logo logo


On approximation of mechanical condition diagrams of coniferous and deciduous wood species on compression along the fibers

НазваOn approximation of mechanical condition diagrams of coniferous and deciduous wood species on compression along the fibers
Назва англійськоюOn approximation of mechanical condition diagrams of coniferous and deciduous wood species on compression along the fibers
АвториPetro Yasniy; Svyatoslav Gomon; Petro Gomon
ПринадлежністьTernopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine
Бібліографічний описOn approximation of mechanical condition diagrams of coniferous and deciduous wood species on compression along the fibers / Petro Yasniy; Svyatoslav Gomon; Petro Gomon // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2020. — Vol 97. — No 1. — P. 57–64.
Bibliographic description:Yasniy P.; Gomon S.; Gomon P. (2020) On approximation of mechanical condition diagrams of coniferous and deciduous wood species on compression along the fibers. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 97, no 1, pp. 57–64.
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.01.057
УДК

539.3

Ключові слова

wood, stress, strength, deformation, diagram, compression, dependencies.

A detailed analysis of the dependencies for the construction of σ-u diagrams of various coniferous and deciduous wood species for compression along the fibers by the national and foreign scientists was carried out. It is established that polynomial and irregular fractional-rational functions are the most acceptable for approximation of stress-strain diagrams of wood. These dependencies can describe the complete diagrams of deformation of wood on the ascending and partially on the descending branches. It is established that the most appropriate function for describing the stress-strain diagram is a 4th degree polynomial.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури
 1. Gomon S. S., Gomon P. S. Pobudova diysnykh diahram mekhanichnoho stanu derevyny «s-u» sutsilʹnoho pererizu yalyny ta berezy za zhorstkoho rezhymu vyprobuvanʹ. Resursoekonomni materialy, konstruktsiyi, budivli ta sporudy: zb. nauk. pratsʹ. Rivne: Vyd-vo NUVHP, 2020. Vyp. 38. Р. 321–
  330. [Іn Ukrainian].
 2. Gomon S. S., Gomon S. S., Sasovsʹkyy T. A. Diahramy mekhanichnoho stanu derevyny sosny za odnorazovoho korotkochasnoho deformuvannya do povnoyi vtraty mitsnosti materialu. Resursoekonomni materialy, konstruktsiyi, budivli ta sporudy: zb. nauk. pratsʹ. Rivne: Vyd-vo NUVHP, 2012. Vyp. 23.
  Р. 166–171. [Іn Ukrainian].
 3. Gomon S. S., Gomon S. S., Zinchuk A. V. Doslidzhennya modyfikovanoyi sylorom kleyenoyi derevyny na stysk vzdovzh volokon. Visti Donetsʹkoho hirnychoho instytutu. 2017. № 1. Р. 134–138. [Іn Ukrainian].
 4. Gomon S. S., Gomon S. S., Zinchuk A. V. Deformatyvnistʹ modyfikovanoyi sylorom kleyenoyi derevyny za roboty na stysk vzdovzh volokon. Resursoekonomni materialy, konstruktsiyi, budivli ta sporudy. Rivne: NUVHP, 2017. Vyp. 34. Р. 110–117. [Іn Ukrainian].
 5. Tuturin S. V. Mekhanicheskaya prochnost' drevesiny: dis. … dokt. tekhn. nauk: 01.02.04. Moskva, 2005. 318 р. [Іn Russian].
 6. Varenik K. A. Raschet tsentral'no-szhatykh derevyannykh elementov s uchetom polzuchesti: dis. ... kand. tekhn. nauk: 05.23.01 / NGU im. Yaroslava Mudrogo. Novgorod Velikiy, 2015. 167 р. [Іn Russian].
 7. Yasniy P. V. et al. Microcrack initiation and growth in heat-resistant 15Kh2MFA steelunder cyclic deformation. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. Blackwell Science Ltd. 2005. Vol. 28. № 4. P. 391–397.
 8. Iasnii V., Yasniy P., Lapusta Yu, Shnitsar T. Experimental study of pseudoelastic NiTi alloy under cyclic loading. Scientific Journal of TNTU. 2018. Vol. 92. No. 4. Р. 7–12. URL: https://doi.org/ 10.33108/visnyk_tntu2018.04.007.
 9. Yasniy P. et al. Calculation of constructive parameters of SMA damper. Sci. J. TNTU. 2017. Vol. 88. № 4. P. 7–15. URL: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2017.04.007.
 10. Romashko V. M. Deformatsiyno-sylova modelʹ oporu betonu ta zalizobetonu: monohrafiya. Rivne, 2016. 424 р. [Іn Ukrainian].
 11. Lukash P. A. Osnovy nelineynoy stroitel'noy mekhaniki. Moskva: Stroyizdat, 1978. 208 р. [іn Russian].
References:
 1. Gomon S. S., Gomon P. S. Pobudova diysnykh diahram mekhanichnoho stanu derevyny «s-u» sutsilʹnoho pererizu yalyny ta berezy za zhorstkoho rezhymu vyprobuvanʹ. Resursoekonomni materialy, konstruktsiyi, budivli ta sporudy: zb. nauk. pratsʹ. Rivne: Vyd-vo NUVHP, 2020. Vyp. 38. Р. 321–
  330. [Іn Ukrainian].
 2. Gomon S. S., Gomon S. S., Sasovsʹkyy T. A. Diahramy mekhanichnoho stanu derevyny sosny za odnorazovoho korotkochasnoho deformuvannya do povnoyi vtraty mitsnosti materialu. Resursoekonomni materialy, konstruktsiyi, budivli ta sporudy: zb. nauk. pratsʹ. Rivne: Vyd-vo NUVHP, 2012. Vyp. 23.
  Р. 166–171. [Іn Ukrainian].
 3. Gomon S. S., Gomon S. S., Zinchuk A. V. Doslidzhennya modyfikovanoyi sylorom kleyenoyi derevyny na stysk vzdovzh volokon. Visti Donetsʹkoho hirnychoho instytutu. 2017. № 1. Р. 134–138. [Іn Ukrainian].
 4. Gomon S. S., Gomon S. S., Zinchuk A. V. Deformatyvnistʹ modyfikovanoyi sylorom kleyenoyi derevyny za roboty na stysk vzdovzh volokon. Resursoekonomni materialy, konstruktsiyi, budivli ta sporudy. Rivne: NUVHP, 2017. Vyp. 34. Р. 110–117. [Іn Ukrainian].
 5. Tuturin S. V. Mekhanicheskaya prochnost' drevesiny: dis. … dokt. tekhn. nauk: 01.02.04. Moskva, 2005. 318 р. [Іn Russian].
 6. Varenik K. A. Raschet tsentral'no-szhatykh derevyannykh elementov s uchetom polzuchesti: dis. ... kand. tekhn. nauk: 05.23.01 / NGU im. Yaroslava Mudrogo. Novgorod Velikiy, 2015. 167 р. [Іn Russian].
 7. Yasniy P. V. et al. Microcrack initiation and growth in heat-resistant 15Kh2MFA steelunder cyclic deformation. Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. Blackwell Science Ltd. 2005. Vol. 28. № 4. P. 391–397.
 8. Iasnii V., Yasniy P., Lapusta Yu, Shnitsar T. Experimental study of pseudoelastic NiTi alloy under cyclic loading. Scientific Journal of TNTU. 2018. Vol. 92. No. 4. Р. 7–12. URL: https://doi.org/ 10.33108/visnyk_tntu2018.04.007.
 9. Yasniy P. et al. Calculation of constructive parameters of SMA damper. Sci. J. TNTU. 2017. Vol. 88. № 4. P. 7–15. URL: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2017.04.007.
 10. Romashko V. M. Deformatsiyno-sylova modelʹ oporu betonu ta zalizobetonu: monohrafiya. Rivne, 2016. 424 р. [Іn Ukrainian].
 11. Lukash P. A. Osnovy nelineynoy stroitel'noy mekhaniki. Moskva: Stroyizdat, 1978. 208 р. [іn Russian].
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.