logo logo


Experimental investigations of the homogeneity coefficient of root crops crushed particles

НазваExperimental investigations of the homogeneity coefficient of root crops crushed particles
Назва англійськоюExperimental investigations of the homogeneity coefficient of root crops crushed particles
АвториViktor Baranovsky (https://orcid.org/0002-7332-1783); Yury Gritsay (https://orcid.org/0000-0001-6232-7736); Sergey Marinenko
ПринадлежністьTernopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний описExperimental investigations of the homogeneity coefficient of root crops crushed particles / Viktor Baranovsky; Yury Gritsay; Sergey Marinenko // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2019. — Vol 94. — No 2. — P. 80–88. — (Manufacturing engineering and automated processes).
Bibliographic description:Baranovsky V.; Gritsay Y.; Marinenko S. (2019) Experimental investigations of the homogeneity coefficient of root crops crushed particles. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 94, no 2, pp. 80-88.
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.02.080
УДК

631.361.8

Ключові слова

working body, Г-shaped knife, spiral turn, plan-matrix, diameter, rotational frequency.

In the general structure of livestock products manufacturing up to 50 ... 70% of all costs are accounted for the share of preparation of various juicy forages from root crops. Screw conveyors are widely used in the agrarian production sector for moving, mixing, dosing products, etc. Improvement of the existing structures of screw conveyors and substantiation of their rational parameters and operating modes are important scientific tasks. The objective of the investigation is to increase (expand) the functional abilities of technological operations of screw conveyors by developing the combination of operating elements that ensure the simultaneous shredding and movement of roots in the process of their preparation and processing on juicy feed. The main objectives of the research, which ensure the implementation of the stated goal, is to prove the parameters of the combined working body screw conveyor-shredder, which is used in the processing lines of roots. The research results are the further steps in developing the methodology for justifying the parameters of operatiing bodies and modes of screw mechanisms operation.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури
 1. Gevko Iv. B. Naukovo-prykladni osnovy stvorennya gvyntovyx transportno-texnologichnyx mexanizmiv: avtoreferat dys. … dokt. texn. nauk: 05.05.02. Lviv, 2003. 40 р.
 2. Hevko R. B., Dzyura V. O., Romanovsky R. M. Mathematical model of the pneumatic-screw conveyor screw mechanism operation. INMATEH–Agricultural engineering. 2014. Vol. 44. No. 3. Р. 103–110.
 3. Rogatynskyj R., Gevko I. Model konstruyuvannya i vyboru gvyntovyx konveyeriv z rozshyrenymy texnologichnymy mozhlyvostyamy. Visnyk TNTU. 2012. № 3 (67). Р. 197–210.
 4. Gevko I. B. Gvyntovi transportno-texnologichni mexanizmy: rozraxunok i konstruyuvannya. Ternopil: TDTU imeni Ivana Pulyuya, 2017. 307 р.
 5. Pankiv V. R., Tokarchuk O. A. Investigation of constructive geometrical and filling coefficients of combined grinding screw conveyor. INMATEH–Agricultural engineering. Vol. 51. No. 1. 2017. Р. 59–68.
 6. Gevko I., Rogatynskyj R., Dyachun A. Syntez zmishuvachiv z gvyntovymy robochymy organamy. Visnyk Lvivskogo nacionalnogo agrarnogo universytetu: agroinzhenerni doslidzhennya. 2012. № 16. Р. 237–246.
 7. Teslyuk V. V., Baranovskyj V. M., Teslyuk V. V. Konceptualni osnovy biotexnologiyi vyrobnycztva mikobiopreparativ iz plodovyx til grybiv. Naukovyj visnyk NUBiPU. Seriya “Texnika ta energetyka APK”. 2016. Vol. 241. Р. 26–31.
 8. Hevko R. B., Klendiy O. M. Тhe investigation of the process of a screw conveyer safety device actuation. INMATEH. Agricultural engineering. 2014. Vol. 42. No. 1. Р. 55–60.
 9. Pankiv V. Throughput capability of the combined screw chopper conveyor. Visnyk TNTU. 2017. № 1 (85). Р. 69–79.
 10. Rogatynskyj R. M. Mexaniko-texnologichni osnovy vzayemodiyi shnekovyx robochyx organiv iz syrovynoyu silskogospodarskogo vyrobnycztva: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. texn. nauk: 05.05.05, 05.05.11. Kyyiv, 1997. Р. 52.
 11. Rogatynskyj R. M. Modelyuvannya procesiv vzayemodiyi shnekovyx robochyx organiv iz korenebulboplodamy. Naukovyj visnyk Nacionalnogo agrarnogo universytetu. 1997. Т. 1. Р. 103–108.
 12. Hevko I. Liubachivskyi R., Diachun A. Syntez zmishuvachiv z hvyntovymy robochymy orhanamy. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu: ahroinzhenerni doslidzhennia. 2012. No. 16. Р. 237–246.
 13. Rogatynskyj R., Gevko I., Rogatynskа L. Optimization of parameters of screw transport-technological systems. Visnyk TNTU. 2013. № 1 (69). Р. 123–230.
References:

In the general structure of livestock products manufacturing up to 50 ... 70% of all costs are accounted for the share of preparation of various juicy forages from root crops. Screw conveyors are widely used in the agrarian production sector for moving, mixing, dosing products, etc. Improvement of the existing structures of screw conveyors and substantiation of their rational parameters and operating modes are important scientific tasks. The objective of the investigation is to increase (expand) the functional abilities of technological operations of screw conveyors by developing the combination of operating elements that ensure the simultaneous shredding and movement of roots in the process of their preparation and processing on juicy feed. The main objectives of the research, which ensure the implementation of the stated goal, is to prove the parameters of the combined working body screw conveyor-shredder, which is used in the processing lines of roots. The research results are the further steps in developing the methodology for justifying the parameters of operatiing bodies and modes of screw mechanisms operation.

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.