logo logo


Mathematical model and informative parameters of the magnetoelastic acoustic emission signal

НазваMathematical model and informative parameters of the magnetoelastic acoustic emission signal
Назва англійськоюMathematical model and informative parameters of the magnetoelastic acoustic emission signal
АвториYevhen Pochapskyy; Bogdan Klym; Natalia Melnyk
ПринадлежністьKarpenko Physico-Mechanical Institute of NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine
Бібліографічний описMathematical model and informative parameters of the magnetoelastic acoustic emission signal / Yevhen Pochapskyy; Bogdan Klym; Natalia Melnyk // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2019. — Vol 94. — No 2. — P. 37–50. — (Mechanics and materials sciense).
Bibliographic description:Pochapskyy Y.; Klym B.; Melnyk N. (2019) Mathematical model and informative parameters of the magnetoelastic acoustic emission signal. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 94, no 2, pp. 37–50.
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.02.037
УДК

537.63

Ключові слова

magnetoelastic acoustic emission, mathematical model, informative parameters, ferromagnetic materials.

A mathematical model of the magnetoelastic acoustic emission (MAE) signal in the form of a random impulse flow is proposed and considered. The impulse and time informative parameters of the MAE signal are allocated and algorithms of their estimation are developed. The influence of external force loads applied to lamellar samples made of nickel and 19G steel on the change of the informative parameters of the MAE signals is examined. For a steel sample we estimate the distribution of pulse amplitudes and intervals between adjacent pulses of the MAE signals at different values of the applied load. The obtained estimations we approximated by exponential curves. These dependencies can be used as calibration curves for the diagnostics of residual stresses in ferromagnetic objects of long-term operation.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури
 1. Klym B. P., Pochaps'kyy Ye. P., Skal's'kyy V. R. Informatsiyno-obchyslyuval'na systema obrobky syhnaliv mahnitopruzhnoyi akustychnoyi emisiyi. Tekhn. dyahnostyka y nerazr. kontrol'. 2008. № 2. P. 43–49.
 2. Nazarchuk Z. T., Skal's'kyy V. R., Pochaps'kyy Ye. P. Tekhnolohiyi vidboru ta opratsyuvannya nyz'koenerhetychnykh diahnostychnykh syhnaliv. K.: Nauk. dumka, 2014. 304 р.
 3. Weiss P. L'hypothése du champ moléculaire et la propriété ferromagnétique. J. de Phys., 1907. 6. P. 661–690.
 4. Tykadzumy C. Fyzyka ferromahnetyzma. Mahnytnыe svoystva veshchestva / рer. s yaponskoho. M.: Myr, 1987. Р. 179–185.
 5. Kondorskyy E. Y. O hysterezyse ferromahnetykov. Zhurnal эksperymental'noy y teoretycheskoy fyzyky. 1940. Т. 10. Р. 420–440.
 6. Vonsovskyy S. V., Shur Ya. S. Ferromahnetyzm. M.: Hostekhyzdat, 1948. 816 р.
 7. Zapperi S., Cizeau P., Durin G. and Stanley H. E. Dynamics of a ferromagnetic domain wall: avalanches, depinning transition and the Barkhausen effect. Phys. Rev. 1998. 58. P. 6353–6366.
 8. Rudyak V. M. Эffekt Barkkhauzena. Uspekhy fyzycheskykh nauk. 1970. Т. 111. № 3. Р. 429–462.
 9. Sanchez R. L., Pumarega M. I. L., M. Armeite et. all Barkhausen effect and acoustic emission in a metallic glass – preliminary results. Review of Quantitative Nondestructive Evaluation / еds. D. O. Thompson and D. E. Chimenti. 2004. 23. P. 1328–1335.
 10. Shibata M. and Ono K. Magnetomechanical acoustic emission – a new method of nondestructive stress measurement. NDT International. 1981. October. P. 227–234.
 11. Skal's'kyy V. R., Serhiyenko O. M., Mykhal'chuk V. B., Semehenivs'kyy R. I. Kil'kisna otsinka strybkiv Barkhauzena za syhnalamy mahnetoakustychnoyi emisiyi. Fiz.-khim. mekhanika materialiv. 2009. № 3. Р. 67–75.
 12. Skal's'kyy V. R., Pochaps'kyy Ye. P., Klym B. P., Tolopko Ya. D., Mel'nyk N. P., Rudak M. O., Koblan I. M. Rozroblennya kontseptsiyi pobudovy systemy diahnostuvannya vyrobiv ta elementiv konstruktsiy za parametramy mahnetopruzhnoyi akustychnoyi emisiyi: materialy dop. 8-oyi Nats. nauk.-tekhn. konf. z neruynivnoho kontrolyu ta tekhn. Diahnostyky (Kyiv, 22–24 lystopada 2016.). Kyiv, 2016. Р. 249–254.
 13. Pochaps'kyy Ye. P., Mel'nyk N. P., Koblan I. M. Osoblyvosti ohynayuchoyi syhnaliv mahnetopruzhnoyi akustychnoyi emisiyi u feromahnetnykh materialakh: materialy 13-ho mizhnar. symp. ukr. inzheneriv-mekhanikiv (L'viv, 18–19 travnya 2017.). L'viv, 2017. Р. 45–46.
 14. Pochaps'kyy Ye. P., Mel'nyk N. P., Koblan I. M. Vplyv poliv rozmahnechennya na mekhanizmy heneruvannya mahnetopruzhnoyi akustychnoyi emisiyi u feromahnetnykh materialakh: рratsi V Mizhnar. nauk.-tekhn. konf. “Poshkodzhennya materialiv pid chas ekspluatatsiyi, metody yoho diahnostuvannya i prohnozuvannya” (Ternopil', 19–22 veresnya 2017.). Ternopil', 2017. Р. 94–97.
 15. Nazarchuk Z., Skalsky V., Pochapskyy Ye., Hirnyj S. Application of magnetoacoustic emission for detection of hydrogen electrolytically absorbed by steel. Proc. 19th Europ: сonfer. on Fracture “Fracture Mechanics for Durability, Reliability and Safety” (Kazan, 26–31 August 2012.). Kazan, 2012. 8 p. ID 405.
 16. Skal's'kyy V. R. Pochaps'kyy Ye. P., Klym B. P., Simakovych O. H. Mahnetoakustychnyy metod kontrolyu vmistu vodnyu v feromahnetykakh. Fiz.-khim. mekhanika materialiv. 2014. Spets. vyp. № 10. T. 2. Р. 505–509.
 17. Pochaps'kyy Ye. P., Klym B. P., Koblan I. M. Analiz informatyvnykh parametriv syhnalu mahnetopruzhnoyi akustychnoyi emisiyi. Vidbir i obrobka informatsiyi. 2017. № 45 (121). Р. 10–13.
 18. Kobzar' A. Y. Prykladnaya matematycheskaya statystyka. M.: Fyzmatlyt, 2006. 816 р.
 19. Bendat Dzh., Pyrsol A. Prykladnoy analyz sluchaynykh dannykh. M.: Myr, 1989. 540 р.

 

 

References:
 1. Klym B. P., Pochaps'kyy Ye. P., Skal's'kyy V. R. Informatsiyno-obchyslyuval'na systema obrobky syhnaliv mahnitopruzhnoyi akustychnoyi emisiyi. Tekhn. dyahnostyka y nerazr. kontrol'. 2008. № 2. P. 43–49.
 2. Nazarchuk Z. T., Skal's'kyy V. R., Pochaps'kyy Ye. P. Tekhnolohiyi vidboru ta opratsyuvannya nyz'koenerhetychnykh diahnostychnykh syhnaliv. K.: Nauk. dumka, 2014. 304 р.
 3. Weiss P. L'hypothése du champ moléculaire et la propriété ferromagnétique. J. de Phys., 1907. 6. P. 661–690.
 4. Tykadzumy C. Fyzyka ferromahnetyzma. Mahnytnыe svoystva veshchestva / рer. s yaponskoho. M.: Myr, 1987. Р. 179–185.
 5. Kondorskyy E. Y. O hysterezyse ferromahnetykov. Zhurnal эksperymental'noy y teoretycheskoy fyzyky. 1940. Т. 10. Р. 420–440.
 6. Vonsovskyy S. V., Shur Ya. S. Ferromahnetyzm. M.: Hostekhyzdat, 1948. 816 р.
 7. Zapperi S., Cizeau P., Durin G. and Stanley H. E. Dynamics of a ferromagnetic domain wall: avalanches, depinning transition and the Barkhausen effect. Phys. Rev. 1998. 58. P. 6353–6366.
 8. Rudyak V. M. Эffekt Barkkhauzena. Uspekhy fyzycheskykh nauk. 1970. Т. 111. № 3. Р. 429–462.
 9. Sanchez R. L., Pumarega M. I. L., M. Armeite et. all Barkhausen effect and acoustic emission in a metallic glass – preliminary results. Review of Quantitative Nondestructive Evaluation / еds. D. O. Thompson and D. E. Chimenti. 2004. 23. P. 1328–1335.
 10. Shibata M. and Ono K. Magnetomechanical acoustic emission – a new method of nondestructive stress measurement. NDT International. 1981. October. P. 227–234.
 11. Skal's'kyy V. R., Serhiyenko O. M., Mykhal'chuk V. B., Semehenivs'kyy R. I. Kil'kisna otsinka strybkiv Barkhauzena za syhnalamy mahnetoakustychnoyi emisiyi. Fiz.-khim. mekhanika materialiv. 2009. № 3. Р. 67–75.
 12. Skal's'kyy V. R., Pochaps'kyy Ye. P., Klym B. P., Tolopko Ya. D., Mel'nyk N. P., Rudak M. O., Koblan I. M. Rozroblennya kontseptsiyi pobudovy systemy diahnostuvannya vyrobiv ta elementiv konstruktsiy za parametramy mahnetopruzhnoyi akustychnoyi emisiyi: materialy dop. 8-oyi Nats. nauk.-tekhn. konf. z neruynivnoho kontrolyu ta tekhn. Diahnostyky (Kyiv, 22–24 lystopada 2016.). Kyiv, 2016. Р. 249–254.
 13. Pochaps'kyy Ye. P., Mel'nyk N. P., Koblan I. M. Osoblyvosti ohynayuchoyi syhnaliv mahnetopruzhnoyi akustychnoyi emisiyi u feromahnetnykh materialakh: materialy 13-ho mizhnar. symp. ukr. inzheneriv-mekhanikiv (L'viv, 18–19 travnya 2017.). L'viv, 2017. Р. 45–46.
 14. Pochaps'kyy Ye. P., Mel'nyk N. P., Koblan I. M. Vplyv poliv rozmahnechennya na mekhanizmy heneruvannya mahnetopruzhnoyi akustychnoyi emisiyi u feromahnetnykh materialakh: рratsi V Mizhnar. nauk.-tekhn. konf. “Poshkodzhennya materialiv pid chas ekspluatatsiyi, metody yoho diahnostuvannya i prohnozuvannya” (Ternopil', 19–22 veresnya 2017.). Ternopil', 2017. Р. 94–97.
 15. Nazarchuk Z., Skalsky V., Pochapskyy Ye., Hirnyj S. Application of magnetoacoustic emission for detection of hydrogen electrolytically absorbed by steel. Proc. 19th Europ: сonfer. on Fracture “Fracture Mechanics for Durability, Reliability and Safety” (Kazan, 26–31 August 2012.). Kazan, 2012. 8 p. ID 405.
 16. Skal's'kyy V. R. Pochaps'kyy Ye. P., Klym B. P., Simakovych O. H. Mahnetoakustychnyy metod kontrolyu vmistu vodnyu v feromahnetykakh. Fiz.-khim. mekhanika materialiv. 2014. Spets. vyp. № 10. T. 2. Р. 505–509.
 17. Pochaps'kyy Ye. P., Klym B. P., Koblan I. M. Analiz informatyvnykh parametriv syhnalu mahnetopruzhnoyi akustychnoyi emisiyi. Vidbir i obrobka informatsiyi. 2017. № 45 (121). Р. 10–13.
 18. Kobzar' A. Y. Prykladnaya matematycheskaya statystyka. M.: Fyzmatlyt, 2006. 816 р.
 19. Bendat Dzh., Pyrsol A. Prykladnoy analyz sluchaynykh dannykh. M.: Myr, 1989. 540 р.
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.