logo logo


Електроприводи обладнання для механізованого та автоматичного дугового зварювання

НазваЕлектроприводи обладнання для механізованого та автоматичного дугового зварювання
Назва англійськоюЕlectric drives in the equipment for mechanized and automatic arc welding
АвториВолодимир Лебедєв (https://orcid.org/0000-0002-0006-3576); Олексій Халімовський (https://orcid.org/0000-0003-3672-8530); Volodymyr Lebedjev (https://orcid.org/0000-0002-0006-3576); Oleksiy Khalimovskyy (https://orcid.org/0000-0003-3672-8530)
ПринадлежністьІЕЗ імені Є. О. Патона НАН України, м. Київ Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського E.O. Paton Electric Welding Institute of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic In-stitute», Kyiv, Ukraine
Бібліографічний описЕlectric drives in the equipment for mechanized and automatic arc welding / Volodymyr Lebedjev, Oleksiy Khalimovskyy // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2019. — Vol 93. — No 1. — P. 81–91. — (Manufacturing engineering and automated processes).
Bibliographic description:Lebedjev V., Khalimovskyy O. (2019) Еlectric drives in the equipment for mechanized and automatic arc welding. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 93, no 1, pp. 81-91.
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.01.081
УДК

621.791

Ключові слова

системи зварювального устаткування, управління переміщенням, електропривод, електродвигун, векторне керування.
welding equipment system, transfer control, electric drive, electric motor, vector control.

Розглянуто базові конструкції обладнання для зварювального та відновлювального виробництв загального й спеціального призначення. Здійснено аналіз використання електроприводів обладнання для дугового механізованого зварювання і наплавлення. Вказані тенденції застосування обладнання сучасних типів, а саме:  автоматів і напівавтоматів. На основі проведеного аналізу використання основних представників цих видів техніки сформульовані напрямки їх удосконалення та вимоги щодо відпрацювання режимів роботи двигунів, які забезпечують здійснення робочих, установчих або коригувальних рухів систем апаратів. Визначено, що для управління й забезпечення здійснення цих рухів використовується досить широкий спектр різних електроприводів як постійного, так і змінного струму. Зокрема, для всіх лінійних переміщень зварювального обладнання використовуються досить прості конструкції електроприводів на основі електродвигунів постійного струму. Зазначено, що застосування колекторних двигунів малої потужності (до 100 Вт) у складі електроприводів за рахунок вибору структур зворотних зв’язків дозволяє отримати діапазон регулювання не менше 1:10 при жорсткості механічних характеристик β≥5% у всьому діапазоні регулювання. Надано оцінку властивостей тиристорних і транзисторних електроприводів простих конструкцій для функціонування систем зварювального обладнання, що реалізує традиційні технології зварювання і наплавлення. Зазначено, що асинхронний частотно-регульований електропривод останнім часом знаходить досить широке застосування, переважно при розробці зварювальних і наплавних установок складних конструкцій. Сформульовано основні напрямки застосувань крокових та вентильних електроприводів. Дослідження імпульсного режиму роботи векторно-керованого синхронного електроприводу, проведені шляхом математичного моделювання, підтвердили можливість його застосування у технологічних процесах для забезпечення високодинамічних режимів роботи обладнання механізованого та автоматичного дугового зварювання.
A wide range of equipment for welding and renewal production of general and special purpose is considered. The analysis of the use of electric drives in the equipment for arc mechanized welding and surfacing is carried out. The trends for the use of equipment of modern types are indicated, such as: automatic and semi-automatic machines. Based on the carried out analysis of the main representatives of these types of techniques, the directions for their improvement and the requirements for elaboration of the operation modes for the motors, which ensure the implementation of the production, installation of correction movements of the welding systems are formulated. It is determined, that in order to control and ensure the implementation of these movements, a wide range of electric drives of both direct and alternating current is used. In particular, for all linear displacements of the welding equipment, some relatively simple constructions of electric drives are used, which are based on electric motors of direct current. It is noted that the use of collector motors of low power (up to 100 W) in the electric drives due to the choice of feedback structures makes it possible to regulate the range at least 1:10 with rigidity of mechanical characteristics β≥5% in the whole range of regulation. The estimation of the properties of thyristor and transistor electric drives based on simple constructions for operation of welding equipment systems is given implementing traditional technologies for welding and surfacing. It is noted that the asynchronous frequency-regulated electric drive is widely used at present, mainly in the development of welding and surfacing systems of complex structures. The basic directions of step and brushless DC electric drives use are formulated. The investigations of the pulse mode of the vector-controlled synchronous electric drive carried out by mathematical modeling and simulation proved the possibility of its application in technological processes providing high-dynamic modes for mechanized and automatic arc welding.

 

ISSN:2522-4433
Перелік літератури
 1. Патон Б.Е. Современные направления исследований и разработок в области сварки и прочности конструкций//Автоматическая сварка. - 2003. Октябрь – ноябрь. - С. 7 – 13.
 2. Гладырев А.И. Технологические предпосылки применения регулируемого и управляемого  электропривода / А.И. Гладырев, Д.И. Родькин // Научные труды КПГИ. – Кременчуг (Украина), 2000. – Вып. 1. – С. 98–102.
 3. Применение полуавтоматов блочно-модульной конструкции типа ПШ107 для сварки, наплавки и резки сталей и алюминия / Б.Е. Патон, В.А. Лебедев, В.Г. Пичак [и др.] // Автомат. сварка. - 2004. - № 4. - С. 32  – 3 7.
 4. Лебедев В.А., Новгородский В. Г. Автоколебательные транзисторные электроприводы постоянного тока для сварочного оборудования инженер, ИЭС им. Е.О. Патона //Сварочное производство 2003 .-№ 8.– С. 26-31.
 5. Omron Device Net Operation Manual Cat. No. W267-E1-11 Revised, April 2008
 6. Оборудование, техника и технология электрошлаковой сварки неповоротных кольцевых стыков / Б.Е. Патон, К.А. Ющенко, И.И. Лычко, В.Д. Ковалев, С.И. Великий, С.И. Притула, А.Д. Чепурной, С.П. Никитченко, А.Н. Шалашный // Автоматическая сварка. — 2007. — № 7 (651). — С. 25-28. 
 7. Максимов С.Ю., Лебедев В.А.,Лендел И.В. Герметизация труб теплообменников “мокрой” сваркой на глубине 200 м. //Вопросы материаловедения. 2015. №1. С.199-204.
 8. Paul Acarnley. Stepping motors. A guide to theory and practice. 4th еd. London: Institution of Engineering and Technology, 2007. 159 p.
 9. V.Lebedev, O.Kozyrco. THE REALIZATION OF TASK COORDINATE CONTROL OF INSTRUMENT AND WORK PIECE MOTIONS AT MECHANIZED AND AUTOMATIC ARC WELDING //Electrotechnic and Computer Sistem. 2015. №19. PP. 41-45. https://doi.org/10.15276/eltecs.19.95.2015.11
 10. Лебедев В.А., Гулый М В. Быстродействующий вентильный электропривод для оборудования механизированной дуговой сварки //Мехатроника. Автоматизация, Управление. 2014. №6. С.47-51.
 11.  Keats, DJ. Underwater Wet Welding - A Welder's Mate. — Speciality Welds Ltd, 2005. — P. 300. 
 12. Патон. Б.Е., Лебедев В.А., Максимов С.В., Пичак В.Г., Полосков С.И. Совершенствование оборудования для подводной механизированной и автоматизированной сварки и резки. / Сварка и диагностика №5.-2011.- С.54-59.
 13.  Lee, J.G., Nam, K.H., Lee, S.H., Choi, S.H., Kwon, S.W.: ‘A look up table based loss minimizing control for FCEV permanent magnet synchronous motors’, J. Electr. Eng. Technol. – 2009 – 4, (2) – С. 201–210. https://doi.org/10.5370/JEET.2009.4.2.201
 14. W. Leonhard, Control of Electrical Drives, 2nd edition, Springer, Berlin, 1996. https://doi.org/10.1007/978-3-642-97646-9
References:

1.   Paton B.E. Sovremennye napravleniya issledovanij i razrabotok v oblasti svarki i prochnosti konstruktsij//Avtomaticheskaja svarka. - 2003. Oktyabr' – no-yabr'. - S. 7 – 13.
2.   Hladyrev A.Y. Tekhnolohicheskie predposylky primeneniya rehuliruemoho i upravlyaemoho  elektroprivoda / A.Y. Hladyrev, D.Y. Rod'kin // Nauchnye trudy KPHY. – Kremenchuh (Ukraina), 2000. – Vyp. 1. – S. 98–102.
3.   Primenenie poluavtomatov blochno-modul'noj konstruktsiji tipa PSh107 dlya svarki, naplavki i rezki stalej i alyumyniya / B.E. Paton, V.A. Lebedev, V.H. Pychak [i dr.] // Avtomat. svarka. - 2004. - # 4. - S. 32  – 37.
4.   Lebedev V.A., Novhorodskij V. H. Avtokolebatel'nye tranzistornye elektro-privody postoyannoho toka dlya svarochnoho oborudovaniya inzhener, IES im. E.O. Patona //Svarochnoje proizvodstvo 2003 .-# 8.– S. 26-31.
5.   Omron Device Net Operation Manual Cat. No. W267-E1-11 Revised, April 2008.
6.   Oborudovanie, tekhnika i tekhnolohiya elektroshlakovoj svarki nepovorotnykh kol'tsevykh stykov / B.E. Paton, K.A. Yushchenko, Y.Y. Lychko, V.D. Kovalev, S.Y. Velikij, S.Y. Pritula, A.D. Chepurnoj, S.P. Nikitchenko, A.N. Shalashnyj // Avtomaticheskaya svarka. — 2007. — # 7 (651). — S. 25-28.
7.   Maksimov S.Yu., Lebedev V.A., Lendel Y.V. Hermetizatsiya trub teploobmennykov “mokroy” svarkoy na hlubine 200 m. //Voprosy materialovedenyya. 2015. #1. S.199-204.
8.   Paul Acarnley. Stepping motors. A guide to theory and practice. 4th ed. London: Insti-tution of Engineering and Technology, 2007. 159 p.
9.   V.Lebedev, O.Kozyrco. THE REALIZATION OF TASK COORDINATE CONTROL OF INSTRUMENT AND WORK PIECE MOTIONS AT MECHANIZED AND AUTOMATIC ARC WELDING //Electrotechnic and Computer Sistem. 2015. #19. PP. 41-45. https://doi.org/10.15276/eltecs.19.95.2015.11
10. Lebedev V.A., Hulyj M V. Bystrodejstvujushchij ventil'nyj elektroprivod dlya oborudovaniya mekhanizirovannoj duhovoj svarki //Mekhatronika. Avtomatizatsiya, Upravlenie. 2014. #6. S.47-51.
11. Keats, DJ. Underwater Wet Welding - A Welder's Mate. — Speciality Welds Ltd, 2005. — P. 300.
12. Paton B.E., Lebedev V.A., Maksymov S.V., Pychak V.H., Poloskov S.Y. Sovershenstvovanie oborudovaniya dlya podvodnoj mekhanizirovannoj i avtomatizirovannoj svarki i rezki. / Svarka i diahnostika #5.-2011.- S.54-59.
13. Lee, J.G., Nam, K.H., Lee, S.H., Choi, S.H., Kwon, S.W.: ‘A look up table based loss minimizing control for FCEV permanent magnet synchronous motors’, J. Electr. Eng. Technol. – 2009 – 4, (2) – С. 201–210. https://doi.org/10.5370/JEET.2009.4.2.201
14. W. Leonhard, Control of Electrical Drives, 2nd edition, Springer, Berlin, 1996.https://doi.org/10.1007/978-3-642-97646-9

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.