weissmann S., Kramer J.R. Work hardening in the surface layer and in bulk during fatigue // Ser. Met.-1978.-12, N 2 –P. 129-131. https://doi.org/10.1016/0036-9748(78)90149-7
32. Sato Y., Sasaki H., Kumana A. Surface layer yielding of lowcarbon steel cylinders // J. Mater. Sci. Soc. Jap.- 1980.- 17, N ¾.- P. 185-192.
33. Miyazaki S., Shibata K., Fujita H. Effect of specimen tyicknes on Mechanical Properties of Polycrystalline Aggregates with Various grain sizes // Acta met.- 1979.-27, N 5. P 855-863. https://doi.org/10.1016/0001-6160(79)90120-2
34. Нехотящий В.А. Оценка деградации стали 08Х18Н9 по кинетике коэрцитивной силы [Текст] / В.А. Нехотящий,  А.Л. Палиенко, А.П.  Гопкало // В мире неразрушающего контроля. Санкт Петербург.  2015. Том. 18. с. 14 – 16. https://doi.org/10.12737/15953

References:

1. Lepesh, G.V. Sovremennyie metodyi i sredstva diagnostiki oborudovaniya inzhenernyih sistem zdaniy i sooruzheniy / G.V. Lepesh // Tehniko-tehnologicheskie problemyi servisa. -2015. - No 4(34) – S. 3 – 8. [in Russian].
2. Lepesh, G.V. Diagnostika i kompleksnoe obsluzhivanie inzhenerno-tehnicheskih sistem i oborudovaniya zdaniy i sooruzheniy / G.V. Lepesh // Tehniko-tehnologicheskie problemyi servisa. -2015. - No 5(35) – S. 6 – 16. [in Russian].
3. Lepesh, G.V. Operativnyiy kontrol i diagnostika oborudovaniya / G.V. Lepesh, V.N.Kurtov, N.G.Motyilev i dr.// Tehniko-tehnologicheskie problemyi servisa. -2009. - No 3(9). S. 8 – 16. [in Russian].
4. GOST 18353-79 Kontrol nerazrushayuschiy. Klassifikatsiya vidov i metodov. Gruppa T59. Non-destructive check. Classification of types and methods. [Tekst] Data vvedeniya 1980-07-01. Postanovleniem Gosudarstvennogo komiteta SSSR po standartam ot 11 noyabrya 1979 g. No 4245 data vvedeniya ustanovlena 01.07.80. Vzamen GOST 18353-73 // Elektronnyiy fond normativno-pravovoy dokumentatsii. Rezhim dostupa: http://docs.cntd.ru/document/gost-18353-79 (data obrascheniya 5.05.2016). [in Russian].
5. GOST 20911-89 Tehnicheskaya diagnostika. Terminyi i opredeleniya Technical diagnostics. Terms and definitions [Tekst]. Data vvedeniya 1991-01-01. Utverzhden i vveden v deystvie Postanovleniem Gosudarstvennogo komiteta SSSR po upravleniyu kachestvom produktsii i standartam ot 26.12.89 No 4143. Vzamen GOST 20911-75. Pereizdanie. Noyabr 2009g. Rezhim dostupa http://docs.cntd.ru/document/1200009481 (data obra-scheniya 5.05.2016). [in Russian].
6. GOST R 53564-2009 Kontrol sostoyaniya i diagnostika mashin. Monitoring. Rezhim dostupa http://standartgost.ru/g/GOST_R_53564-2009. [in Russian].
7. PB 03-440-02 Pravila attestatsii personala v oblasti nerazrushayuschego kontrolya [Tekst] // Normativnyie dokumentyi v sfere deyatelnosti Federalnoy sluzhbyi po ekologicheskomu, tehnologicheskomu i atomnomu nadzoru. Seriya 28. Vyipusk 3. / Kollektiv avtorov - M.: ZAO «Nauchno-tehnicheskiy tsentr issledovaniy problem promyishlennoy bezopasnosti», 2010. - 58 s. [in Russian].
8. Zatsepin N. N. Issledovanie magnitnogo polya vihrevyih tokov nad poverhnostnyimi defektami. Defektoskopiya, 1969, No 4, s. 104–112. [in Russian].
9. Kratkoe posobie po kontrolyu kachestva svarnyih soedineniy / Troitskiy V. A. – Kiev, Feniks. – 2006. – 320 s. [in Russian].
10. Ultrazvukovoy kontrol: defektoskopyi, normativne dokumentyi, standartyi po UZK / Sostavitel V.A.Troitskiy. —K. :Feniks, 2006. – s. 224. [in Russian].
11. GOST 18353–79. Kontrol nerazrushayuschiy. Klassifikatsiya vidov i metodov. M., 2004. [in Russian].
12. Afanasev V. B., Chernova N. V. Sovremennyie metodyi nerazrushayuschego kontrolya // Uspehi sovremennogo estestvoznaniya. — 2011. — No 7 — S. 73–74. [in Russian].
13. GOST 7512-82 Kontrol nerazrushayuschiy. Soedineniya svarnyie. Radiograficheskiy metod (s Izmeneniem N 1). [in Russian].
14. Potapov, I. A. Akusticheskie metodyi i sredstva nerazrushayuschego kontrolya i distantsionnoy diagnostiki truboprovodov [Tekst]: avtoref. dis. kand. tehn. nauk 05.02.11/ Potapov Ivan Anatolevich. — Sankt-Peterburg, 2007. — S. 26–30. [in Russian].
15. Chistyakov V. V., Molotkov S. L. Sravnitelnyiy analiz tehnicheskih vozmozhnostey ultrazvukovyih defektoskopov obschego naznacheniya. V mire nerazrushayuschego kontrolya. 2002 No 2 S. 40–44. [in Russian].
16. Zhumaev K. K. Vyiyavlenie vnutrennih i naruzhnyih defektov truboprovodov ultrazvukovyimi defektoskopami [Tekst] / K. K. Zhumaev, N. O. Kalandarov // Molodoy uchenyiy. — 2014. — No 16. — S. 67–68. [in Russian].
17. Petinov S. V., Sidorenko V. G. Obzor metodov defektoskopii pri obsledovanii truboprovodov // Molodoy uchenyiy. — 2016. — No 2. — S. 194-199. — URL https://moluch.ru/archive/106/25262/ (data obrascheniya: 20.03.2019). [in Russian].
18. Klyuev V. V. Nerazrushayuschiy kontrol i diagnostika. Spravochnik. -2003.- S. 10–15. [in Russian].
19. Drozd M.S. Opredelenie mehanicheskih svoystv metalla bez razrusheniya. –M: Metallurgiya, 1965.- S.147- 156. [in Russian].
20. Postnykov V. S.  Vlyyanye defektov na svojstva tverdыx tel, [// Vnutrennee trenye v metalach 2 y`zd., M., 1974 – S.48- 59 [in Russian].
21. Golovin I.S. Vnutrennee trenie i mehanicheskaya spektroskopiya metallicheskih materialov: ucheb./ I.S. Golovin. – M.: Mzd. Dom MISiS, 2012.-247 s. [in Russian].
22. Papirov I.I. Kinetika izmeneniya elektrosoprotivleniya deformirovannogo berilliya pri otzhige [Tekst] / I.I. Papirov, P.I.Stoev, I.A.Taranenko // Fizika metallov i metallovedenie. 1983, t. 35, v. 6, s. 1241 – 1247. [in Russian].
23. Valiev R.Z. Nanostrukturnyie materialyi, poluchaemyie intensivnoy plasticheskoy deformatsiey [Tekst] / R.Z. Valiev, I.V. Aleksandrov // M.,"Logos", 2000. 272s. [in Russian].
24. Ryibin V.V. Bolshie plasticheskie deformatsii i razrushenie metallov. M.: Metalluogiya, 1986. 224 s. [in Russian].
25. Strizhalo V.A. Tsiklicheskaya prochnost i polzuchest metallov pri malotsiklovom nagruzhenii v usloviyah nizkih i vyisokih temp5eratur. – K.Naukova dumka, 1978 – 238 s. [in Russian].
26. Ivanova V.S. Priroda ustalosti metallov [Tekst] / V.S.Ivanova, V.F. Terentev – M.: Metallurgiya, 1975. – 454 s. [in Russian].
27. Miller K.Zh. Ustalost metallov – proshloe, nastoyaschee i buduschee [Tekst] / K.Zh. Miller // Zavodskaya laboratoriya. – 1994. – No 3. 544 – 561s. [in Russian].
28. Novikov I.I. Ob analize deformatsionnyih krivyih metallov [Tekst] / I.I. Novikov, V.A. Ermishkin // Metallyi. – 1995. # 6. – S. 142-154. [in Russian].
29. Terentev V.F. Tsiklicheskaya prochnost metallicheskih materialov: Ucheb. posobie. [Tekst] / V.F.Terentev, A.A. Oksogoev – Novosibirsk: Izd-vo NGTU, 2001. – 61 s. [in Russian].
30. Troshenko V.T. O vliyanii koeffitsienta asimmetrii tsikla napryazheniy na razvitie ustalostnogo i kvazistaticheskogo razrusheniya pri malotsiklovom nagruzhenii [Tekst] / V.T. Troshenko, V.A.Strizhalo, D.P.Sinyavskiy, V.V.Ivahnenko // Problemyi prochnosti, 1982, No 8, s.14 – 21. [in Russian].
31. Pangborn R.N., Weissmann S., Kramer J.R. Work hardening in the surface layer and in bulk during fatigue // Ser. Met.-1978.-12, N 2 –P. 129-131. https://doi.org/10.1016/0036-9748(78)90149-7
32. Sato Y., Sasaki H., Kumana A. Surface layer yielding of lowcarbon steel cylinders // J. Mater. Sci. Soc. Jap.- 1980.- 17, N ¾.- P. 185-192.
33. Miyazaki S., Shibata K., Fujita H. Effect of specimen tyicknes on Mechanical Properties of Polycrystalline Aggregates with Various grain sizes // Acta met.- 1979.-27, N 5. P 855-863. https://doi.org/10.1016/0001-6160(79)90120-2
34. Nehotyaschiy V.A. Otsenka degradatsii stali 08H18N9 po kinetike koertsitivnoy silyi [Tekst] / V.A. Nehotyaschiy, A.L. Palienko, A.P. Gopkalo // V mire nerazrushayuschego kontrolya. Sankt Peterburg. 2015. Tom. 18. s. 14 – 16. [in Russian]. https://doi.org/10.12737/15953

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.