logo logo


Influence of рН rate on corrosion of gas pipelines in soils with high mineralization

НазваInfluence of рН rate on corrosion of gas pipelines in soils with high mineralization
Назва англійськоюInfluence of рН rate on corrosion of gas pipelines in soils with high mineralization
АвториLubomyr Poberezhny (https://orcid.org/0000-0001-6197-1060); Andrii Hrytsanchuk (https://orcid.org/0000-0001-9894-0911); Nataliia Halushko; Liubov Poberezhna (http://orcid.org/0000-0002-4944-0192)
ПринадлежністьIvano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Бібліографічний описInfluence of рН rate on corrosion of gas pipelines in soils with high mineralization / Lubomyr Poberezhny; Andrii Hrytsanchuk; Nataliia Halushko; Liubov Poberezhna // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2019. — Vol 95. — No 3. — P. 41–48.
Bibliographic description:Poberezhny L.; Hrytsanchuk A.; Halushko N.; Poberezhna L. (2019) Influence of рН rate on corrosion of gas pipelines in soils with high mineralization. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 95, no 3, pp. 41–48.
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.03.041
УДК

620.179

Ключові слова

gas pipeline, corrosion degradation, corrosion rate, highly mineralized soils, soil acidity.

An anomalous increase in the soil electrolyte corrosive activity was detected due to the synergistic cumulative action of the corrosion-active components present in determined ratios of ionic molar concentrations The obtained results allow us to better evaluate operational risks and to predict the life length and usable lifespan of the safe oil and gas pipeline operation, as well as to prevent a significant number of pipeline failures at the engineering design and production activity.

 

ISSN:2522-4433
Перелік літератури
 1. Honcharuk M. I., Kryzhanivskyy YE. I., Poberezhnyy L. YA. Koroziyno-vlasne povedinka metalevoho hazoprovodu. Naukovyy visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Nafty i Hazu. 2003. № 1 (5). Р. 54–59. [In Ukraine].
 2. Poberezhnyi L. Y., Marushchak P. O., Sorochak A. P., Draganovska D., Hrytsanchuk A. V., Mishchuk B. V. Corrosive and mechanical degradation of pipelines in acid soils. Strength of Materials. 2017. 49 (4). Р. 539–549.
 3. Nykyforchyn H. M., Tsyrul’nyk O. T., Petryna D. Y., Hredil’ M. I. Degradation of steels used in gas main pipelines during their 40-year operation. Strength of materials. 2009. 41 (5). Р. 501–505.
 4. Zeng Y. M., Luo J. L. Electronic band structure of passive film on X70 pipeline steel. Electrochimica acta. 2003. 48 (23). Р. 3551–3562.
 5. Bonnel A., Dabosi F., Deslouis C., Duprat M., Keddam M., Tribollet B. Corrosion study of a carbon steel in neutral chloride solutions by impedance techniques. Journal of the Electrochemical Society. 1983. 130 (4). Р. 753–761.
 6. Zvirko O. I., Mytsyk A. B., Tsyrulnyk O. T., Gabetta G., Nykyforchyn H. M. Corrosion degradation of steel of long-term operated gas pipeline elbow with large-scale delamination. Materials Science. 2017. 52 (6). Р. 861–865.
 7. Kryzhanivskyy YE. I., Poberezhnyy L. YA. Metodolohiya doslidzhennya deformatsiy ta ruynuvannya truboprovidnykh system: materialy III mizhnarodnoyi konferentsiyi “Mekhanika ruynuvannya ta identychnosti konstruktsiy”. Lviv, 2004. Р. 419–424. [In Ukraine].
 8. Poberezhnyy L. YA. Koroziya pidzemnykh mahistralnykh truboprovodiv. Rozdilennya ta rozsypka naftovykh i hazovykh rodovyshch. 2005. № 2 (15). Р. 27–31. [In Ukraine].
 9. Poberezhnyy L. YA. Koroziyno-faktychna dehradatsiya mahistralnykh hazoprovodiv. Naftova i hazova promyslovist. 2011. № 1. Р. 36–38. [In Ukraine].
 10. Poberezhnyy L. YA. Elektrokhimichna povedinka z vykorystannyam naftohazoprovidnykiv u khlorydnykh ta khlorydno-sulfatnykh potrebakh. Visnyk Skhidnoukrayinskoho natsionalnoho universytetu imeni V. Dalya. 2007. № 9 (115). Р. 276–284. [In Ukraine].
References:
 1. Honcharuk M. I., Kryzhanivskyy YE. I., Poberezhnyy L. YA. Koroziyno-vlasne povedinka metalevoho hazoprovodu. Naukovyy visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Nafty i Hazu. 2003. № 1 (5). Р. 54–59. [In Ukraine].
 2. Poberezhnyi L. Y., Marushchak P. O., Sorochak A. P., Draganovska D., Hrytsanchuk A. V., Mishchuk B. V. Corrosive and mechanical degradation of pipelines in acid soils. Strength of Materials. 2017. 49 (4). Р. 539–549.
 3. Nykyforchyn H. M., Tsyrul’nyk O. T., Petryna D. Y., Hredil’ M. I. Degradation of steels used in gas main pipelines during their 40-year operation. Strength of materials. 2009. 41 (5). Р. 501–505.
 4. Zeng Y. M., Luo J. L. Electronic band structure of passive film on X70 pipeline steel. Electrochimica acta. 2003. 48 (23). Р. 3551–3562.
 5. Bonnel A., Dabosi F., Deslouis C., Duprat M., Keddam M., Tribollet B. Corrosion study of a carbon steel in neutral chloride solutions by impedance techniques. Journal of the Electrochemical Society. 1983. 130 (4). Р. 753–761.
 6. Zvirko O. I., Mytsyk A. B., Tsyrulnyk O. T., Gabetta G., Nykyforchyn H. M. Corrosion degradation of steel of long-term operated gas pipeline elbow with large-scale delamination. Materials Science. 2017. 52 (6). Р. 861–865.
 7. Kryzhanivskyy YE. I., Poberezhnyy L. YA. Metodolohiya doslidzhennya deformatsiy ta ruynuvannya truboprovidnykh system: materialy III mizhnarodnoyi konferentsiyi “Mekhanika ruynuvannya ta identychnosti konstruktsiy”. Lviv, 2004. Р. 419–424. [In Ukraine].
 8. Poberezhnyy L. YA. Koroziya pidzemnykh mahistralnykh truboprovodiv. Rozdilennya ta rozsypka naftovykh i hazovykh rodovyshch. 2005. № 2 (15). Р. 27–31. [In Ukraine].
 9. Poberezhnyy L. YA. Koroziyno-faktychna dehradatsiya mahistralnykh hazoprovodiv. Naftova i hazova promyslovist. 2011. № 1. Р. 36–38. [In Ukraine].
 10. Poberezhnyy L. YA. Elektrokhimichna povedinka z vykorystannyam naftohazoprovidnykiv u khlorydnykh ta khlorydno-sulfatnykh potrebakh. Visnyk Skhidnoukrayinskoho natsionalnoho universytetu imeni V. Dalya. 2007. № 9 (115). Р. 276–284. [In Ukraine].
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.