logo logo


Formalized description and synthesis of schemes for shaping helical flights and auger billets based on the componentic methods

НазваFormalized description and synthesis of schemes for shaping helical flights and auger billets based on the componentic methods
Назва англійськоюFormalized description and synthesis of schemes for shaping helical flights and auger billets based on the componentic methods
АвториVasyl Vasylkiv, Mykhailo Pylypets, Larysa Danylchenko, Dmitry Radyk
ПринадлежністьTernopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine
Бібліографічний описFormalized description and synthesis of schemes for shaping helical flights and auger billets based on the componentic methods / Vasyl Vasylkiv, Mykhailo Pylypets, Larysa Danylchenko, Dmitry Radyk // Scientific Journal of TNTU. — Tern.: TNTU, 2021. — Vol 104. — No 4. — P. 44–57.
Bibliographic description:Vasylkiv V., Pylypets M., Danylchenko L., Radyk D. (2021) Formalized description and synthesis of schemes for shaping helical flights and auger billets based on the componentic methods. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 104, no 4, pp. 44–57.
УДК

621 7.043

Ключові слова

helical flight, auger billet, synthesis, scheme of shaping.

Based on the use of the componetic methods the universal method for the formalized description of the ways of shaping the helical flights and auger billets, obtained by different technological methods, has been developed. The method takes into account the number, composition and direction of shaping and auxiliary movements of the executive bodies in the coordinate system of technological equipment, the design features (shape) and direction of movements of the sections of the initial workpiece and the principle of its transformation to the spiral form, also the composition and direction of movements of the working surfaces of shaping tools. The results obtained can be used for the synthesis of new progressive schemes for shaping of helical flight and auger billets.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури
 1. Hevko B. M., Pylypetsʹ M. I., Vasylʹkiv V. V., Radyk D. L. Tekhnolohichni osnovy formotvorennya riznoprofilʹnykh hvyntovykh zahotovok, Ternopilʹ, Vyd-vo TDTU im. I. Pulyuya, 2009. 457 p. ISBN 966-305-014-4. [In Ukrainian].
 2. Pylypetsʹ M. I., Vasylʹkiv V. V., Radyk D. L., Pylypetsʹ O. M. (2021) Peredumovy rozroblennya kombinovanykh operatsiy vyhotovlennya hvyntovykh i shnekovykh zahotovok metodom obrobky metaliv tyskom. Perspektyvni tekhnolohiyi ta prylady, Lutsʹk, Vyp. 18. P. 112–123. [In Ukrainian].
 3. Gevko Iv. B., Gud` V. Z., Krugly`k O. A. Sy`ntez sposobiv navy`vannya spiralej shnekiv. Zbirny`k naukovy`x pracz` “Perspekty`vni texnologiyi ta pry`lady`”. Lucz`k, 2018. Vy`pusk 12. P. 39–47. [In Ukrainian].
 4. Gevko I., Katrych O. (2015) Syntez sposobiv navyvannia hvyntovykh zahotovok [Synthesis of the spiral pieces coiling methods]. Bulletin of TNTU (Tern.), Volume 80. No. 4. P. 156–163 [in Ukrainian].
 5. Leshchuk R., Palivoda Yu., Navrotska T., Hevko B., Khoroshun R., Hevko A. Synthesis and experimental studies of the method of manufacturing screw spirals with a rotating plug with feasibility study. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU, 2021. Vol. 103. No. 3. P. 43–52.
 6. Diachun A., Vasylkiv V., Korol O., Myhailiuk V., Golovatyi I., Kuras A. (2021) Investigation of geometrical parameters in screw surfaces whirling process. Scientific Journal of TNTU (Tern.). Vol. 101. No. 1. P. 68–78.
 7. Vasylʹkiv V. (2010) Syntez skhem formoutvorennya hvyntovykh zahotovok. Obrobka materialiv tyskom, No. 1 (22). P. 167–173. [In Ukrainian].
 8. Pylypetsʹ M. I., Vasylʹkiv V. V. (2012) Metod syntezu tekhnolohiy vyhotovlennya shyrokosmuhovykh hvyntovykh zahotovok, Visnyk SevNTU. Vyp. 128. P. 169–177. [In Ukrainian].
 9. Rogatinskiy R., Hevko I., Gypka A., Garmatyk O., Martsenko S. (2017) Feasibility study of the method choice of manufacturing screw cleaning elements with the development and use of software. Acta Technologica Agriculturae, Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae. No. 2. Р. 36–41.
 10. Vasylʹkiv V. V. Rozvytok naukovo-prykladnykh osnov rozroblennya tekhnolohiy vyrobnytstva hvyntovykh i shnekovykh zahotovok z vykorystannyam unifikatsiyi: avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya doktora tekhnichnykh nauk: 05.02.08 – tekhnolohiya mashynobuduvannya / Vasylʹ Vasylʹovych Vasylʹkiv; Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny, Natsionalʹnyy universytet “Lʹvivsʹka politekhnika”. Lʹviv, 2015. 48 p. [In Ukrainian].
 11. Vragov YU. D. Analiz komponovok metallorezhushchikh stankov. (Osnovy komponetiki). M.: Mashinostroyeniye, 1978. 208 pp. [in Russian].
 12. Reshetov D. N., Portman V. T. Tochnost' metallorezhushchikh stankov. M.: Mashinostroyeniye, 1986.
  336 p. [In Russian].
 13. Vasylkiv V., Pylypets M., Danylchenko L., Radyk D. (2021) Use of computer-integrated technologies in training of engineering specialists. In: Ternopil National Ivan Puluj Technical University. Proceedings of the International Сonference Advanced Applied Energy and Information Technologies, Ternopil, December 15–17, 2021. P. 74–80.
References:
 1. Hevko B. M., Pylypetsʹ M. I., Vasylʹkiv V. V., Radyk D. L. Tekhnolohichni osnovy formotvorennya riznoprofilʹnykh hvyntovykh zahotovok, Ternopilʹ, Vyd-vo TDTU im. I. Pulyuya, 2009. 457 p. ISBN 966-305-014-4. [In Ukrainian].
 2. Pylypetsʹ M. I., Vasylʹkiv V. V., Radyk D. L., Pylypetsʹ O. M. (2021) Peredumovy rozroblennya kombinovanykh operatsiy vyhotovlennya hvyntovykh i shnekovykh zahotovok metodom obrobky metaliv tyskom. Perspektyvni tekhnolohiyi ta prylady, Lutsʹk, Vyp. 18. P. 112–123. [In Ukrainian].
 3. Gevko Iv. B., Gud` V. Z., Krugly`k O. A. Sy`ntez sposobiv navy`vannya spiralej shnekiv. Zbirny`k naukovy`x pracz` “Perspekty`vni texnologiyi ta pry`lady`”. Lucz`k, 2018. Vy`pusk 12. P. 39–47. [In Ukrainian].
 4. Gevko I., Katrych O. (2015) Syntez sposobiv navyvannia hvyntovykh zahotovok [Synthesis of the spiral pieces coiling methods]. Bulletin of TNTU (Tern.), Volume 80. No. 4. P. 156–163 [in Ukrainian].
 5. Leshchuk R., Palivoda Yu., Navrotska T., Hevko B., Khoroshun R., Hevko A. Synthesis and experimental studies of the method of manufacturing screw spirals with a rotating plug with feasibility study. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU, 2021. Vol. 103. No. 3. P. 43–52.
 6. Diachun A., Vasylkiv V., Korol O., Myhailiuk V., Golovatyi I., Kuras A. (2021) Investigation of geometrical parameters in screw surfaces whirling process. Scientific Journal of TNTU (Tern.). Vol. 101. No. 1. P. 68–78.
 7. Vasylʹkiv V. (2010) Syntez skhem formoutvorennya hvyntovykh zahotovok. Obrobka materialiv tyskom, No. 1 (22). P. 167–173. [In Ukrainian].
 8. Pylypetsʹ M. I., Vasylʹkiv V. V. (2012) Metod syntezu tekhnolohiy vyhotovlennya shyrokosmuhovykh hvyntovykh zahotovok, Visnyk SevNTU. Vyp. 128. P. 169–177. [In Ukrainian].
 9. Rogatinskiy R., Hevko I., Gypka A., Garmatyk O., Martsenko S. (2017) Feasibility study of the method choice of manufacturing screw cleaning elements with the development and use of software. Acta Technologica Agriculturae, Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae. No. 2. Р. 36–41.
 10. Vasylʹkiv V. V. Rozvytok naukovo-prykladnykh osnov rozroblennya tekhnolohiy vyrobnytstva hvyntovykh i shnekovykh zahotovok z vykorystannyam unifikatsiyi: avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya doktora tekhnichnykh nauk: 05.02.08 – tekhnolohiya mashynobuduvannya / Vasylʹ Vasylʹovych Vasylʹkiv; Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny, Natsionalʹnyy universytet “Lʹvivsʹka politekhnika”. Lʹviv, 2015. 48 p. [In Ukrainian].
 11. Vragov YU. D. Analiz komponovok metallorezhushchikh stankov. (Osnovy komponetiki). M.: Mashinostroyeniye, 1978. 208 pp. [in Russian].
 12. Reshetov D. N., Portman V. T. Tochnost' metallorezhushchikh stankov. M.: Mashinostroyeniye, 1986.
  336 p. [In Russian].
 13. Vasylkiv V., Pylypets M., Danylchenko L., Radyk D. (2021) Use of computer-integrated technologies in training of engineering specialists. In: Ternopil National Ivan Puluj Technical University. Proceedings of the International Сonference Advanced Applied Energy and Information Technologies, Ternopil, December 15–17, 2021. P. 74–80.
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.