logo logo


Методика оцінки залишкового ресурсу роботи рамних систем

НазваМетодика оцінки залишкового ресурсу роботи рамних систем
Назва англійськоюEvaluation technique of frame residual operational life
АвториТарас Довбуш (https://orcid.org/0000-0002-8354-7276); Надія Хомик (https://orcid.org/0000-0002-7095-709X); Анатолій Довбуш (https://orcid.org/0000-0001-6656-9150); Богдан Дунець (https://orcid.org/0000-0002-8247-8010); Taras Dovbush (https://orcid.org/0000-0002-8354-7276); Nadia Khomyk (https://orcid.org/0000-0002-7095-709X); Anatolii Dovbush (https://orcid.org/0000-0001-6656-9150); Bogdan Dunets (https://orcid.org/0000-0002-8247-8010)
ПринадлежністьТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний описEvaluation technique of frame residual operational life / Taras Dovbush, Nadia Khomyk, Anatolii Dovbush, Bogdan Dunets // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2019. — Vol 93. — No 1. — P. 61–70. — (Manufacturing engineering and automated processes).
Bibliographic description:Dovbush T., Khomyk N., Dovbush A., Dunets B. (2019) Evaluation technique of frame residual operational life. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 93, no 1, pp. 61-70.
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.01.061
УДК

631.42

Ключові слова

ресурс роботи машини, напруження, тріщина, небезпечний перетин, поправочна функція.
machine operational life, tension, crack, dangerous intersection, correction function.

В роботі розроблені покрокові аналітико-експериментальні дослідження оцінки залишкового ресурсу роботи конструктивної системи на прикладі розкидача органічних добрив ПРТ-9. Підвищення вимог до показників металоємності і надійності розкидачів твердих добрив пов’язане з забезпеченням міцності і довговічності їхніх вузлів та агрегатів. Необхідність скорочення термінів проектування нової техніки, високі витрати на проведення експериментальних досліджень підвищують вагомість розрахунково-експериментальних методів оцінки довговічності конструкцій. Надійність і довговічність мобільних сільськогосподарських машин масового виробництва визначається, в основному, міцністю їх тримких рам. Сприймаючи динамічні навантаження від ходової частини машини, а також від змонтованих на ній силових і функціональних установок, ці конструкції працюють у жорстких умовах циклічного навантаження, що часто призводить до їх передчасного руйнування. Відмови тримких вузлів мобільних сільськогосподарських машин, викликані зародженням та ростом втомних тріщин. Тому при проектуванні та розрахунку цих конструкцій доцільно оцінювати їх тріщиностійкість використовуючи підходи механіки руйнування. Такі дослідження не є заміною традиційних методів розрахунку, а є важливим додатковим заходом, що дозволяє коректніше оцінити очікуваний запас міцності та ресурсні можливості конструкції, вибрати матеріал і оптимальні конструктивні рішення окремих деталей і вузлів з точки зору їх тріщиностійкості, розробити практичні рекомендації для попередження втомних руйнувань і збільшення терміну експлуатації машин [2, 4]. Рама сільськогосподарської машини – це зварна металоконструкція, виготовлена в основному з тонкостінних елементів відкритих і закритих перетинів, які працюють переважно на згин та кручення. Найбільш поширеними дефектами таких перетинів є втомні крайові тріщини.
Step-by-step analytical and experimental investigations of the structural system residual operational life using organic fertilizer spreader PRT-9 are developed in this paper. Increased requirements for metal consumption indicators and reliability of solid fertilizer spreaders are associated with ensuring the strength and durability of their components and units. The agricultural machine frame is the welded metal structure, made mainly of thin-walled elements of open and closed intersections, operating mainly for bending and torsion. The most common defects of such intersections are fatigue edge cracks.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури
 1. Рибак Т.І. Модифікація ММПЕД для розкриття статичної невизначеності криволінійних елементів рам / Т.І. Рибак, Т.А. Довбуш // VI Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція "Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання". Збірник тез конференції. Том 1. – Тернопіль. – ТНТУ, 2013.-С.143.
 2. Рибак Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин. – Тернопіль: ВАТ ТВПК „Збруч”, 2003. – 332 с.
 3.  Рибак Т.І. Універсальна вимірювальна система для дослідження динаміки сільськогосподарських машин / Т.І. Рибак, М.І. Підгурський, В.І. Костюк та ін. // Надійність і довговічність машин і споруд, 2005. – Вип. 25. – С.112-119.
 4. Рыбак Т.И. Иследование несущей способности пространственных рамных конструкций некоторых сельськохозяйственных машин: Автореф. дис. … канд. техн. наук. – Львов, 1972. – 18 с.
 5. Довбуш Т.А. Оцінка ресурсу роботи і обґрунтування конструкції несучої системи розкидачів добрив: дисертація на здобуття наук. ступ. к.т.н.; спеціальність 05.05.11/ Т.А. Довбуш. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 189 с.
 6. Рибак Т., Сташків М. Визначення КІН для втомної тріщини у тонкостінному стержні замкнутого профілю при депланації його поперечних перетинів // Машинознавство, 2003. – №5. – С.10-13.
 7. Рибак Т., Сташків М. Специфіка розрахунку деяких тонкостінних елементів тримких конструкцій машин. // Вісник ТДТУ, 2003. – Т.8. – №2. – С. 34-39.
References:
 1. Rybak T.I., Dovbush T.A. Modification of MMPED for the disclosure of static uncertainty of curvilinear elements of frames, Ternopil, All-Ukrainian Student Scientific and Technical Conference "Natural and Humanitarian Sciences: Actual Issues". Collection of abstracts of the conference. Volume 1, 2013, 143-143 pp.
 2. Rybak T.I. Search engineerings based on the optimization of the resource of mobile agricultural machines, Ternopil, 2003, 332 pp.
 3.  Rybak T.I., Pidhurskyi M.I., Kostiuk V.I. Universal measuring system for studying the dynamics of agricultural machines, Reliability and durability of machines and structures, issue 25, 2005, 112 – 119 pp.
 4. Rybak T.I. The study of the carrying capacity of spatial frame structures of some agricultural machines the author’s abstract of the candidate’s dissertation, Lviv, 1972, 18 p.
 5. Dovbush T.A. Estimation of the resource of work and substantiation of the design of the carrier system of fertilizer spreaders: a thesis for obtaining sciences. degree of Candidate Degree specialty 05.05.11 Тернопіль: ТНТУ, Ternopil, 2016, 189 pp.
 6. Rybak T.I, Stashkiv M,Y. Determination of CIN for fatigue crack in a thin-walled core of a closed profile at the deplanation of its transverse sections. Machine Science. 2003, 10-13 pp.
 7. Rybak T.I, Stashkiv M,Y. Specificity of calculation of some thin-walled elements of trimming constructions of machines. Bulletin of the TSTU volume 8, №2. Ternopil, 2003, 34-49 pp.
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.